Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2014. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθούν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, έτσι ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα έτη 2013 και 2014.

Ειδικότερα, προτείνεται η μεταφορά ποσού ύψους €170.000.000 από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας για κάλυψη του εν λόγω ελλείμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προτεινόμενο νόμο, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Με βάση τα ευρήματα αναλογιστικής μελέτης, ο Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας αναμένεται να έχει για τη διετία 2013-2014 χρεωστικό υπόλοιπο μεταξύ €154.800.000 και €177.500.000.

2. Το άρθρο 73(2) του υφιστάμενου νόμου δίνει τη δυνατότητα κάλυψης του ελλείμματος του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας είτε από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας είτε με ειδική εισφορά, η οποία επιβάλλεται με κανονισμούς. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) Κανονισμών, ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει την εξουσία, κατόπιν συμβουλής του αναλογιστή και λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του αποθεματικού του Λογαριασμού Βασικών Συντάξεων, του Λογαριασμού Συμπληρωματικών Συντάξεων, του Λογαριασμού Λοιπών Παροχών και των υποχρεώσεων του ταμείου, να μεταφέρει οποιοδήποτε ποσό από τον ένα λογαριασμό στον άλλο.

3. Ο αναλογιστής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών, έχει την άποψη ότι δεν ενδείκνυται η καταβολή ειδικής εισφοράς από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ή από εργαζομένους και εργοδότες για σκοπούς κάλυψης του ελλείμματος του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε τη μεταφορά ποσού ύψους €170.000.000 από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων προς το Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας για κάλυψη του ελλείμματος για τα έτη 2013 και 2014 μέσω της τροποποίησης του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

4. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες αναλογιστικές εκτιμήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η μακροχρόνια βιωσιμότητα του ταμείου μέχρι το έτος 2060 δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί από την πιο πάνω μεταφορά.

5. Στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχει ήδη τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως μελών του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προτεινόμενου νόμου από την επιτροπή όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στο σώμα για λήψη τελικής απόφασης από την ολομέλεια.

 

 

 

 

 

 

7 Ιουλίου 2014

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων