Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Ευθύμιος Δίπλαρος Αντιπρόσωποι θρησκευτικών
Γιώργος Λουκαΐδης ομάδων:
Γιώργος Γεωργίου Αντώνης Χατζηρούσος
Αντρέας Καυκαλιάς Βαρτκές Μαχτεσιάν
Γεώργιος Προκοπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Βαρνάβα Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου 2011 από τον κ. Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2011, στις 12 Νοεμβρίου 2013, στις 11 Μαρτίου 2014 και στις 17 Ιουνίου 2014. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις πιο πάνω συνεδρίες. Σημειώνεται όμως ότι στα πλαίσια της μελέτης της πρότασης νόμου οι θέσεις και οι απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διαβιβάζονταν γραπτώς στην επιτροπή μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως είχε αρχικά κατατεθεί, είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού να επιλέγει τον πρόεδρο και τα μέλη των σχολικών εφοριών των θρησκευτικών ομάδων από κατάλογο προσώπων που θα καταθέτουν οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Γιώργος Περδίκης, στα πλαίσια της επεξήγησης του σκοπού της, αναφέρθηκε στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των θρησκευτικών ομάδων σε θέματα θρησκείας και εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ο εν λόγω εισηγητής επισήμανε ότι, με βάση την ισχύουσα μέχρι τώρα νομοθεσία περί Σχολικών Εφορειών, οι θρησκευτικές ομάδες έχουν σχολικές εφορίες, που αποτελούνται από εννέα μέχρι έντεκα μέλη, των οποίων ο πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ο διορισμός αυτός γίνεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, «ο οποίος διαβουλεύεται με τους εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων». Όπως επίσης επεξήγησε στην επιτροπή ο πιο πάνω εισηγητής, στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων, παρουσιάστηκε πρόβλημα, με αποτέλεσμα στις σχολικές εφορίες να διοριστούν άτομα που δεν ήταν της έγκρισης και αποδοχής των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων.

Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε ο ίδιος, το 2011 ψηφίστηκε τροποποίηση του περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) Νόμου, σύμφωνα με την οποία οι απόψεις των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια όργανα ή/και αρχές της Δημοκρατίας πριν από τη λήψη απόφασης για θέματα που τους αφορούν. Ειδικότερα, στην περίπτωση που δεν υιοθετούνται οι απόψεις τους, τότε τα αρμόδια όργανα και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να αιτιολογούν γραπτώς τη μη υιοθέτηση των απόψεων αυτών και παράλληλα να κοινοποιούν την αιτιολόγηση αυτή στους πιο πάνω αντιπροσώπους.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον εισηγητή, η πρόταση νόμου πρέπει να βελτιωθεί, ώστε, σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπουργός δεν υιοθετεί τις απόψεις και εισηγήσεις των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων όσον αφορά τα μέλη των σχολικών εφοριών, να αιτιολογεί γραπτώς τη μη υιοθέτηση αυτή και να την κοινοποιεί στους εν λόγω αντιπροσώπους.

Ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας Μαρωνιτών, καθώς και ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας Αρμενίων, των οποίων οι θρησκευτικές ομάδες έχουν σχολικές εφορίες, συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση και επισήμαναν ότι η μόνη ουσιαστική εξουσία που έχουν είναι η υποβολή της εισήγησής τους για επιλογή των προσώπων τα οποία θα συμμετέχουν στις σχολικές εφορίες που τους αφορούν και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει σεβαστή. Σύμφωνα με τους ιδίους, υπήρξαν περιπτώσεις που δεν έγινε καμία διαβούλευση και δεν υπήρξε ανταπόκριση όσον αφορά τις εισηγήσεις τους. Όπως επίσης επισήμαναν οι ίδιοι, μόνο αυτοί είναι σε θέση να γνωρίζουν τα προσόντα και τις γνώσεις των υποψηφίων για διορισμό στις οικείες σχολικές εφορίες. Εξάλλου, σύμφωνα και με την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου για τις θρησκευτικές ομάδες, ακόμη και το ίδιο το νομοθετικό σώμα οφείλει να ζητά τις απόψεις τους για θέματα που τους αφορούν και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τοποθετούμενοι σχετικά, δήλωσαν στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση όπως είναι διατυπωμένη περιορίζει την αρμοδιότητα διορισμού από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας, γι’ αυτό και πρέπει να ζητηθούν οι απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2014, που διαβιβάστηκε στην επιτροπή μέσω του αρμόδιου υπουργού, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Ο διορισμός των μελών των σχολικών εφοριών των θρησκευτικών ομάδων ήταν και παραμένει στη σφαίρα της αρμοδιότητας του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση το άρθρο 20(1) του υφιστάμενου νόμου για τις σχολικές εφορίες. Επομένως, η απόφαση για το διορισμό τους ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Ο διορισμός των ως άνω μελών από το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί άσκηση πολιτικής εξουσίας και όχι διοικητική λειτουργία και συνεπώς η οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τέτοιο διορισμό δεν είναι απόφαση διοικητική που χρήζει αιτιολόγησης. Γι’ αυτό στην περίπτωση του διορισμού τέτοιων μελών δεν τυγχάνει εφαρμογής η σχετική πρόνοια του άρθρου 4 του περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) Νόμου, σύμφωνα με την οποία, αν «οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο ή άσκηση διοικητικής αρμοδιότητας εκ μέρους των αρμόδιων οργάνων ή αρχών δε συνάδει με τη θέση που εκφράστηκε είτε προφορικώς είτε γραπτώς από τους αντιπροσώπους της οικείας θρησκευτικής ομάδας, τότε οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αιτιολογούν γραπτώς τη μη υιοθέτηση της άποψης του αντιπροσώπου της οικείας θρησκευτικής ομάδας και να του κοινοποιούν την εν λόγω αιτιολόγηση».

3. Ο αρμόδιος υπουργός, στην περίπτωση που θα του υποβάλλεται κατάλογος προσώπων από τους θρησκευτικούς αντιπροσώπους, θα μπορεί να υποβάλει στη συνέχεια προς το Υπουργικό Συμβούλιο εισήγηση ή και θα διαβιβάζει αυτοτελή τον κατάλογο αυτό για επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο υπουργός δε λαμβάνει απόφαση και επομένως είναι λανθασμένη η απαίτηση για αιτιολόγηση της απόφασής του.

Εν κατακλείδι, στην πιο πάνω επιστολή της η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόταση νόμου χρήζει περαιτέρω νομοτεχνικής επεξεργασίας.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής της πρότασης νόμου διαμόρφωσε εκ νέου την πρόταση νόμου, επιφέροντας σ’ αυτή τις αναγκαίες βελτιώσεις στη βάση των παρατηρήσεων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τροποποίηση διαμορφώθηκε, έτσι ώστε ο αρμόδιος υπουργός «να καταλήγει σε εισήγηση που έχει τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων». Σύμφωνα με τον εν λόγω εισηγητή, η διαμόρφωση αυτή συνάδει με παρόμοια τροποποίηση που έχει ήδη γίνει στο άρθρο 6 του περί Κοιμητηρίων των Θρησκευτικών Ομάδων (Ταφή και Εκταφή) Νόμου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης για την εξέταση της πιο πάνω διαμορφωμένης πρότασης νόμου, την επιτροπή προβλημάτισε το ενδεχόμενο ύπαρξης κενού, σε περίπτωση αδιεξόδου που πιθανόν να προκύψει κατά τη διαβούλευση μεταξύ του αρμόδιου υπουργού και των θρησκευτικών ομάδων, λαμβανομένου υπόψη ότι η εν λόγω πρόταση νόμου αποστερεί από τον υπουργό το δικαίωμα να διαφωνεί με τις εισηγήσεις των θρησκευτικών ομάδων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι σε σχέση με τα πιο πάνω πρέπει να ζητήσει τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, προτού τοποθετηθεί επί του διαμορφωμένου κειμένου της πρότασης νόμου. Στη συνέχεια το αρμόδιο υπουργείο, με επιστολή του ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δε διαπιστώνει νομικό κώλυμα στην πρόταση νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Όμως αναφορικά με την περίπτωση που θα προκύπτει αδιέξοδο κατά τη διαβούλευση πρέπει ο αρμόδιος υπουργός να έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει αυτοτελή τον κατάλογο που υποβάλλουν σ’ αυτόν οι θρησκευτικές ομάδες για επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, διαμόρφωσε ξανά την πρόταση νόμου, προσθέτοντας σ’ αυτήν επιφύλαξη σύμφωνα με την οποία, «σε περίπτωση που ο υπουργός δεν καταλήγει σε συμφωνημένη εισήγηση, διαβιβάζει αυτοτελή τον κατάλογο που υποβάλλουν σε αυτόν οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων για επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο».

Στη συνέχεια, στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής της πιο πάνω νέας διαμορφωμένης πρότασης νόμου, τόσο ο εισηγητής της πρότασης νόμου όσο και οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων εισηγήθηκαν όπως προστεθεί και επιπρόσθετη πρόνοια σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση που δε θα υπάρξει συμφωνημένη εισήγηση, να ενημερώνονται περί τούτου σχετικά τόσο οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων όσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με την πιο πάνω εισήγηση τόσο το αρμόδιο υπουργείο όσο και η Νομική Υπηρεσία διαμήνυσαν στην επιτροπή ότι δε συμφωνούν. Ειδικότερα, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η προσθήκη αυτή είναι πλεονασμός και ότι οι νόμοι πρέπει να είναι λιτοί και ευέλικτοι.

Με βάση τα πιο πάνω, ο εισηγητής της πρότασης νόμου και οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις τόσο του αρμόδιου υπουργείου όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, συμφώνησαν με την πρόταση νόμου όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί. Επισημαίνεται όμως ότι ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών τόνισε ότι πρέπει οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων να έχουν πιο ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα θρησκείας και παιδείας που τους αφορούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού συμφωνούν με την πρόταση νόμου όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, γι’ αυτό και τάσσονται υπέρ της ψήφισής της σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με την εν λόγω πρόταση νόμου, γι’ αυτό και τάσσονται εναντίον της ψήφισής της σε νόμο.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί της διαμορφωμένης πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

7 Ιουλίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων