Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2013 Νόμος του 2014» και «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 7 Ιουλίου 2014. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστηρίου, καθώς και ο πρόεδρος του Ταμείου για την Ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το Οικονομικό Έτος 2013, ο οποίος να σημειωθεί ότι όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει μηδενικές δαπάνες και έσοδα ύψους €633.877.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το οικονομικό έτος 2014, που περιλαμβάνει και την έγκριση πληρωμής ποσού ύψους €30.000 από το εν λόγω ταμείο.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 7(1) της νομοθεσίας για την ίδρυση του κυπριακού μουσείου (Νόμος Αρ. 61 του 1987) το ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό, ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο από τη διαχειριστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως πρόεδρο, το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, το γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Γενικό Λογιστή και το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων ως μέλη.

Όσον αφορά τα προτεινόμενα στον προϋπολογισμό του ταμείου για το οικονομικό έτος 2013 έσοδα, τα οποία ανέρχονται σε €633.877, αυτά θα προέλθουν από δικαιώματα εισόδου σε μουσεία και αρχαία μνημεία (€595.889), από πώληση αντιγράφων κυπριακών αρχαιοτήτων (€16.722) και από τόκους επενδύσεων (€21.266).

Όπως σχετικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το σχετικό νομοσχέδιο, για τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του ταμείου για το οικονομικό έτος 2013 είχε ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, στις 26 Φεβρουαρίου 2013, να διευκρινίσει κατά πόσο υπήρξε ανανέωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για καταβολή στο ταμείο μέρος των εσόδων του κράτους από τα παιχνίδια που διεξάγει ο ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο. Συναφώς, το εν λόγω υπουργείο με επιστολή του, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, είχε πληροφορήσει τη διαχειριστική επιτροπή του ταμείου ότι δεν υπήρξε ανανέωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για καταβολή μέρος των εσόδων του κράτους από τα παιχνίδια που διεξάγει ο ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο στο ειδικό Ταμείο για την Ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαίο να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός του ταμείου για το έτος 2013, ειδικότερα δε τα αρχικά προϋπολογισθέντα έσοδα αυτού, ενώ δεν προϋπολογίσθηκαν καθόλου δαπάνες.

Σημειώνεται ότι οι κυριότερες πηγές εσόδων του ταμείου είναι η καταβολή του τριάντα τοις εκατόν (30%) των τελών εισόδου στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους και οι τόκοι από επενδύσεις. Σημειώνεται περαιτέρω ότι το συσσωρευμένο αποθεματικό του ταμείου αναμένετο να φθάσει στο τέλος του οικονομικού έτους 2013 στα €41.313.241.

Όσον αφορά τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό του ταμείου για το οικονομικό έτος 2014, όπως εξάγεται από τα κατατεθέντα στοιχεία, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται σε €719.008 και αναλύονται σε δικαιώματα εισόδου σε μουσεία και αρχαία μνημεία (€685.272), σε πώληση αντιγράφων κυπριακών αρχαιοτήτων (€18.060), καθώς και σε τόκους καταθέσεων (€15.676). Όπως έχει ήδη σημειωθεί ανωτέρω, δεν παρουσιάζονται φορολογικά έσοδα παιχνιδιών ΟΠΑΠ Α.Ε., λόγω του ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68050 και ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με την οποία μέρος των εσόδων των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ Α.Ε. κατατίθετο στο ταμείο, έληξε κατά το έτος 2012 χωρίς να έχει ανανεωθεί.

Σημειώνεται σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες για το έτος 2014 δαπάνες ύψους €30.000 ότι η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την ετοιμασία μελέτης βιωσιμότητας σε σχέση με την πρόθεση της κυβέρνησης για ανάθεση της υλοποίησης του έργου με την μέθοδο της ανάθεσης σε στρατηγικό επενδυτή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

8 Ιουλίου 2014

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων