Αρχείο

    

Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Χρίστος Μέσης
Πρόδρομος Προδρόμου Ανδρέας Κυπριανού
Μάριος Μαυρίδης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μαρία Κυριακού Νίκος Νουρής
Σταύρος Ευαγόρου Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Πάμπος Παπαγεωργίου Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Περδίκης Μη μέλη των επιτροπών:
Νίκος Κουτσού Αβέρωφ Νεοφύτου
  Γεώργιος Γεωργίου
  Γεώργιος Γεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, τα οποία κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκαν επείγοντα.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιτροπές είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων, τα οποία είχαν σταλεί στη Βουλή εκ των προτέρων για σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας τους, σε αριθμό συνεδριών τους, που πραγματοποιήθηκαν πριν από την τυπική κατάθεση των νομοσχεδίων ενώπιον του σώματος. Συγκεκριμένα, μελέτησαν το πρώτο από τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε επτά συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 11, 12, 28 και 29 Αυγούστου και στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2014, το δεύτερο και τρίτο νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29 Αυγούστου και στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2014, και το τέταρτο νομοσχέδιο σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Εσωτερικών και η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕK, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟΚΚ), του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, του Συνδέσμου Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις. Ο Έφορος της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, η ΠΟΒΕΚ, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επιμετρητών Ποσοτήτων Κύπρου και ο Σύνδεσμος των εξ Επαγγέλματος Εκτιμητών Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες των επιτροπών.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της συζήτησης του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου, κλήθηκαν και εκπροσωπήθηκαν ενώπιον των επιτροπών η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου. Ο Έφορος της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στις συνεδρίες των επιτροπών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν πρόνοιες οι οποίες να ρυθμίζουν τη διεξαγωγή πλειστηριασμών και πωλήσεων ενυπόθηκων ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές χωρίς την εμπλοκή του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση των υφιστάμενων διαδικασιών πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Διεξαγωγή της πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων με διαδικασία που γίνεται εξ ολοκλήρου από τον ενυπόθηκο δανειστή, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, είτε με πλειστηριασμό είτε με πώληση.

2. Διορισμός δύο εκτιμητών, ενός εκ μέρους του ενυπόθηκου δανειστή και ενός εκ μέρους του ενυπόθηκου οφειλέτη, αντίστοιχα, για σκοπούς ταυτόχρονης διενέργειας ανεξάρτητων εκτιμήσεων του ενυπόθηκου ακινήτου για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του.

3. Καθορισμός του μέσου όρου των δύο πιο πάνω αναφερόμενων εκτιμήσεων ως αγοραίας αξίας, σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμήσεων είναι μικρότερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής.

4. Διορισμός τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή και καθορισμός του μέσου όρου των δύο πλησιέστερων εκτιμήσεων ως αγοραίας αξίας, σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμήσεων είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση, συν ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής.

5. Πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου είτε με πλειστηριασμό είτε με πώληση στη βάση προσφορών, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται πώλησή του κατά τον πρώτο πλειστηριασμό.

6. Καθορισμός της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης για τον πρώτο πλειστηριασμό και για τους επόμενους πρώτους τρεις μήνες σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου και για τους ακόλουθους εννέα μήνες σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αγοραίας αξίας αυτού.

7. Επανεκτίμηση και δυνατότητα πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στις οποίες θα δύναται να μετέχει και ο ενυπόθηκος δανειστής, σε περίπτωση που δεν πωληθεί το ακίνητο εντός ενός έτους, με επιφυλασσόμενη τιμή ύψους τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αγοραίας αξίας του.

8. Διάθεση του εκπλειστηριάσματος από τον ενυπόθηκο δανειστή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εμπράγματα βάρη ή και τις απαγορεύσεις που προηγούνται ή έπονται και βαρύνουν το ενυπόθηκο ακίνητο.

9. Εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας στις περιπτώσεις που το ενυπόθηκο ακίνητο είναι η κύρια κατοικία του ενυπόθηκου οφειλέτη, μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου, ώστε να περιλαμβάνονται στις ρήτρες που μπορούν να θεωρηθούν καταχρηστικές και ορισμένες δραστηριότητες των προμηθευτών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την παροχή της αναγκαίας προστασίας στους καταναλωτές που συναλλάσσονται με πιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο καταργούνται ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπό τροποποίηση νομοθεσία, οι οποίες σήμερα λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της καταχρηστικότητας ως προς τη μονομερή μεταβολή των όρων μιας σύμβασης από προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έτσι που οι εν λόγω προμηθευτές να μπορούν να προβαίνουν στην καταγγελία μιας σύμβασης αόριστης διάρκειας, καθώς και στη μονομερή τροποποίηση των όρων μιας σύμβασης, μόνο εφόσον συντρέχει ή υπάρχει σοβαρός λόγος για την τροποποίηση ή την καταγγελία, ο οποίος προβλέπεται στη σύμβαση.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών πιστωτικών ιδρυμάτων και την ενίσχυση της διαφάνειας ως προς τον υπολογισμό των επιτοκίων όλων των συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Απαγόρευση της επιβολής της πρόσθετης επιβάρυνσης η οποία προκύπτει για τους οφειλέτες συνεπεία της μονομερούς άσκησης εκ μέρους πιστωτικού ιδρύματος τυχόν συμβατικού δικαιώματος που διαλαμβάνει ρήτρα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου και περιλαμβάνεται σε σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, αφού η επιβολή μιας τέτοιας πρόσθετης επιβάρυνσης δυνατό να καθίσταται ιδιαίτερα δυσμενής για το δανειολήπτη και θεωρείται καταχρηστική.

2. Απαγόρευση της επιβολής επιτοκίου υπερημερίας πέραν του ποσοστού των δύο εκατοστιαίων μονάδων (2%).

3. Καθορισμός ορισμένων υποχρεώσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με την ενημέρωση των οφειλετών για τυχόν αλλαγές στο βασικό επιτόκιο ή στο χρόνο καταβολής του τόκου ή στη δόση του δανείου, την παρουσίαση με διαφάνεια στην ιστοσελίδα τους της μεθόδου υπολογισμού του βασικού επιτοκίου και των συνθηκών και παραμέτρων που συμβάλλουν στη μεταβολή του εν λόγω επιτοκίου και τη δήλωση στη σχετική σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης του ύψους του επιτοκίου υπερημερίας, του τρόπου υπολογισμού του και των συνθηκών παύσης χρέωσης τόκου υπερημερίας.

4. Δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου σε πιστωτικό ίδρυμα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε περίπτωση που αυτό παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να ενημερώνει ανά τριμηνία τη Βουλή, υποβάλλοντας σε αυτή σχετική έκθεση για τον αριθμό, το είδος και το ύψος των χορηγήσεων που αναδιαρθρώθηκαν ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά χρηματοδοτικό ίδρυμα, για την πρόοδο στην είσπραξη καθυστερημένων οφειλών και για την εφαρμογή των διατάξεων των Μερών IVA και IVB του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, τα οποία ρυθμίζουν τις διαδικασίες πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου συνιστά μνημονιακή υποχρέωση και αφορά την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1.34 του επικαιροποιημένου Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την πώληση ενυπόθηκων ακινήτων. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, ο εκσυγχρονισμός του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου κρίθηκε αναγκαίος, ώστε η διαδικασία πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων να καταστεί αποτελεσματική, δεδομένου ότι η υφιστάμενη και ακολουθούμενη διαδικασία πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θεωρείται εξαιρετικά χρονοβόρα.

Συναφώς, ο ίδιος τόνισε ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας είναι αυτό που σχετίζεται με την αλόγιστη πιστωτική επέκταση, δηλαδή τον υπερδανεισμό, που διήρκεσε για το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας, με ιδιαίτερη ένταση κατά τη χρονική περίοδο 2005-2008. Όπως συναφώς σημείωσε ο ίδιος, μία σειρά πολιτικών αποφάσεων, όπως το κούρεμα του ελληνικού δημόσιου χρέους, καθώς και η μη έγκαιρη υποβολή αίτησης για οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιδείνωσαν την επικρατούσα δύσκολη και προβληματική κατάσταση και, σε συνάρτηση με τη μη βιώσιμη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, οδήγησαν την οικονομία σε μια άνευ προηγουμένου κρίση.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος επισήμανε ότι το κλειδί για την αντιμετώπιση του προβλήματος του συσσωρευμένου υπερδανεισμού και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η αναδιάρθρωση τέτοιων δανείων κατά τρόπο δίκαιο και εφαρμόσιμο. Συναφώς, δήλωσε ότι επίκειται η θεσμοθέτηση νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας, μέσα από τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων νομοθεσιών, με την προώθηση ενώπιον της Βουλής πριν από το τέλος του Δεκεμβρίου του 2014 νομοσχέδιων με τα οποία θα ενθαρρύνονται οι αναδιαρθρώσεις και να προσφέρεται δίχτυ προστασίας αναφορικά με ευάλωτες κατηγορίες επηρεαζόμενων πολιτών.

Από τη δική του πλευρά ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου δεν είναι οι μαζικές πωλήσεις ακινήτων, αλλά η επίσπευση της διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων και η διόρθωση των στρεβλώσεων που παρουσιάζονται στην υφιστάμενη βασική νομοθεσία. Παράλληλα, επισήμανε ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία θα ασκείται πίεση τόσο στο δανειολήπτη όσο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και θα εισαχθούν ρυθμίσεις που συνιστούν εργαλεία προς όφελος των δανειοληπτών, από τη στιγμή που, στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, το κράτος θα έρχεται αρωγός.

Τέλος, ο ίδιος αξιωματούχος κατέθεσε στις επιτροπές τις θέσεις της τρόικας αναφορικά με ορισμένες εισηγήσεις των κομμάτων για τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, οι οποίες καλύπτουν την ανάγκη ρύθμισης των ακόλουθων θεμάτων:

1. Περιορισμός του αριθμού των πωλήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση των τιμών των ακινήτων.

2. Διαγραφή του υπολοίπου του χρέους και αποδέσμευση των προσωπικών εγγυήσεων, σε περίπτωση πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου που συνιστά εξασφάλιση για τις δανειακές υποχρεώσεις του ενυπόθηκου οφειλέτη.

3. Έναρξη διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου, μόνο εφόσον έχει συμφωνηθεί η αναδιάρθρωση του ενυπόθηκου χρέους, χωρίς να έχει τηρηθεί από τον ενυπόθηκο οφειλέτη.

4. Θεσμοθέτηση των οδηγιών και του Κώδικα Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που προβλέπουν για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων.

5. Καθορισμός της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να καταρρεύσουν οι τιμές των ακινήτων.

6. Δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς πώλησης ακινήτων η πρόσφατη γενική εκτίμηση των αξιών των ακινήτων για σκοπούς επιβολής φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας.

7. Έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου ταυτόχρονα με τη θέσπιση εκσυγχρονισμένου Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, διατυπώνοντας τις θέσεις της επί των προνοιών του πρώτου νομοσχεδίου, δήλωσε ότι σε δύο περίπου μήνες θα τεθεί σε ισχύ ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, που θα αναλάβει την εποπτεία των μεγάλων τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πρέπει να είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και βιώσιμες. Στα πλαίσια αυτά, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της κυπριακής οικονομίας θα υποστούν ελέγχους αντοχής (stress tests). Ειδικότερα, θα διεξαχθεί έλεγχος της ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και έλεγχος κάτω από συνθήκες ομαλές και κάτω από συνθήκες ακραίες, με στόχο να διαφανεί κατά πόσο διαθέτουν επαρκή κεφάλαια. Συναφώς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων κρίνονται αναγκαίες, ώστε τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δύνανται να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, η ίδια δήλωσε ότι ο υπερδανεισμός των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ο οποίος κρίνεται δυσανάλογος σε σχέση με τα μειωμένα πλέον εισοδήματα των δανειζομένων, καθώς και η άρνηση ορισμένης μερίδας δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν το δανεισμό τους, παρά το ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα, έχουν συντείνει στη διόγκωση του αριθμού των υπερβολικά υψηλών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων πρέπει συνεπώς να αποτελεί στόχο όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αφού θα βοηθήσει στην επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, συστατικό απαραίτητο, ώστε η οικονομία να ανακάμψει.

Σύμφωνα με την ίδια, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέσω της οδηγίας της για τη διαχείριση των καθυστερήσεων υποχρεώνει τις τράπεζες να προσφέρουν κατάλληλα σχέδια αναδιάρθρωσης στους βιώσιμους και συνεργάσιμους δανειολήπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του δανεισμού τους. Με την έκδοση όμως της εν λόγω οδηγίας οι τράπεζες χρειάστηκαν χρόνο, για να οργανώσουν τα κατάλληλα τμήματα και να διαμορφώσουν τις πολιτικές και τις πρακτικές τους προς συμμόρφωση με αυτήν. Ωστόσο, όπως η ίδια πρόσθεσε, οι τράπεζες στην παρούσα φάση αποφεύγουν να προσφέρουν μακροπρόθεσμες λύσεις, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δανειοληπτών, στην απουσία σταθερότητας στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, επισήμανε ότι η θέσπιση νομοθεσίας που να ενσωματώνει τις πρόνοιες των υπό αναφορά οδηγιών θα δώσει ενδεχομένως ένα πιο ισχυρό μήνυμα ως προς τις υποχρεώσεις των τραπεζών να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση δανείων.

Η ίδια σημείωσε ότι οι τράπεζες δεν είναι πρόθυμες να διαγράψουν μέρος του χρέους ή να μειώσουν σημαντικά το επιτόκιο που χρεώνουν στο δανειολήπτη, αφενός επειδή αυτό θα δημιουργούσε απαιτήσεις από άλλους δανειολήπτες που η περίπτωσή τους δε θα δικαιολογούσε τέτοιες λύσεις και αφετέρου για το λόγο ότι δε διαθέτουν τα απαιτούμενα εργαλεία για τον έλεγχο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη.

Τέλος, τονίζοντας ότι οι μαζικές πωλήσεις θα ήταν επιζήμιες τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τις τράπεζες, η ίδια δήλωσε ότι με τη θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων και εκσυγχρονισμένου Πλαισίου Αφερεγγυότητας θα δοθούν τα ορθά κίνητρα στους δανειολήπτες και στις τράπεζες, ώστε να συνεργαστούν με στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πωλήσεις ενυπόθηκων ακινήτων σε μερικές περιπτώσεις κρίνεται ατελέσφορο και τελείως αναποτελεσματικό, γι’ αυτό και χρήζει ριζικής αναθεώρησης. Ο προτεινόμενος νόμος, σύμφωνα με τον ίδιο, διασφαλίζει τα κατοχυρωμένα επί του παρόντος δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη, χωρίς να παρουσιάζει οποιαδήποτε προβλήματα συνταγματικής και νομικής φύσεως.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, καταθέτοντας τις θέσεις τους όσον αφορά το πρώτο νομοσχέδιο, διαφώνησαν με την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου ορισμένων συμβάσεων υποθήκης. Σύμφωνα με τους εν λόγω αρμοδίους, σε τέτοια περίπτωση η προτεινόμενη νέα διαδικασία θα αποβεί άνευ χρησιμότητας και ουσίας για τα τραπεζικά ιδρύματα, επειδή δε θα παρέχει τη δυνατότητα απεγκλωβισμού των κεφαλαίων τους από προβληματικές υποθέσεις, ώστε να είναι δυνατή ακολούθως η χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρήσεων και αξιόχρεων ιδιωτών με θετικά αποτελέσματα για τη ρευστότητα της αγοράς. Επιπρόσθετα, εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με τον τρόπο επίδοσης των διάφορων ειδοποιήσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και με τον τρόπο καθορισμού της επιφυλασσόμενης τιμής του ενυπόθηκου ακινήτου, που ενδεχομένως να προτρέπει πιθανούς αγοραστές να αναμένουν την πτώση της τιμής σε συγκεκριμένα επίπεδα. Τέλος, υποστήριξαν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενεργώντας κατ’ ουσίαν ως μεσάζοντες, πρέπει να απαλλάσσονται από την καταβολή φόρων και μεταβιβαστικών τελών σε σχέση με τα πωληθέντα ενυπόθηκα ακίνητα.

Πέραν των πιο πάνω κοινών θέσεων του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, οι εκπρόσωποι της τελευταίας εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση του πρώτου νομοσχεδίου έτσι που, σε περίπτωση που ο πρώτος προσφοροδότης δεν καταβάλει την απαιτούμενη προκαταβολή ή το σύνολο του ποσού για το ακίνητο, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να δύναται να απευθύνεται στο δεύτερο προσφοροδότη.

Παράλληλα, στα πλαίσια της μελέτης του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου διατυπώθηκαν και από τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες πλευρές που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες των επιτροπών απόψεις, εισηγήσεις, επιφυλάξεις, αλλά και διαφωνίες τόσο σε σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου όσο και αναφορικά με ορισμένες πρόνοιές του, οι οποίες συνοψίζονται κυρίως στην ανάγκη εισαγωγής των ακόλουθων επιπρόσθετων ρυθμίσεων:

1. Ασφαλιστικές δικλίδες για την αποτροπή μαζικών πωλήσεων ενυπόθηκων ακινήτων, οι οποίες θα επιφέρουν μείωση της αγοραίας αξίας των ακινήτων κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε κάθε στάδιο της προνοούμενης διαδικασίας πώλησης.

2. Αναδρομικότητα στην εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και εξαίρεση από την προτεινόμενη διαδικασία της πώλησης κύριας κατοικίας ενυπόθηκων οφειλετών, όπως αυτή πρέπει να ορισθεί σαφέστερα στον προτεινόμενο νόμο.

3. Δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας πώλησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

4. Συμπερίληψη στους λόγους που προβλέπονται για την υποβολή ένστασης από το δανειολήπτη ή από άλλο ενδιαφερόμενο μέρος και ορισμένων άλλων αντικειμενικών λόγων, οι οποίοι δε θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας πώλησης, όπως είναι ανάμεσα σε άλλα ο θάνατος ή η μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό του ιδιοκτήτη του ενυπόθηκου ακινήτου.

5. Επιμήκυνση της προθεσμίας που προβλέπεται για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, προκειμένου να μην προχωρήσει ο ενυπόθηκος δανειστής στην έναρξη της διαδικασίας πώλησης, από τριάντα σε εξήντα ημέρες έπειτα από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

6. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης ενημέρωσης του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όσον αφορά την έναρξη διαδικασίας πώλησης, προκειμένου να δύναται να παρέχει σχετική πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

7. Προώθηση πλήρους και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τις Οδηγίες για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων και το σχετικό Κώδικα Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και αναθεώρηση του όρου “μη εξυπηρετούμενο δάνειο”.

8. Κατάργηση της εξαίρεσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τις ισχύουσες περί τοκογλυφίας νομοθετικές διατάξεις, εισαγωγή περιορισμών σε σχέση με το δικαίωμα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αυξάνουν μονομερώς το συμφωνημένο επιτόκιο των δανειακών συμβάσεων, όπως και κατάργηση της επιβολής τόκων υπερημερίας ή/και μείωσή τους υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

9. Άρση της δυνατότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να προβαίνουν σε αυτόματο μονομερή τερματισμό των δανειακών συμβάσεων και του δικαιώματός τους να ζητούν αποπληρωμή δανείων σε πρώτη ζήτηση.

10. Απαγόρευση πώλησης βάσει της προτεινόμενης νέας διαδικασίας πώλησης της κύριας κατοικίας προσώπου η οποία έχει ανεγερθεί σε ακίνητο που είναι υποθηκευμένο στο όνομα επιχειρηματία ανάπτυξης γης για δικές του δανειακές υποχρεώσεις, δίχως να έχει ακόμα εκδοθεί και μεταβιβαστεί στους αγοραστές ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας.

11. Διασαφήνιση του ρόλου και των εξουσιών του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, υπό το φως των προτεινόμενων νέων διαδικασιών.

12. Απομείωση των δανειακών υποχρεώσεων προσώπων σε περιπτώσεις πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων και διαγραφή σχετικών προσωπικών και άλλων εγγυήσεων.

13. Απαγόρευση της εκχώρησης ή πώλησης προβληματικών δανείων σε τρίτους, όπως τυχόν ενδιαφερόμενα επενδυτικά ταμεία.

14. Εξαίρεση των εκτιμητών από την αγορά ενυπόθηκου ακινήτου με βάση την προτεινόμενη νέα διαδικασία.

Τις επιτροπές απασχόλησαν επίσης και άλλα επιμέρους θέματα, για τα οποία ζητήθηκαν και δόθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι επιτροπές κάλεσαν την εκτελεστική εξουσία να μελετήσει εκ νέου όλα όσα τέθηκαν στα πλαίσια των δύο πρώτων κοινών συνεδριάσεών τους και να επανέλθει με νέες εισηγήσεις για ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας της κύριας κατοικίας, καθώς και καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών που ακολουθούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να επιτευχθεί, κατά το δυνατό, συναίνεση επί των θεμάτων για τα οποία διατυπώθηκαν διαφωνίες και επιφυλάξεις.

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα των επιτροπών, η εκτελεστική εξουσία σε συνεννόηση και με την τρόικα κατέθεσε σε μεταγενέστερο στάδιο στη Βουλή προσχέδια τεσσάρων νέων νομοσχεδίων, καθώς και νέο προσχέδιο του πρώτου νομοσχεδίου, με το οποίο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που το ενυπόθηκο ακίνητο ή μέρος αυτού έχει πωληθεί και σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, η πώληση του ακινήτου, δυνάμει της νέας προτεινόμενης διαδικασίας πώλησης, θα αναστέλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2015, νοουμένου ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστο το ογδόντα τοις εκατό (80%) του τιμήματος της πώλησης και ο αγοραστής έχει προσκομίσει στον ενυπόθηκο δανειστή τα απαραίτητα έγγραφα για το σκοπό αυτό.

2. Απαγορεύεται η πώληση ενυπόθηκων ακινήτων, με βάση τη νέα προτεινόμενη διαδικασία πώλησης, σε πρόσωπα που μεταξύ άλλων κατέχουν ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος.

3. Σε περίπτωση πώλησης δανείου από τον ενυπόθηκο δανειστή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα διατηρεί τα δικαιώματά του έναντι του αγοραστή του δανείου και ο τελευταίος τις υποχρεώσεις του έναντι του οφειλέτη.

4. Ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα δύναται, αντί να προβαίνει στο διορισμό εκτιμητή στα πλαίσια της προτεινόμενης διαδικασίας εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου, να ζητήσει όπως η αξία γενικής εκτίμησης του εν λόγω ακινήτου, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, είναι η εκτιμημένη αγοραία αξία του ακινήτου.

Σημειώνεται ότι στο αρχικό προσχέδιο του πρώτου νομοσχεδίου επήλθαν μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες πρόσθετες τροποποιήσεις:

1. Επαναδιατύπωση του όρου “ενυπόθηκος οφειλέτης”, ώστε, σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου και ο οφειλέτης χρέους που εξασφαλίζεται με την υποθήκη είναι διαφορετικά πρόσωπα, κάθε ειδοποίηση να επιδίδεται και στους δύο, ο διορισμός εκτιμητή να γίνεται από τον κύριο του ακινήτου και το υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος να διατίθεται μόνο στον τελευταίο. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι ο υπό αναφορά ορισμός θα ισχύει μόνο για τους σκοπούς της νέας διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων.

2. Διαγραφή προταθείσας πρόνοιας σύμφωνα με την οποία διαδικασία για πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από ενυπόθηκο δανειστή σε σχέση με συμβάσεις υποθήκης που έχουν εγγραφεί στο κτηματικό μητρώο πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα εφαρμόζεται, όταν το χρέος που εξασφαλίζεται έχει καταστεί πληρωτέο πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και νοουμένου ότι δεν έχουν αρχίσει οι σχετικές διαδικασίες ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου ή ενώπιον του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

3. Διαμόρφωση σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου που προβλέπει για τη διαδικασία εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου, ώστε στους εμπλεκόμενους εκτιμητές να επιδίδονται από τον ενυπόθηκο οφειλέτη και τον ενυπόθηκο δανειστή ή τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες της Δημοκρατίας τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το ενυπόθηκο ακίνητο.

4. Διαμόρφωση σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου που προβλέπει για την απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών όσον αφορά την αγοραία αξία ενυπόθηκου ακινήτου, ώστε να ποινικοποιείται μόνο η εκ προθέσεως παράβαση της σχετικής πρόνοιας. Παράλληλα, μείωση του ανώτατου ορίου ποινής φυλάκισης και του ανώτατου ποσού χρηματικής ποινής στις οποίες υπόκειται πρόσωπο για το εν λόγω αδίκημα από δύο έτη και πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) σε έξι μήνες και πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), αντίστοιχα.

5. Διαμόρφωση σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης ακινήτου με πλειστηριασμό, ώστε αφενός μεν η διαδικασία διεξαγωγής πλειστηριασμού να καθορίζεται με κανονισμούς που θα εκδίδονται δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας και αφετέρου δε το ανώτατο όριο ποινής φυλάκισης και το ανώτατο ποσό χρηματικής ποινής στις οποίες θα υπόκειται πρόσωπο για αδικήματα δυνάμει των εν λόγω κανονισμών να μειωθούν από δύο έτη και πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) σε έξι μήνες και πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), αντίστοιχα.

6. Διαμόρφωση σχετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο ενυπόθηκος δανειστής θα έχει την επιλογή να αγοράσει το ενυπόθηκο ακίνητο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμμετέχοντας στη διαδικασία πώλησης, ώστε να έχει την επιλογή είτε να το αγοράσει στην αγοραία αξία του, η οποία θα εκτιμάται με εξ υπαρχής εκτίμηση του ακινήτου, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο, είτε να προχωρήσει τη διαδικασία πώλησης, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για αγορά του ακινήτου με πλειστηριασμό ή πώληση.

7. Μείωση του ανώτατου ορίου ποινής φυλάκισης στην οποία υπόκειται πρόσωπο το οποίο προβαίνει ή ενθαρρύνει τη δημιουργία ψευδών παραστάσεων από δύο έτη σε έξι μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στις επιτροπές από τους κυβερνητικούς αρμοδίους σε σχέση με το δεύτερο και το τρίτο νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να τεθεί τέρμα στις ακολουθούμενες μέχρι σήμερα καταχρηστικές πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων και στις μονομερείς ενέργειές τους όσον αφορά ζητήματα που άπτονται της επιβολής επιτοκίου υπερημερίας και καθορισμού του ύψους του επιτοκίου της δανειακής σύμβασης, οι οποίες, με τον τρόπο που γίνονται, αποβαίνουν τελικά εις βάρος των δανειοληπτών, καθιστώντας τις σχετικές συμβάσεις ετεροβαρείς.

Επιπρόσθετα, με βάση τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη με το τέταρτο νομοσχέδιο ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διασκεδαστούν ορισμένες ανησυχίες που τέθηκαν από πλευράς των επιτροπών, οι οποίες έτυχαν συζήτησης στα πλαίσια των υπό αναφορά συνεδριάσεων.

Υπό το φως των έντονων προβληματισμών που εκφράστηκαν σε σχέση με την προώθηση θέσπισης στο παρόν στάδιο νέου πλαισίου πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων, περιλαμβανομένης και της “κύριας κατοικίας”, χωρίς την εφαρμογή ταυτόχρονα του εξαγγελθέντος από την κυβέρνηση Πλαισίου Αφερεγγυότητας, το οποίο, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή υπό τη μορφή διάφορων νομοσχεδίων, τα οποία θα πρέπει να ψηφιστούν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2014, η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού κατέθεσε προς έγκριση από τη Βουλή σχετικό σχέδιο απόφασης, στη βάση του οποίου καλείται η κυβέρνηση να δεσμευθεί ότι θα προωθήσει τα απαραίτητα σχέδια νόμου για συζήτηση και ψήφισή τους από τη Βουλή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2014. Το εν λόγω σχέδιο απόφασης, εφόσον εγκριθεί από το σώμα, θα αποτελέσει απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με δεσμευτική ισχύ όσον αφορά τις αναληφθείσες κυβερνητικές δεσμεύσεις για προώθηση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας στη Βουλή στον καθορισμένο χρόνο.

Σημειώνεται ότι, στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων, όλες οι κοινοβουλευτικές πλευρές που εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες των επιτροπών πρότειναν σωρεία τροποποιήσεων είτε για ενσωμάτωσή τους στα υπό συζήτηση σχέδια νόμου στη βάση της επίτευξης των απαραίτητων συγκλίσεων είτε, σε αντίθετη περίπτωση, για κατάθεσή τους στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση και έγκρισή τους στο εν λόγω στάδιο.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις διαλαμβάνουν τη βελτίωση του πλέγματος προστασίας των ενυπόθηκων ακινήτων που αποτελούν “κύρια κατοικία”, καθώς και την ενδυνάμωση των διαδικασιών πώλησης ενυπόθηκων ακινήτων, ώστε να αποφεύγονται οι μαζικές πωλήσεις και η απότομη πτώση των τιμών των ακινήτων. Ταυτόχρονα, με τις εν λόγω τροποποιήσεις σκοπείται η περαιτέρω προστασία των δικαιωμάτων των αντισυμβαλλόμενων μερών σε συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης οφειλετών, καθώς και η εισαγωγή ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχει για τους ενυπόθηκους οφειλέτες η πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων σε πρόσωπα που δεν είναι αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται επίσης ότι οι προτεινόμενες με βάση τα πιο πάνω τροπολογίες έτυχαν επεξεργασίας από τις υπηρεσίες της Βουλής και εξετάστηκαν από τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές στα πλαίσια συνεδριάσεών τους, όπου οι αρμόδιοι υπουργοί τοποθετήθηκαν επί αυτών και ενημέρωσαν ποιες από αυτές είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές από την κυβέρνηση, ύστερα και από σχετικές επαφές με την τρόικα.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, καθώς και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων, όπως αυτά έτυχαν βελτιώσεων στα πλαίσια της εξέτασής τους ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών στην τελευταία συνεδρία τους, κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής. Παράλληλα, επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν στη Βουλή τροπολογίες επί των εν λόγω νομοσχεδίων, καθώς και άλλες τροποποιήσεις υπό τη μορφή προτάσεων νόμου για την τροποποίηση βασικών νομοθεσιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για την πώληση ενυπόθηκων ακινήτων και την προστασία των οφειλετών που δοκιμάστηκαν από την οικονομική κρίση.

 

6 Σεπτεμβρίου 2014

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014.

(Αρ. Φακ. 23.01.055.176-2014)

2.

Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

(Αρ. Φακ. 23.01.055.186-2014)

3.

Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

(Αρ. Φακ. 23.01.055.184-2014)

4.

Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

(Αρ. Φακ. 23.01.055.194-2014)

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων