Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Σωτήρης Σαμψών Γεώργιος Προκοπίου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Κουτσού
Αριστοτέλης Μισός Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 16 και 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) Κανονισμών, έτσι ώστε:

1. να αυξηθεί το πτητικό επίδομα που λαμβάνουν οι ιπτάμενοι μηχανικοί, ώστε να καταβάλλεται σε αυτούς το 65% του πτητικού επιδόματος ανά εξάμηνο αντί ολόκληρου του ποσού του πτητικού επιδόματος ανά δεκαοκτάμηνο που λαμβάνουν σήμερα,

2. να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ιπτάμενο προσωπικό θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση πτητικής καταλληλότητας,

3. οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση κρίσης της πτητικής καταλληλότητας του ιπτάμενου προσωπικού, δυνάμει των διατάξεων των βασικών κανονισμών, να καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του κριθέντος,

4. να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που ιπτάμενος αξιωματικός κριθεί ως πτητικά ακατάλληλος, θα χαρακτηρίζεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, αξιωματικός υπηρεσίας εδάφους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με βάση τις πρόνοιες των βασικών κανονισμών, οι οποίοι αναθεωρήθηκαν το 2013, οι ιπτάμενοι αξιωματικοί, τα μέλη πληρώματος αέρος και οι τεχνικοί δοκιμαστικών πτήσεων δικαιούνται, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σ’ αυτούς, πτητικού επιδόματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών, στους ιπτάμενους αξιωματικούς καταβάλλεται ολόκληρο το πτητικό επίδομα ανά εξάμηνο, από τα μέλη πληρώματος αέρος στους διασώστες και στους χειριστές βαρούλκου καταβάλλεται το 65% του πτητικού επιδόματος ανά εξάμηνο και στα λοιπά μέλη πληρώματος αέρος, δηλαδή στους ιπτάμενους μηχανικούς και στους χειριστές ανεμουρίου, καθώς και στους τεχνικούς δοκιμαστικών πτήσεων καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό του πτητικού επιδόματος ανά δεκαοκτάμηνο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, από της θέσεως σε ισχύ των βασικών κανονισμών παρατηρήθηκε σταδιακά παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς μηχανικούς αεροσκαφών να ασκήσουν τα καθήκοντα των ιπτάμενων μηχανικών, με αποτέλεσμα την καθήλωση ορισμένων πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, αφού, σύμφωνα με τα σχετικά εγχειρίδια πτήσεων των εν λόγω πτητικών μέσων, οι ιπτάμενοι μηχανικοί αποτελούν μαζί με τους δύο χειριστές τους το απαραίτητο πλήρωμα, ώστε οι πτήσεις να θεωρούνται ασφαλείς.

Συναφώς, όπως αναφέρεται στα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Άμυνας, το τελευταίο, αφού έλαβε υπόψη ότι:

1. η εκτέλεση των καθηκόντων του ιπτάμενου μηχανικού από τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς μηχανικούς αεροσκαφών γίνεται επί εθελοντικής βάσεως,

2. η πτήση ορισμένων πτητικών μέσων χωρίς την παρουσία σε αυτά των ιπτάμενων μηχανικών άπτεται της ασφάλειας των πτήσεων και εμπεριέχει ρίσκο το οποίο δεν μπορεί να αναληφθεί από τους διοικούντες αξιωματικούς,

3. η συνέχιση της καθήλωσης ορισμένων πτητικών μέσων θα έχει πολύ σύντομα, εκτός από τα επιχειρησιακά προβλήματα που ήδη δημιουργεί, ως επακόλουθο την αύξηση του κόστους για το κράτος, γιατί θα απαιτηθεί επαναπόκτηση της πτητικής διαθεσιμότητας των χειριστών στο εξωτερικό και αποκατάσταση της φυσιολογικής αύξησης των βλαβών των ελικοπτέρων,

έκρινε σκόπιμη την κατάθεση των υπό συζήτηση κανονισμών στη Βουλή, έτσι ώστε να καταβάλλεται στους ιπτάμενους μηχανικούς το 65% του ποσού του πτητικού επιδόματος ανά εξάμηνο, όπως καταβάλλεται και στους διασώστες και στους χειριστές βαρούλκου, αντί να καταβάλλεται σε αυτούς ολόκληρο το ποσό του πτητικού επιδόματος ανά δεκαοκτάμηνο.

Σημειώνεται ότι, συμφώνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η πρόσθετη δαπάνη που συνεπάγεται η προτεινόμενη με τους κανονισμούς αύξηση του πτητικού επιδόματος ανέρχεται στις €22.478,02 το χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

4 Ιουλίου 2014

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων