Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014» και «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 7 Ιουλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση ρυθμίσεων για τη μεταφορά του υπηρετούντος στην Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία λόγω της ανάγκης που προκύπτει από τον τερματισμό της λειτουργίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να διαλυθεί η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών και να ρυθμιστούν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από την επικείμενη διάλυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι οικονομικές καταστάσεις των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) για το έτος που λήγει το 2013 και εφεξής θα υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από εξωτερικούς αναγνωρισμένους και ανεξάρτητους ελεγκτικούς οίκους προς συμμόρφωση με την πρόνοια του 1.14 του Μνημονίου Συναντίληψης του Νοεμβρίου 2013. Συνεπώς, καθίσταται άνευ αντικειμένου η συνέχιση της λειτουργίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και αναγκαία η μεταφορά του προσωπικού της στη δημόσια υπηρεσία.

Όπως είναι γνωστό, η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών καθιδρύθηκε βάσει της νομοθεσίας για τις συνεργατικές εταιρείες και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Η ίδρυση της εν λόγω υπηρεσίας αποσκοπούσε στην πλήρη ανεξαρτητοποίηση του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου των συνεργατικών ιδρυμάτων και στην άσκηση του δέοντος ελέγχου κατά πλέον επαγγελματικό τρόπο. Στην υπηρεσία αυτή υπηρετούν σήμερα πενήντα τέσσερις συνολικά υπάλληλοι από τους οποίους τριάντα είναι τοποθετημένοι στη Λευκωσία, οκτώ στη Λεμεσό, οκτώ στη Λάρνακα και οκτώ στην Πάφο. Σημειώνεται επίσης ότι από το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού σαράντα τέσσερις υπάλληλοι αποτελούν εξειδικευμένο ελεγκτικό προσωπικό με επαγγελματικά προσόντα στη λογιστική ή/και πανεπιστημιακά προσόντα ή προσόντα σε Accounting Higher/Intermediate, εννέα υπάλληλοι αποτελούν το διοικητικό/γραμματειακό προσωπικό, ενώ ένα άτομο υπηρετεί ως ωρομίσθιος υπάλληλος.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω υπαλλήλων, οι πενήντα τέσσερις υπάλληλοι καλύπτονται από κατοχυρωμένο ταμείο προνοίας με δώδεκα τοις εκατόν (12%) εισφορές από πλευράς εργοδότη, πέντε τοις εκατόν (5%) από πλευράς υπαλλήλου, το δε ποσοστό της κατοχύρωσης ανέρχεται στο δεκαεπτά τοις εκατόν (17%). Το σύνολο του ταμείου προνοίας ανέρχεται στα €7.839.909,72 από τα οποία €1.553.085,14 αφορούν στις εισφορές των υπαλλήλων (Λογαριασμός Α), €3.853.943,87 στις εισφορές του εργοδότη (Λογαριασμός Β) και €2.432.880,71 στην κατοχύρωση. Δικαιούχοι στην καταβολή του ταμείου προνοίας είναι όσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια υπηρεσίας, ενώ δικαιούχοι στην κατοχύρωση είναι όσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους και είκοσι χρόνια υπηρεσίας. Τα ποσά που δικαιούται ο καθένας από τους είκοσι δύο υπαλλήλους που πληρούν σήμερα τις πιο πάνω προϋποθέσεις, από τους πενήντα τέσσερις, κυμαίνονται μεταξύ €424.208,08 και €192.143,19 και τα αντίστοιχα χρήματα είναι στο παρόν στάδιο διαθέσιμα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το εν λόγω προσωπικό θα κληθεί να επιλέξει τη μεταφορά του στη δημόσια υπηρεσία και συναφώς θα δημιουργηθούν στον κρατικό προϋπολογισμό, στη διοίκηση και στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών τα αντίστοιχα κεφάλαια.

2. Το προσωπικό θα είναι εναλλάξιμο και θα μπορεί να τοποθετηθεί και σε άλλες υπηρεσίες και υπουργεία όπου παρίσταται ανάγκη.

3. Οι θέσεις και το προσωπικό που θα μεταφερθεί στη δημόσια υπηρεσία δε θα ενταχθεί στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων του υπουργείου/τμήματος όπου αυτό θα μεταφερθεί, αλλά σε νέα εδάφια και ανάλογα με την περίπτωση οι θέσεις θα παραμείνουν ως μεμονωμένες ή θα διατηρήσουν τη δική τους ξεχωριστή δομή.

4. Οι θέσεις των προσώπων που θα επιλέξουν να αφυπηρετήσουν πρόωρα δε θα μεταφερθούν στη δημόσια υπηρεσία και θα καταργηθούν, ενώ οι θέσεις στο επίπεδο εισδοχής που θα μεταφερθούν στη δημόσια υπηρεσία θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) και με την κένωσή τους θα καταργηθούν.

5. Αναφορικά με τις δύο υπάρχουσες θέσεις προαγωγής, οι οποίες μετά τη μεταφορά τους στη δημόσια υπηρεσία θα κενωθούν, αυτές δε θα καταργηθούν, αλλά θα διατηρηθούν, ώστε να προαχθούν σʼ αυτές άτομα που ανήκουν στη δομή του προσωπικού που θα μεταφερθεί στη δημόσια υπηρεσία από την Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών.

6. Ο διορισμός στη θέση του διευθυντή της υπηρεσίας (Κλ. Α15 και Α16), ο οποίος κατʼ ισχυρισμόν του κατόχου της δεν έγινε με το καθεστώς το πενταετούς συμβολαίου, όπως για τους υπόλοιπους γενικούς διευθυντές ημικρατικών οργανισμών, σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας θεωρείται πράγματι ως διορισμός σε μόνιμη θέση, συνεπώς θα μεταφερθεί μαζί με τον κάτοχό της στη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών. Ακολούθως, η εν λόγω θέση θα καταστεί εναλλάξιμη κατά τον ίδιο τρόπο που θα ισχύσει για όλο το μεταφερόμενο προσωπικό.

7. Η μεταφορά του υπηρετούντος στην εν λόγω υπηρεσία ωρομίσθιου υπαλλήλου δεν μπορεί να γίνει με νόμο αλλά με διοικητική πράξη, η οποία θα ακολουθήσει ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και συνεπώς μία ωρομίσθια θέση (μία καθαρίστρια Κλ. Ε1) θα μεταφερθεί μαζί με τον κάτοχό της στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού μαζί με τις ανάλογες πιστώσεις, ώστε να διατεθεί σε υπηρεσία για την οποία αυτό θα κριθεί αναγκαίο.

8. Η μεταφορά της πιο πάνω θέσης θα υπόκειται στους όρους απασχόλησης του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και ο κάτοχός της θα απολαύει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και όλων των υποχρεώσεων και καθηκόντων του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, καθώς και όλων των ισχυουσών προσωπικών ρυθμίσεων. Περαιτέρω, ο κάτοχος της θέσης αυτής έχει το δικαίωμα εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων απασχόλησής του να δηλώσει εγγράφως και ανέκκλητα προς το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στη δημόσια υπηρεσία, οπότε και οι υπηρεσίες του θα τερματιστούν με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας για τον τερματισμό απασχόλησης.

Όσον αφορά τις ειδικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο δεύτερο νομοσχέδιο, με το οποίο προτείνεται η διάλυση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, που λόγω των προνοιών του επικαιροποιημένου Μνημονίου Συναντίληψης (παράγραφος 1.14) καθίσταται μη βιώσιμη, αυτές έχουν μεταξύ άλλων ως ακολούθως:

1. Το ενεργητικό και παθητικό της υπηρεσίας θα μεταφερθεί στη Δημοκρατία, η οποία θα τη διαδεχθεί ως προς όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μέχρι την πλήρη διευθέτηση των θεμάτων που θα προκύψουν.

2. Καθορίζεται νέα διαδικασία όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο των λογαριασμών των συνεργατικών εταιρειών ενόψει της διάλυσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και ο τρόπος διορισμού των ελεγκτών των λογαριασμών όλων των ΣΠΙ, αλλά και των υπόλοιπων συνεργατικών εταιρειών, ο οποίος θα γίνεται από τη γενική συνέλευση των εν λόγω εταιρειών.

3. Παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για έκδοση των θεσμών που αφορούν τη διαιτησία προς επίλυση διαφορών στις συνεργατικές εταιρείες, αφού για την πλήρη και ορθή ρύθμιση του θέματος απαιτείται η εμπεριστατωμένη μελέτη συναφών νομοθεσιών και πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και της σχετικής νομολογίας. Συνεπώς, μέχρι την έκδοση των εν λόγω θεσμών θα ισχύει η εκάστοτε γενική νομοθεσία περί διαιτησίας.

4. Η κυριότητα των μετοχών ή άλλων τίτλων συνεργατικής εταιρείας θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο σχετικό μητρώο της εταιρείας, τα οποία και θα αποτελούν επαρκή απόδειξη της εν λόγω κυριότητας για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση για τον εν λόγω κάτοχο σχετικού πιστοποιητικού μετοχών ή άλλων τίτλων. Παράλληλα, εισάγεται η υποχρέωση της εταιρείας για ενημέρωση του κατόχου των μετοχών ή άλλων τίτλων για τις οποιεσδήποτε μεταβολές στην κυριότητα των εν λόγω μετοχών ή τίτλων, καθώς και για έκδοση προς τον εν λόγω κάτοχο, ύστερα από αίτησή του, επίσημης βεβαίωσης για την εκ μέρους του κυριότητα μετοχών ή άλλων τίτλων της εταιρείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

8 Ιουλίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων