Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και τους κανονισμούς «Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα οποία κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκαν επείγοντα.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, τα οποία είχαν ήδη σταλεί στη Βουλή πριν από την τυπική κατάθεσή τους στο σώμα για σκοπούς έγκαιρης εξέτασής τους, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι ο εκσυγχρονισμός της ορολογίας της βασικής νομοθεσίας για τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς και τις εμπορικές επωνυμίες και ειδικότερα η ορθότερη απόδοση του αγγλικού όρου “partnership”, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο αγγλικό κείμενο του Κεφαλαίου 116 (Ν. 77/1977), που είναι ο πρώτος νόμος, προτού ακολουθήσουν οι τροποποιητικοί νόμοι του εν λόγω Κεφαλαίου. Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο αποφεύγεται η σύγχυση των οντοτήτων που ρυθμίζει ο υπό αναφορά νόμος με τις οντότητες τις οποίες ρυθμίζει ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, είναι ο εκσυγχρονισμός της ορολογίας της βασικής νομοθεσίας και ειδικότερα η ορθότερη απόδοση του αγγλικού όρου “partnership”, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο αγγλικό κείμενο του Κεφ. 116 (Ν. 77/1977).

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο οι όροι “γενικός συνεταιρισμός” και “συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης” αντικαθίστανται με τους όρους “ομόρρυθμος συνεταιρισμός” και “ετερόρρυθμος συνεταιρισμός”, αντίστοιχα, και οι όροι “γενικός συνέταιρος” και “συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης” αντικαθίστανται με τους όρους “ομόρρυθμος συνέταιρος” και “ετερόρρυθμος συνέταιρος”, αντίστοιχα. Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο οι οντότητες τις οποίες ρυθμίζει ο βασικός νόμος δε θα αναφέρονται πλέον ως εταιρείες αλλά ως συνεταιρισμοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, κατά τη διενέργεια του νομοτεχνικού ελέγχου και κατόπιν συνεννόησης με τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, προστέθηκε στο άρθρο 49 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα γίνεται κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Ι του νόμου που ρυθμίζει τους ομόρρυθμους συνεταιρισμούς και στην περίπτωση των ετερόρρυθμων συνεταιρισμών.

Σημειώνεται ότι με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο και στους κανονισμούς σκοπείται η αντικατάσταση των υφιστάμενων εντύπων για τους συνεταιρισμούς και τις εμπορικές επωνυμίες με νέα έντυπα, τα οποία θα συνάδουν με τις αλλαγές στο σύστημα μηχανογράφησης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, οι οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί και αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τις μικρές επιχειρήσεις/επαγγελματικές ομάδες που συστήνουν συνεταιρισμούς για τη διεξαγωγή των εργασιών τους.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 30 Απριλίου 2014 (Αρ. Απόφασης 76.879) για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με ορίζοντα υλοποίησης την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον τις επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο και της έγκρισης των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

23 Σεπτεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων