Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/39/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙV και V του βασικού νόμου, έτσι ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Στα κριτήρια επιλογής και στις εργαστηριακές δοκιμασίες που απαιτούνται για τους δότες ιστών και κυττάρων να λαμβάνεται υπόψη ο υψηλός επιπολασμός και όχι η υψηλή επίπτωση των ιών στο γενικό πληθυσμό των χωρών από τις οποίες γίνεται διακίνηση/εισαγωγή ιστών, κυττάρων ή παραγώγων τους, που ισχύει σήμερα.

2. Ο ιολογικός έλεγχος στην περίπτωση δωρεάς γαμετών μεταξύ συντρόφων που υποβάλλονται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να διενεργείται εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών πριν από την πρώτη δωρεά και για περαιτέρω δωρεές μεταξύ των συντρόφων να λαμβάνονται επιπλέον δείγματα αίματος το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την τελευταία δειγματοληψία. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ο έλεγχος των ζευγαριών που προσφεύγουν στις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ρυθμίζεται πιο ορθολογικά και έτσι περιορίζονται και τα έξοδα στα οποία τα ζευγάρια αυτά υποβάλλονται, ενώ με την υφιστάμενη νομοθεσία τα ζευγάρια αυτά υποβάλλονται για κάθε κύκλο θεραπείας σε ιολογικές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους με την εν λόγω Οδηγία μέχρι τις 17 Ιουνίου 2014. Σημειώνεται περαιτέρω ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής παράβασης με αρ. 2014/313 για μη έγκαιρη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη και γι’ αυτό επιβάλλεται η άμεση προώθηση του υπό εξέταση νομοσχεδίου για ψήφιση.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

30 Σεπτεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων