Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου  
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, σε σημερινή συνεδρία της και κηρύχθηκε επείγουσα αυθημερόν.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να επέλθουν σ’ αυτόν ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του.

Ειδικότερα, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η καταβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας απευθείας από τον αγοραστή ή δικαιούχο ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αυτή έχει εγγραφεί επ’ ονόματί του, εφόσον αυτός απέκτησε κατοχή, συνεπακόλουθα δε δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης και η σχετική σύμβαση με την οποία αυτός κατέστη δικαιούχος έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης με βάση τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

2. Η συμπερίληψη στις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας για σκοπούς φορολόγησης νέων περιπτώσεων υπόχρεων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η συμπερίληψη σ’ αυτές της γης η οποία δημιουργείται μετά από επίχωση της θάλασσας επί της οποίας υφίστανται προνόμια, δικαιώματα χρήσεως, πραγματικής δουλείας και πάσης φύσεως άλλα δικαιώματα και οφέλη τα οποία αφορούν την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία, καθώς και του θαλάσσιου χώρου που κηρύσσεται ως μαρίνα δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης Μαρίνων Νόμου όπως αυτός ο χώρος εμφαίνεται σε κτηματικό σχέδιο, καθώς και τα δικαιώματα και πλεονεκτήματα επ’ αυτού.

3. Η διασαφήνιση ότι στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επ’ αυτής για σκοπούς φορολόγησης η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία θα θεωρείται ότι ανήκει στους ιδιοκτήτες αυτής αναλόγως των φυσικών μεριδίων ιδιοκτησίας τους επ’ αυτής.

4. Η παροχή δυνατότητας στον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις που επί της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας έχουν ανεγερθεί και πωληθεί οικοδομές, αλλά δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ή, αν έχουν εκδοθεί τίτλοι, δεν έχει διενεργηθεί η μεταβίβαση επ’ ονόματι του αγοραστή να υποβάλλει μέχρι την 30ή Μαρτίου κάθε έτους στο διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων κατάσταση αναφορικά με κάθε ακίνητη ιδιοκτησία την οποία αυτός έχει αναπτύξει και για την οποία υφίσταται σύμβαση πώλησης κατά την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους.

5. Η σύμφωνα με τα πιο πάνω υποβαλλόμενη κατάσταση πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Τα διακριτικά στοιχεία της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας.

β. Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αγοραστή ή εκδοχέα ή δικαιούχου της οικιστικής μονάδας.

γ. Την ημερομηνία του πωλητήριου ή εκχωρητήριου εγγράφου.

δ. Τον αριθμό φακέλου κατάθεσης του πωλητήριου ή εκχωρητήριου εγγράφου στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο.

ε. Την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής.

στ. Την ημερομηνία παράδοσης της κατοχής της πωληθείσας οικιστικής μονάδας στον αγοραστή ή εκδοχέα.

ζ. Το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των οικοδομών και της γης που αναλογεί στην πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικιστική μονάδα.

6. Υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας θα υποβάλει στο διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας την κατάσταση ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει αναπτύξει σύμφωνα με τα πιο πάνω μαζί με πιστοποιητικό έρευνας του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου το οποίο να δεικνύει τις κατατεθείσες συμβάσεις πώλησης ή εκχώρησης, η υποχρέωση καταβολής του αντίστοιχου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με κάθε πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικοδομική μονάδα μεταφέρεται στον αντίστοιχο αγοραστή, εκδοχέα, δικαιούχο, ο δε διευθυντής εκδίδει την αντίστοιχη φορολογία στο όνομα του αγοραστή, εκδοχέα, δικαιούχου της οικιστικής μονάδας.

7. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης παραλείψει να υποβάλει την πιο πάνω αναφερόμενη κατάσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, υπόχρεος για καταβολή του φόρου σε όλη την ακίνητη ιδιοκτησία θα είναι ο ιδιοκτήτης αυτής. Σημειώνεται ότι για κάθε επόμενο έτος η σχετική κατάσταση υποβάλλεται στο διευθυντή, μόνο εφόσον υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα κατάσταση, και ότι η κατάσταση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο ή με τη χρήση μηχανογραφημένης, ηλεκτρονικής ή άλλης εγκεκριμένης από το διευθυντή μεθόδου.

8. Οι προτεινόμενες σύμφωνα με τα πιο πάνω ρυθμίσεις, με βάση τις οποίες η υποχρέωση καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με κάθε πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικοδομική μονάδα μεταφέρεται στον αντίστοιχο αγοραστή, εκδοχέα ή δικαιούχο, δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας καθυστερεί εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη ή στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο το οποίο τελεί υπό εκκαθάριση.

9. Η παροχή δυνατότητας στο διευθυντή να προβαίνει σε βεβαίωση της φορολογίας κάθε προσώπου επί της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας, είτε πριν είτε μετά την πάροδο της προνοούμενης προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης ακινήτου ιδιοκτησίας αυτού, είτε το πρόσωπο υπέβαλε τη δήλωση αυτή είτε όχι.

10. Ο φόρος που δεν καταβάλλεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους θα εισπράττεται με τόκο από την ημερομηνία που αυτός οφείλεται προς εννέα τοις εκατό (9%) για την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 και από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εντεύθεν προς το εκάστοτε δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας που καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του περί Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου.

Όσον αφορά τις προβλεπόμενες προθεσμίες καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, για το έτος 2014 ως προθεσμία καταβολής του εν λόγω φόρου καθορίζεται η περίοδος μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2014. Περαιτέρω, προτείνεται όπως, σε περίπτωση που οποιοδήποτε υπόχρεο πρόσωπο προβεί σε διευθέτηση της φορολογικής οφειλής του τουλάχιστον τριάντα ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της νομικής υποχρέωσης για καταβολή του εν λόγω φόρου, θα παραχωρείται έκπτωση ύψους δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του οφειλόμενου φόρου, αντί έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%) επί του οφειλόμενου φόρου, ρύθμιση η οποία ίσχυσε κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες της πρότασης νόμου, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Συναφώς, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω θέσεις, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

10 Ιουλίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων