Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα νομοσχέδια «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Νίκος Νουρής
Ειρήνη Χαραλαμπίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών-Χημικών Βιομηχανιών (ΦΑΡΧΗΜ). Το Συμβούλιο Φαρμάκων, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχανιών και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Φαρμάκων (Cy.Pha.M.A.), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό εξέταση νομοσχεδίων είναι η μεταφορά της αρμοδιότητας για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας διαδικτυακών φαρμακείων από το Συμβούλιο Φαρμάκων στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, το οποίο κρίνεται ως το πλέον αρμόδιο όργανο για το σκοπό αυτό, καθώς με βάση τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο το Συμβούλιο Φαρμακευτικής είναι το όργανο που εγκρίνει την ίδρυση φαρμακείων.

Συνεπώς, με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο καταργούνται από τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο όλες οι διατάξεις που αφορούν την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων εξ αποστάσεως στο κοινό, μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, και με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο οι εν λόγω διατάξεις μεταφέρονται στον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές είχαν ενσωματωθεί στον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο του 2012 [Τροποποιητικός Νόμος αρ. 209 (Ι) του 2012], στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας εναρμόνισης διαφάνηκε ότι θα ήταν ορθότερο οι σχετικές με την ίδρυση διαδικτυακών φαρμακείων αρμοδιότητες να μεταφερθούν στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται στον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο. Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι, παρ’ όλο που οι σχετικές εναρμονιστικές διατάξεις έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, αυτές παραμένουν ανενεργές, καθώς στην Κυπριακή Δημοκρατία απαγορεύεται η λειτουργία διαδικτυακών φαρμακείων και επιβάλλεται η πώληση των φαρμακευτικών προϊόντων να γίνεται «διά χειρός φαρμακοποιού». Όπως ο ίδιος επεξήγησε στην επιτροπή, η εν λόγω Οδηγία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερες από τις προβλεπόμενες στην Οδηγία πρόνοιες, προκειμένου να παρεμποδίζεται η πώληση ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Επομένως, η ισχύουσα στην κυπριακή νομοθεσία απαγόρευση της λειτουργίας διαδικτυακών φαρμακείων δε συγκρούεται με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση νομοσχεδίων.

Επιπλέον, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Φαρμάκων (Cy.Pha.M.A.), ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, με επιστολή του ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2014 ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των υπό εξέταση νομοσχεδίων.

Με την ευκαιρία της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και η εκπρόσωπος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου ενημέρωσαν την επιτροπή για το πολύ σοβαρό πρόβλημα της πώλησης μέσω διαδικτύου ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών προϊόντων, δηλαδή φαρμάκων με ψευδή παρουσίαση της ταυτότητας ή της προέλευσης ή του ιστορικού τους, καθώς και νοθευμένων φαρμάκων και επικίνδυνων σκευασμάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το 6% των φαρμάκων που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ψευδεπίγραφα, ενώ στην Αφρική η πώληση ψευδεπίγραφων φαρμάκων αγγίζει το 30%. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, πέραν του 50% των φαρμάκων που πωλούνται μέσω διαδικτύου είναι ψευδεπίγραφα, ενώ μόνο το 2% των διαδικτυακών φαρμακείων έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι το Συμβούλιο Φαρμακευτικής και οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας πρέπει σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο να προωθήσουν άμεσα εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τους κινδύνους που εμπεριέχει η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

 

 

 

 

 

8 Ιουλίου 2014

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων