Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, ώστε, πέραν των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που είναι μέλη του ΧΑΚ, ΕΠΕΥ μη μέλη του ΧΑΚ να δύνανται να υποδείξουν αριθμό προσώπων που υπηρετούν σε αυτά μόνιμα σε υπεύθυνη θέση, για να πιστοποιούν υπογραφές σε οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο πληρεξουσιότητας που αφορά το Κεντρικό Αποθετήριο και το Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μεταβίβασης άυλων κινητών αξιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιτυγχάνεται μείωση της γραφειοκρατίας σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Κεντρικό Αποθετήριο και το Κεντρικό Μητρώο Αξιών, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τις ΕΠΕΥ, χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται οποιαδήποτε αύξηση των κινδύνων προς τους επενδυτές, αφού ΕΠΕΥ μέλη και μη μέλη του ΧΑΚ υπόκεινται στις ίδιες νομοθετικές διατάξεις εποπτείας και υποχρεώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έτυχε διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τις πρόνοιές του. Όπως ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω, η απλοποίηση των διαδικασιών στις ΕΠΕΥ σε σχέση με δραστηριότητές τους που σχετίζονται με το Κεντρικό Αποθετήριο και το Κεντρικό Μητρώο Αξιών αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού αρκετές κυπριακές ΕΠΕΥ μη μέλη του ΧΑΚ εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, υπάρχουν εργασίες του Κεντρικού Μητρώου Αξιών για τις οποίες προκύπτει ανάγκη ΕΠΕΥ μη μέλη του ΧΑΚ να μπορούν να πιστοποιούν υπογραφές ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σύμφωνα με τα πιο πάνω, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη διάκριση σε σχέση με ΕΠΕΥ μέλη του ΧΑΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

7 Οκτωβρίου 201

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων