Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2014. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ σε σχέση με τα φοιτητικά θέματα και τα θέματα σπουδών. Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 38 του βασικού νόμου, με βάση την οποία προβλέπεται η έκδοση κανονισμών οι οποίοι αφορούν τα προγράμματα σπουδών, τους τίτλους σπουδών, τη διαδικασία καθορισμού του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής των φοιτητών από το πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 39, με βάση την οποία προβλέπεται η έκδοση κανόνων που ρυθμίζουν θέματα όπως η στέγαση και ευημερία των φοιτητών, η δημιουργία φοιτητικών ομίλων, η διεξαγωγή προγραμμάτων σπουδών, η έκδοση προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με το νομοσχέδιο αυτό κατατέθηκαν και σχετικοί κανονισμοί, οι οποίοι τιτλοφορούνται «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2014».

Η επιτροπή όμως έκρινε σκόπιμο, λόγω του ότι οι κανονισμοί είναι πολυσέλιδοι και χρήζουν προσεκτικής και αναλυτικής μελέτης, να μην τους εξετάσει ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο αυτό, αλλά να προγραμματίσει τη μελέτη τους σε εύθετο χρόνο αμέσως μετά τις θερινές διακοπές της Βουλής.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και του ΤΕΠΑΚ έδωσαν τις αναγκαίες επεξηγήσεις που ζητήθηκαν από την επιτροπή και απάντησαν στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν σε σχέση με τις πρόνοιές του.

Όπως ανέφεραν ενημερωτικά μεταξύ άλλων στην επιτροπή οι πιο πάνω εκπρόσωποι, μέχρι σήμερα όσον αφορά τα φοιτητικά θέματα και τα θέματα σπουδών στο ΤΕΠΑΚ εφαρμόζονται κατʼ αναλογία οι συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, οπότε δεν υφίστατο οποιοδήποτε κενό. Πρέπει όμως σύντομα, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, να προωθηθεί και η έγκριση των πιο πάνω κανονισμών από τη Βουλή.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και γιʼ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

4 Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων