Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2014. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Γραφείου του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επέλθουν σ’ αυτόν ορισμένες τροποποιήσεις για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Εξαίρεση των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, αφού αυτά υπόκεινται στην εποπτεία του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

2. Αφαίρεση της Υπηρεσίας του Προστάτη από τις διοικητικές υπηρεσίες που τυγχάνουν αδειοδότησης.

3. Εξαίρεση της διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών από την ανάγκη αδειοδότησης για τις περιπτώσεις που ήδη τυγχάνουν εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής του νόμου.

4. Εξαίρεση των κυπριακών εταιρειών που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες αποκλειστικά στις μητρικές ή θυγατρικές επιχειρήσεις τους ή σε άλλες επιχειρήσεις των μητρικών τους εταιρειών από την ανάγκη αδειοδότησής τους.

5. Εισαγωγή πρόνοιας για τη δημιουργία ιδιωτικών εταιρειών εμπιστευμάτων, οι οποίες δε θα χρήζουν αδειοδότησης.

6. Εισαγωγή πρόνοιας για τη δυνατότητα κατοχής μετοχικού κεφαλαίου εκ μέρους τρίτων από νομικό πρόσωπο του εξωτερικού επιπροσθέτως των αδειοδοτημένων στην Κύπρο προσώπων, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό είναι αδειοδοτημένο στη χώρα καταγωγής του, για να διεξάγει τέτοιες εργασίες, και νοουμένου ότι υπάρχει ταυτόχρονα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών της Κύπρου και των αρμόδιων εποπτικών αρχών της χώρας αυτής.

7. Αντικατάσταση διάταξης αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα μητρώα των εποπτικών αρχών σε σχέση με τα αδειοδοτημένα πρόσωπα, ώστε να εφαρμόζεται πιο αποτελεσματικά σχετικός όρος του Μνημονίου Συναντίληψης για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο βασίζεται στις παρατηρήσεις του κλάδου διοικητικών υπηρεσιών οι οποίες είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 2013 και έτυχε διαπραγμάτευσης με την τρόικα, η οποία συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Συναφώς, επισημαίνεται ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εισάγεται πρόνοια για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης σχετικά με τους όρους που αφορούν τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και ότι η βασική νομοθεσία αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με το περιεχόμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου συμφωνεί επίσης ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, καθώς και ολόκληρος ο κλάδος παροχής διοικητικών υπηρεσιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

8 Ιουλίου 2014

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων