Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2014. Στις συνεδριάσεις κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ). Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινομένου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου [Νόμος αρ. 208(Ι) του 2012], έτσι ώστε να ρυθμιστεί το δικαίωμα των ασφαλιστικών εταιρειών να διαχειρίζονται ταμεία τα οποία προσφέρουν επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια με βάση τις πρόνοιες του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, χωρίς να υπάρχει πλέον η υποχρέωση εφαρμογής οποιασδήποτε πρόνοιας του υφιστάμενου νόμου.

Ειδικότερα, με βάση τις τροποποιήσεις που προτείνονται με το νομοσχέδιο, δε θα εφαρμόζονται πλέον συγκεκριμένα άρθρα του υφιστάμενου νόμου στις εργασίες παροχής επαγγελματικών συντάξεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν εργασίες στον Κλάδο Ζωής και που διέπονται από τον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο. Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες εργασίες θα διέπονται μόνο από τον πιο πάνω νόμο.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καταργούνται τα εξής:

1. Η υποχρέωση για ξεχωριστή παρουσίαση και διαχωρισμό του ενεργητικού και παθητικού από τις υπόλοιπες εργασίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του Κλάδου Ζωής.

2. Ο περιορισμός της δραστηριότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του Κλάδου Ζωής, οι οποίες είχαν την πιο πάνω υποχρέωση, σε πράξεις που σχετίζονται με τις συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς και σε δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς συστάθηκε ad hoc επιτροπή στην οποία συμμετείχαν το Υπουργείο Οικονομικών, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και ο ΣΑΕΚ. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω επιτροπή, καθώς και η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών συμφώνησαν με το κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προτεινόμενου νόμου από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο καταργεί τις πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου που ρυθμίζουν την ίδρυση και λειτουργία ταμείων τα οποία προσφέρουν επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια από ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως επίσης επισήμανε ο ίδιος, το εν λόγω ζήτημα θα ρυθμίζεται μόνο από τις πρόνοιες του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου και οι σχετικές δραστηριότητες θα εποπτεύονται από τον Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Οι εκπρόσωποι του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και του ΣΑΕΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, εξέφρασε τον προβληματισμό του κατά πόσο οι τροποποιήσεις που προτείνονται στο εν λόγω νομοσχέδιο είναι συμβατές με το κοινοτικό κεκτημένο. Συναφώς, ο ίδιος κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σχετική γνωμάτευση που απέστειλε προς το αρμόδιο υπουργείο, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014.

Στην εν λόγω γνωμάτευση επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο αίρει τη διακριτική ευχέρεια που παρέχει στα κράτη μέλη το άρθρο 4 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ, καθώς και τη συναφή υποχρέωση που επιβάλλεται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από το άρθρο 7 της ίδιας Οδηγίας. Σύμφωνα επίσης με τη γνωμάτευση αυτή, μια νομική επίπτωση από την εν λόγω άρση είναι ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν επαγγελματικές συντάξεις πρέπει να υπαχθούν σε συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας 2002/83/ΕΚ, από τα οποία μέχρι τώρα εξαιρούνταν με βάση το υπό κατάργηση άρθρο 3(4)(β) του υφιστάμενου νόμου.

Συνεπώς, σύμφωνα με την ίδια γνωμάτευση, με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοια που να υποχρεώνει τις προαναφερόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με συγκεκριμένα άρθρα της καταργηθείσας Οδηγίας 2002/83/ΕΚ, στην έκταση που αυτά έχουν διατηρηθεί στη νεότερη Οδηγία 2009/138/ΕΚ, που αντικαθιστά την Οδηγία 2002/83/ΕΚ. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως επιβάλλεται η κυβέρνηση να προωθήσει και σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο του πιο πάνω νόμου παράλληλα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά την εξέταση του νομοσχεδίου ζήτησε από τα αρμόδια τμήματα να αποστείλουν γραπτώς τις απόψεις τους επί της πιο πάνω γνωμάτευσης.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανταποκρινόμενο στο εν λόγω αίτημα της επιτροπής, απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2014, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η Οδηγία 2009/138/ΕΚ δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η νομοθετική εφαρμογή της έχει μετατεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2016. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, η Οδηγία 2002/83/ΕΚ είναι ακόμα σε ισχύ και ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την εν λόγω Οδηγία, συμπεριλαμβανομένων και των άρθρων που είχε επισημάνει η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στη σχετική της γνωμάτευση.

Με βάση όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο, κατόπιν εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας, να προστεθεί στο κείμενο του νομοσχεδίου προοίμιο, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είναι εναρμονιστικό και ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προωθούνται για σκοπούς άσκησης της διακριτικής ευχέρειας η οποία χορηγείται με βάση το άρθρο 4 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ. Επισημαίνεται ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ετοίμασε σχετικά διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο υιοθετήθηκε από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφωνεί με το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

7 Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων