Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Zαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Ιουλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 15 των περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμών, ώστε η ισχύς της μεταβατικής διάταξης για τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) έως (ε) της παραγράφου (1) να επεκταθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΚΦΙΚΒ, μέσα στα πλαίσια των σημερινών δημοσιονομικών συνθηκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιτητές του ΚΦΙΚΒ, κρίνεται αναγκαία η παράταση της ισχύος των υπό αναφορά κανονισμών για ακόμη ένα χρόνο, για να ικανοποιηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων αιτητών του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πως οι κανονισμοί ετοιμάσθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και κρίνεται επείγουσα η έγκρισή τους.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός 15 των υφιστάμενων κανονισμών καθορίζει αποκοπές από το ύψος των δανείων που παραχωρεί ο ΚΦΙΚΒ, που κυμαίνονται από 10% έως 25%, και αναστολή του σχεδίου για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια. Οι εν λόγω πρόνοιες είχαν ισχύ μέχρι την 31η Μαΐου 2014 και με τους προτεινόμενους κανονισμούς γίνεται εισήγηση να παραταθεί η ισχύς τους για ακόμα ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31η Μαΐου 2015.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι υπό αναφορά κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από το γραφείο της.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΚΦΙΚΒ συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.

 

9 Ιουλίου 2014

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων