Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουνίου, 15 και 22 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Η Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε ενώπιον της επιτροπής, ωστόσο απέστειλε σχετικό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της.

Σκοπός εκάστου των αντίστοιχων νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, του περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμου και του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες πιο πάνω τροποποιήσεις επιτυγχάνεται η ορθότερη εναρμόνιση του δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας με το άρθρο 19 της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν στην επέκταση της εφαρμογής της αντιστροφής του βάρους απόδειξης στις εξωδικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες κατόπιν αιτήματος της Επιτρόπου Διοικήσεως και έπειτα από ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της υπόθεσης 4589/13/JUST της πιλοτικής πρωτοβουλίας EU Pilot, που αποτελεί μια εμπιστευτική βάση δεδομένων.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια υποβλήθηκαν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο δεν έφερε οποιαδήποτε ένσταση στην προώθησή τους.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η θέση της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, όπως αυτή κοινοποιήθηκε γραπτώς στην επιτροπή, σύμφωνα με την οποία θα ήταν προτιμότερο να ρυθμίζονται από τα νομοσχέδια όλες οι εξωδικαστικές διαδικασίες και όχι μόνο εκείνες ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως. Συγκεκριμένα, εκφράστηκε ο προβληματισμός γιατί με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια προτείνεται η επέκταση της εφαρμογής της αντιστροφής του βάρους απόδειξης μόνο για τις διαδικασίες ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως και δεν παρέχεται η δυνατότητα αυτή και σε άλλες εξωδικαστικές διαδικασίες, όπως εκείνες ενώπιον των επιθεωρητών εργασίας.

Για το ζήτημα αυτό η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απέστειλε στην επιτροπή σχετική γραπτή γνωμάτευση, στην οποία διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το ζήτημα της τροποποίησης των υπό συζήτηση νομοθεσιών προέκυψε έπειτα από ερώτημα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαδικασίας EU Pilot. Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι το EU Pilot αποτελεί μια εμπιστευτική βάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε, για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της παροχής απάντησης από τα κράτη μέλη σε ερωτήματα και/ή αιτήσεις παροχής πληροφοριών και/ή καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες, επιχειρήσεις ή φορείς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων που προηγούνται διαδικασιών σε σχέση με παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Σε σχετική υπόθεση του EU Pilot η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τη μεταφορά των Οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη, δεν επέκτεινε τη δυνατότητα αντιστροφής του βάρους απόδειξης και στις διαδικασίες που ακολουθούνται ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως. Από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 19 της σχετικής Οδηγίας το ζήτημα της επέκτασης αυτής εμπίπτει, κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας, στη διακριτική ευχέρεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να επιβάλλεται υποχρέωση επέκτασης.

3. Η ευχέρεια των κρατών μελών να επεκτείνουν ή όχι την αντιστροφή του βάρους απόδειξης και σε εξωδικαστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνει κάθε τέτοια διαδικασία, όπως αυτές που διενεργούνται ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως και των επιθεωρητών εργασίας.

4. Η επιλογή του αν θα γίνει χρήση της ευχέρειας αυτής και ποιες διαδικασίες θα περιλαμβάνει αποτελεί ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5. Η συμπερίληψη και των επιθεωρητών στα υπό συζήτηση νομοσχέδια δεν εγείρει ζήτημα ορθής εναρμόνισης με το ενωσιακό δίκαιο, αλλά αποτελεί θέμα τεχνοκρατικής εκτίμησης για την πρακτική εφαρμογή του στο μέλλον.

Για το ζήτημα αυτό το αρμόδιο υπουργείο είχε ενημερώσει τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας πριν από τη διαμόρφωση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, ότι δηλαδή κρίνει ορθότερο να μελετηθεί περαιτέρω το ζήτημα και αυτό να τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού διαπιστωθεί στην πράξη η πρακτική εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης στις εξωδικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως.

Για τους πιο πάνω λόγους στα υπό συζήτηση νομοσχέδια η δυνατότητα αντιστροφής του βάρους απόδειξης επεκτείνεται μόνο για τις διαδικασίες ενώπιον του Επιτρόπου Διοικήσεως στο παρόν στάδιο.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι στο παρόν στάδιο, λαμβανομένης υπόψη και της πιο πάνω θέσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, δεν κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω τροποποίηση των υπό συζήτηση νομοθεσιών, ώστε να εφαρμόζεται η αντιστροφή του βάρους απόδειξης και στις διαδικασίες διερεύνησης παραπόνων από τους επιθεωρητές του Τμήματος Εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το εν λόγω θέμα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρονικά στάδιο, αφού θα έχει αξιολογηθεί η πρακτική εφαρμογή του στις εξωδικαστικές διαδικασίες ενώπιον της Επιτρόπου Διοικήσεως. Γι’ αυτό το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο ζητά την προώθηση για ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν κατατεθεί στη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση και των τριών νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

6 Οκτωβρίου 2014

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

2. Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

                   3. Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας                              (Τροποποιητικός)       Νόμος του 2014.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων