Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου Μη μέλος της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Αβέρωφ Νεοφύτου

H Koινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάθεση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Εφόρου Φορολογίας και του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας επί προσωρινής βάσεως και για χρονική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του διορισμού στις αντίστοιχες θέσεις.

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας έχουν ενοποιηθεί υπό μία υπηρεσία της οποίας θα προΐσταται ο Έφορος Φορολογίας. Με την ίδια νομοθεσία έχει καταργηθεί η θέση Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, καθότι στη θέση Εφόρου Φορολογίας θα διοριστεί πρόσωπο το οποίο θα προταθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, νοουμένου ότι πληρεί τα προνοούμενα κριτήρια.

Ο διορισμός στη θέση Εφόρου Φορολογίας, σύμφωνα με την ψηφισθείσα νομοθεσία, θα γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Η ίδια ρύθμιση θα ισχύσει για την περίπτωση του διορισμού στη θέση Βοηθού Εφόρου Φορολογίας.

Επειδή στο παρόν στάδιο δεν κατέστη ακόμη δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού στις εν λόγω θέσεις, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων για σκοπούς κάλυψης του κενού που παρουσιάζεται.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την πρόταση νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να αναθέσει τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας και του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας για χρονική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε πρόσωπα που πληρούν τα νενομισμένα κριτήρια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

11 Ιουλίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων