Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 7 Ιουλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον πιο πάνω αναφερόμενο κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για τις πράξεις μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης σε ευρώ εντός της Ένωσης, σε περίπτωση που τόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή όσο και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου βρίσκονται εντός της Ένωσης ή σε περίπτωση που ο μόνος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται στην πράξη πληρωμής βρίσκεται εντός της Ένωσης.

Ο ίδιος κανονισμός καθορίζει επίσης τις προθεσμίες για τη μετάβαση στα νέα μέσα πληρωμών του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA). Η προθεσμία όσον αφορά τις χώρες της Ευρωζώνης ήταν η 1η Φεβρουαρίου 2014. Κατά την ημερομηνία αυτή έπρεπε τα εθνικά συστήματα πληρωμών για τα εμβάσματα (credit transfers) και τις άμεσες χρεώσεις (direct debits) να καθίσταντο συμβατά με τα προϊόντα SEPA Credit Transfer (SCT) και SEPA Direct Debit (SDD). Σύμφωνα με τροποποιητικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2014, η καταληκτική ημερομηνία για αποκλειστική χρήση των προϊόντων SEPA (εμβάσματα και άμεσες χρεώσεις) μεταφέρθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2014 στην 1η Αυγούστου 2014.

Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα και τα κυβερνητικά τμήματα (Γενικό Λογιστήριο και Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) που διενεργούν εμβάσματα έχουν εγκαταστήσει τεχνικές λύσεις και την κατάλληλη υποδομή για υιοθέτηση και εφαρμογή προϊόντων SEPA πολύ πριν από την αρχική ημερομηνία της 1ης Φεβρουαρίου 2014. Σημειώνεται επίσης ότι αναφορικά με την υιοθέτηση των προτύπων SEPA που αφορούν τις άμεσες χρεώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα κυβερνητικά τμήματα το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη, με στόχο την ορισθείσα ημερομηνία της 1ης Αυγούστου 2014.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο καθορίζονται επίσης τα ακόλουθα:

1. Ορίζεται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως αρμόδια εποπτική αρχή (με εξουσίες επίβλεψης συστημάτων, εποπτείας των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, παροχής εξαιρέσεων, διενέργειας ελέγχων και απαίτησης κάλυψης εξόδων).

2. Η εξουσία της εποπτικής αρχής για ανταλλαγή πληροφοριών.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την εποπτική αρχή, σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του κανονισμού ή του νόμου ή οποιασδήποτε οδηγίας ή ειδοποίησης που εκδόθηκε δυνάμει του νόμου.

4. Η υποβολή καταγγελιών στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφόρων Χρηματοοικονομικής Φύσης.

5. Η επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού κατά την εφαρμογή του στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) επιτρέπει σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους οικονομικούς παράγοντες να πραγματοποιούν και να εισπράττουν πληρωμές σε ευρώ είτε εντός των συνόρων είτε διασυνοριακά με κοινούς βασικούς όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA καλύπτει τα είκοσι οκτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο. Με τα εργαλεία πληρωμής του SEPA (εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και κάρτες πληρωμών) οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσουν ηλεκτρονικές πληρωμές σε όλες τις χώρες του SEPA με την ίδια ευκολία, στον ίδιο χρόνο και με το ίδιο κόστος, όπως ακριβώς και εντός των εθνικών τους συνόρων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

8 Ιουλίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων