Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Κατσουρίδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2014. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις παραγράφους (στ) και (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του περί της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών αναφορικά με τη δυνατότητα του υπουργού να αποφασίσει τη μείωση της περιόδου παραμονής υπαλλήλου στην κεντρική υπηρεσία.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, η διαδικασία μετάθεσης των μελών της εξωτερικής υπηρεσίας και ειδικότερα η χρονική διάρκεια παραμονής τους σε διπλωματική αποστολή καθορίζονται στους πιο πάνω αναφερόμενους κανονισμούς. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο (5) του Κανονισμού 4 των βασικών κανονισμών καθορίζεται ότι υπάλληλος ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό για περίοδο μέχρι πέντε έτη παραμένει στην κεντρική υπηρεσία για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. Σε περίπτωση υπαλλήλου που απουσίαζε στο εξωτερικό για περίοδο πέντε μέχρι εννέα έτη καθορίζεται ότι πρέπει να παραμείνει στην κεντρική υπηρεσία για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. Τα πιο πάνω ισχύουν υπό την επιφύλαξη ότι ο υπουργός μπορεί να μειώσει την περίοδο παραμονής στην κεντρική υπηρεσία για τους υπαλλήλους οι οποίοι τοποθετούνται ως αρχηγοί διπλωματικής αποστολής, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Όπως ο ίδιος ανέφερε πρόσθετα, στην προσπάθεια του υπουργού για υιοθέτηση δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας όσον αφορά τη λήψη απόφασης για μεταθέσεις λειτουργών σε διπλωματικές αποστολές αποφασίστηκε όπως ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η προκήρυξη μέσω εγκυκλίου όλων των θέσεων σε διπλωματικές αποστολές ανά κατηγορία, καθώς και η σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής υπό την προεδρία του ιδίου, η οποία θα τον συμβουλεύει για σκοπούς λήψης της τελικής απόφασης.

Συνεχίζοντας, ο ίδιος πρόσθεσε ότι κατά τις πρόσφατες προκηρύξεις θέσεων σε διπλωματικές αποστολές παρατηρήθηκε μεγάλη δυστοκία από πλευράς των δικαιούχων υπαλλήλων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε πόλεις όπου το κόστος διαβίωσης είναι ιδιαίτερα υψηλό, λόγω της οριζόντιας αποκοπής όλων των επιδομάτων. Αντίθετα, υπήρξε ενδιαφέρον από υπαλλήλους οι οποίοι δεν είναι μεταθέσιμοι, λόγω του ότι δεν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος παραμονής τους στην κεντρική υπηρεσία με βάση τους σχετικούς κανονισμούς. Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι η δημιουργία προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών λόγω της μη πλήρωσης των σχετικών προκηρυχθεισών θέσεων.

Συνεπώς, με τους παρόντες κανονισμούς προτείνεται όπως ο υπουργός δύναται να μεταθέτει υπαλλήλους πριν από την ολοκλήρωση της απαραίτητης χρονικής περιόδου παραμονής τους στην κεντρική υπηρεσία ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού προχώρησε σε νομοτεχνικές τροποποιήσεις επί του κειμένου των κανονισμών, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των διατάξεων των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης και σε περίπτωση έγκρισης των κανονισμών πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014».

  

 

 

 

7 Ιουλίου 2014 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων