Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 7 Ιουλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων, ώστε να θεσμοθετηθεί διαδικασία διάλυσης της Αρχής με την παροχή εξουσίας στον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσει στην έκδοση σχετικού διατάγματος.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας με την οποία προβλέπεται ο τρόπος ρύθμισης της μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων σε άλλες υπηρεσίες και τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με τον πρώτο προτεινόμενο νόμο, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εντέλλεται, με βάση την υπό ψήφιση νομοθεσία, να εκδώσει διάταγμα διάλυσης της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, στο οποίο δύναται να περιλάβει διατάξεις που ο ίδιος θεωρεί αναγκαίες και οι οποίες δύναται να αφορούν:

1. στην εκκαθάριση των υποθέσεων της Αρχής,

2. στην επιβολή και διεκδίκηση επιβαρύνσεων για αντιμετώπιση των υποχρεώσεων της Αρχής και των εξόδων της εκκαθάρισης, στο μέτρο που τέτοιες υποχρεώσεις και έξοδα δεν μπορούν να καλυφθούν από τα κεφάλαια ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού της Αρχής,

3. στη χρησιμοποίηση τυχόν πλεοναζόντων κεφαλαίων ή άλλων στοιχείων του ενεργητικού για σκοπούς που καθορίζονται στο σχετικό διάταγμα,

4. στη μεταφορά όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που ανήκει στην Αρχή, καθώς και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Αρχής αναφορικά με την εν λόγω περιουσία στη Δημοκρατία,

5. σε οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται αναγκαίο να ρυθμιστεί για σκοπούς προώθησης της διάλυσης και εκκαθάρισης της Αρχής.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, με την έναρξη της ισχύος του πρώτου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, νόμου οι υπάλληλοι της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων θα μεταφερθούν στη δημόσια υπηρεσία με βάση την προτεινόμενη στο δεύτερο νομοσχέδιο διαδικασία.

Ειδικότερα, με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Δεκαοκτώ θέσεις, εκ των οποίων οι δεκαεπτά με τους κατόχους τους μεταφέρονται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-Διοίκηση (μία θέση), στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (δεκαπέντε θέσεις) και στο Γενικό Λογιστήριο (δύο θέσεις). Οι μεταφερόμενες θέσεις διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή και σημειώνονται με διπλό σταυρό (++) ή θα σημειωθούν με διπλό σταυρό, όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από κατόχους των κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής θέσεων.

2. Όλες οι θέσεις που μεταφέρονται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού θα γίνουν εναλλάξιμες και το προσωπικό θα μπορεί να τοποθετείται σε άλλα υπουργεία ή τμήματα ή υπηρεσίες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Κάθε υπάλληλος του οποίου η θέση θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο θα απολαμβάνει κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών του των δικαιωμάτων και ωφελημάτων των δημόσιων υπαλλήλων και θα υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις αυτών, ανάλογα με την περίπτωση, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Στο στάδιο της συζήτησης των δύο νομοσχεδίων οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το θέμα της διάλυσης της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και της μεταφοράς του υπηρετούντος σʼ αυτή προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών στις 30 Ιανουαρίου 2014. Ως αποτέλεσμα, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την υπ’ αρ. 76.578 απόφασή του, ημερομηνίας 26ης Φεβρουαρίου 2014 αποφάσισε να προχωρήσει με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Περαιτέρω, όπως κατατέθηκε στην επιτροπή, για το θέμα της μεταφοράς του προσωπικού της Αρχής στη δημόσια υπηρεσία έχει ενημερωθεί η επηρεαζόμενη αρχή και έχει διεξαχθεί ο αναγκαίος διάλογος με τις συντεχνίες των εργαζομένων σε αυτή.

Επιπροσθέτως, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους ως ακολούθως:

1. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο, καθότι η Αρχή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και δε διαθέτει τους πόρους να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της που αφορούν στην καταβολή των μισθών των υπαλλήλων.

2. Με τη μεταφορά του προσωπικού της Αρχής η δημόσια υπηρεσία θα επωφεληθεί των υπηρεσιών δεκαεπτά νέων υπαλλήλων, οι οποίοι θα μεταφερθούν στη δημόσια υπηρεσία με τη δική τους δομή.

3. Η μεταφορά του προσωπικού είναι απαραίτητη, καθότι η Αρχή παρουσιάζει ελλείμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμη.

4. Το κράτος απαλλάσσεται από έναν οργανισμό ο οποίος παρουσιάζει χρόνια ελλείμματα ύψους €1,3 εκατομ. ετησίως. Ταυτόχρονα, όλη η ακίνητη και η κινητή περιουσίας της Αρχής, που ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια, θα περιέλθει στην ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

8 Ιουλίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων