Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιουνίου και στις 3 και 7 Ιουλίου του 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), του γραφείου του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Cyta.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 42 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών και η αντικατάστασή τους με τους προτεινόμενους νέους κανονισμούς, καθώς και η ενσωμάτωση σε αυτούς διατάξεων διάφορων νομοθεσιών που ρυθμίζουν θέματα συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν για τη σύσταση σχεδίου για την καταβολή επιδομάτων συνταξιοδότησης στα μέλη, αξιωματούχους και υπαλλήλους της Αρχής και ρυθμίζουν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης αυτών.

Παράλληλα, στους υπό αναφορά κανονισμούς ενσωματώνονται σχετικές διατάξεις των ακόλουθων νόμων:

1. του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματιών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου,

2. του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου και

3. του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου.

Σημειώνεται ότι με την κατά νόμο έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών από τη Βουλή θα καταστεί δυνατή η εγγραφή του ταμείου συντάξεων των υπαλλήλων της Cyta στο ειδικό μητρώο που τηρείται από τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο θα υπόκειται στην εποπτεία του εφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Κατά την έναρξη συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αρχής υπέβαλαν σημειώματα με σωρεία εισηγήσεων για τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί είχαν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, ζητώντας παράλληλα περαιτέρω διαβούλευση με τη διοίκηση της Cyta.

Συναφώς, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα, αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, ώστε να δοθεί χρόνος στη διοίκηση της Αρχής για περαιτέρω διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε σχέση με ειδικότερα θέματα που είχαν υποβληθεί εκ μέρους τους και με στόχο την επίτευξη νέας συναινετικής πρότασης.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Cyta, ενημέρωσε την επιτροπή ότι η διοίκηση της Αρχής ύστερα από διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις κατέληξε σε συμφωνία όσον αφορά τα πλείστα θέματα που είχαν τεθεί από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καταθέτοντας παράλληλα στην επιτροπή σχετικό υπόμνημα στο οποίο αναλύονται τα ειδικότερα θέματα και οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν. Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, το μόνο σημείο που παρέμεινε σε εκκρεμότητα και για το οποίο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι το αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με το οποίο, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Αρχή παύσει να λειτουργεί, όλες οι υποχρεώσεις της έναντι του ταμείου πρέπει να αναληφθούν από τη Δημοκρατία.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων δήλωσαν ότι το αίτημα αυτό καθίσταται επιτακτικότερο ενόψει της προωθούμενης αποκρατικοποίησης της Αρχής σε κάποιο στάδιο.

Υπό το φως του πιο πάνω υποβληθέντος αιτήματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Cyta δήλωσε στην επιτροπή ότι το εν λόγω ζήτημα δεν εμπίπτει στα πλαίσια των προτεινόμενων κανονισμών και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε ανάλογη υποχρέωση βάσει των διατάξεων των οικείων νομοθεσιών. Όπως σημείωσε ο ίδιος, το θέμα αυτό αποτελεί ζήτημα ευρύτερης πολιτικής και ως εκ τούτου η Cyta δεν εξουσιοδοτείται να εγκρίνει την εν λόγω εισήγηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, το αρμόδιο υπουργείο, υιοθετώντας όλα τα συμφωνηθέντα μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων της Αρχής σημεία, προχώρησε σε κατάθεση αναθεωρημένου κείμενου κανονισμών στο οποίο περιέλαβε όλες τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους αρμοδίους, το αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ταυτόχρονα τυγχάνει της καθολικής αποδοχής όλων των εμπλεκομένων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπών τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

8 Ιουλίου 2014

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων