Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του CIPA, του CIFA, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι αφενός η θέσπιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που να διέπει τη σύσταση και λειτουργία οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στη Δημοκρατία, παρέχοντας προστασία στον τομέα των συλλογικών επενδύσεων, ο οποίος δεν καλύπτεται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφετέρου ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που ρυθμίζει τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, λαμβανομένου υπόψη του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως και ανάλογων ρυθμίσεων που ισχύουν ή προωθούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η παροχή δυνατότητας στα υφιστάμενα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια να επιλέξουν μεταξύ των πιο κάτω:

α. Της διατήρησης, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, της οργανωτικής δομής που διαθέτουν με τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις προσαρμογής αυτής στα νέα νομοθετικά δεδομένα που προκύπτουν ανάλογα και με τις επενδυτικές τους επιδιώξεις.

β. Της εκ βάθρων αναδιοργάνωσής τους με την προοπτική να αυξήσουν τον αριθμό των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, επιδιώκοντας την αύξηση της περιουσιακής τους βάσης.

2. Η ρύθμιση της λειτουργίας των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

3. Οι βασικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ΟΕΕ.

4. Οι βασικές προϋποθέσεις διαρκούς λειτουργίας, διαφάνειας και εποπτείας ΟΕΕ που κατάγονται από τη Δημοκρατία.

5. Η ρύθμιση των νομικών μορφών και γενικών χαρακτηριστικών που δύναται να λάβει ένας ΟΕΕ.

6. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη θεματοφυλακή των ΟΕΕ.

7. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας στη Δημοκρατία.

8. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους ΟΕΕ που απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό προσώπων.

9. Η ρύθμιση των ειδικών κανόνων εποπτείας.

Σημειώνεται ότι η υπό ψήφιση νομοθεσία από κοινού με τη νομοθεσία για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων [Νόμος αρ. 56(Ι) του 2013] και τη νομοθεσία για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου [Νόμος αρ. 78(Ι) του 2012] θα αποτελέσουν ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για τη συλλογική διαχείριση, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μίας αγοράς οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο. Το περιβάλλον αυτό αναμένεται να προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες για την προώθηση διαφοροποιημένων επενδυτικών προϊόντων σε ένα καθεστώς προληπτικής εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα κλίμα εμπιστοσύνης και επαρκή προστασία των επενδυτών.

Σημειώνεται επίσης ότι με την υπό ψήφιση νομοθεσία θα αντικατασταθεί ο περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμος του 1999 [Νόμος αρ. 47(Ι) του 1997], ο οποίος με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο καταργείται.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Η νομική μορφή που δύναται να λάβει ένας ΟΕΕ, επιλέγοντας να συσταθεί είτε ως αμοιβαίο κεφάλαιο είτε ως εταιρεία επενδύσεων σταθερού ή μεταβλητού κεφαλαίου ή τέλος ως συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης.

2. Η απαγόρευση σύστασης και λειτουργίας ΟΕΕ που κατάγεται από τη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και ρητή πρόβλεψη ότι δεν είναι δυνατό ένας ΟΕΕ, βάσει του υπό ψήφιση νόμου, να μετατραπεί σε ΟΕΕ μη υποκείμενο στο νόμο αυτό. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές στα μερίδια των ΟΕΕ του υπό ψήφιση νόμου δε θα βρεθούν να κατέχουν μερίδια οργανισμού άλλης μορφής, η λειτουργία του οποίου δε θα παρέχει τα εχέγγυα ισοδύναμης προστασίας με αυτά που καθιερώνονται με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

3. Η εξειδίκευση της έννοιας διαχείριση ΟΕΕ, η οποία θα θεωρείται ως η δραστηριότητα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την υπηρεσία της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ κατά το πρότυπο της αντίστοιχης διάταξης της νομοθεσίας για τους ανοικτού τύπου οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

4. Η δυνατότητα σύστασης των ΟΕΕ είτε με τη μορφή οργανισμών ανοικτού τύπου είτε με τη μορφή οργανισμών κλειστού τύπου και με εξειδίκευση των χαρακτηριστικών της κάθε κατηγορίας.

5. Η ρύθμιση της περίπτωσης εισαγωγής μεριδίων ΟΕΕ σε ειδική για τέτοιους οργανισμούς χρηματιστηριακή αγορά είτε προς διαπραγμάτευση είτε χωρίς διαπραγμάτευση. Με τον τρόπο αυτό θα συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα της συλλογικής επένδυσης με τη ρευστότητα που προσφέρει η διαπραγμάτευση των μεριδίων σε αγορά, ενώ κατά τα λοιπά οι ΟΕΕ που θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακή αγορά θα υπόκεινται κανονικά στις υπόλοιπες ρυθμίσεις της υπό ψήφιση νομοθεσίας.

6. Η εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για τους ΟΕΕ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα ως ενιαίας νομικής οντότητας στην οποία θα εφαρμόζονται οι επιμέρους διατάξεις της υπό ψήφιση νομοθεσίας, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε ειδική ρύθμιση.

Στο στάδιο της συζήτησης οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων συνδέσμων προέβησαν σε ορισμένες εισηγήσεις για τροποποιήσεις και/ή προσθήκες στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το αρμόδιο υπουργείο. Συναφώς, το εν λόγω υπουργείο ανέλαβε την υποχρέωση να καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου στην επιτροπή το οποίο να περιλαμβάνει τις εν λόγω εισηγήσεις, για να τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του σώματος προς ψήφιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

8 Ιουλίου 2014

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων