Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014» και για την πρόταση νόμου «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10, 16 και 23 Ιουνίου, καθώς και στις 8 Ιουλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), της επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, του ΚΕΒΕ και του ΕΤΕΚ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ώστε να επεκταθούν οι αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με στόχο να διαχειρίζεται θέματα διαμεσολάβησης των πιστωτικών διευκολύνσεων φυσικών και νομικών προσώπων με υποθήκη την κύρια κατοικία που ο οφειλέτης αδυνατεί να αποπληρώσει και που χρήζουν αναδιάρθρωσης με βάση την οδηγία διαχείρισης καθυστερήσεων της ΚΤΚ. Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο σκοπείται η επικαιροποίηση της βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε αυτή να συνάδει με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο όπως αυτός πρόσφατα έχει τροποποιηθεί.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του φορέα να επιλαμβάνεται παραπόνων καταναλωτών εναντίον τράπεζας, όταν αυτή δεν εφαρμόζει τον κώδικα συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις δανείων ή τον εφαρμόζει αλλά σε μη ικανοποιητικό βαθμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το υπό αναφορά νομοσχέδιο αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, αφού με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης προβλέπεται η δημιουργία υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των πελατών τους για σκοπούς δίκαιης αναδιάρθρωσης δανείων. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης απαιτεί όπως ο εξειδικευμένος ρόλος του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου αναφορικά με παράπονα που υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος οφειλέτη για την αναδιάρθρωση δανείων καθορισθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014.

Συναφώς, στα πλαίσια της προώθησης της εφαρμογής των σχετικών προνοιών του μνημονίου, συστάθηκε ειδική συντονιστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών και της ΚΤΚ, η οποία έκρινε ότι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για τη δημιουργία υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την αναδιάρθρωση δανείων είναι η ενσωμάτωσή τους στις υφιστάμενες αρμοδιότητες του φορέα, άποψη η οποία συνάδει με τις σχετικές εισηγήσεις της ομάδας τεχνικής βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της τρόικας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται να προωθηθεί στα πλαίσια της περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας του 2013 της ΚΤΚ.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Ανατίθεται στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα να διορίζει, κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβάλλει ο οφειλέτης σε αυτόν, διαμεσολαβητή από εγκεκριμένο κατάλογο διαμεσολαβητών, ο οποίος θα διαμεσολαβεί μεταξύ αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος (ΑΠΙ) και οφειλέτη, με σκοπό την επίτευξη δίκαιης και λογικής αναδιάρθρωσης, κοινά αποδεκτής και από τα δύο μέρη.

2. Επιβάλλεται σε ΑΠΙ η υποχρεωτική συμμετοχή σε διαδικασία διαμεσολάβησης, εφόσον η χρήση αυτής της διαδικασίας απαιτείται από τον οφειλέτη.

3. Παρέχεται η δυνατότητα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της διαμεσολάβησης, σε κάθε μέρος, περιλαμβανομένου του ΑΠΙ, να προσφεύγει απρόσκοπτα στη δικαιοσύνη, με σκοπό τη λήψη μέτρων για τυχόν κατάσχεση της ακίνητης ιδιοκτησίας και δη της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ως μέτρο αποζημίωσης του ΑΠΙ έναντι της αφερεγγυότητας του οφειλέτη, αφού προηγουμένως εξαντληθεί η προθεσμία εντός της οποίας το ΑΠΙ υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασία διαμεσολάβησης.

4. Επικαιροποιείται ο βασικός νόμος, λόγω τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, δεδομένου ότι αυτά έχουν πλέον ενταχθεί στον ορισμό του ΑΠΙ, σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο.

Η υποχρεωτική χρήση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με τις διαδικασίες που διευκολύνουν την αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργεί επιπρόσθετο δίχτυ ασφαλείας για την κύρια κατοικία βιώσιμων οφειλετών. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι θα συμβάλει στη διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, μέσω της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτό, με απώτερο σκοπό την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση.

Όσον αφορά την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, ο πρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος την κατάθεσε στη Βουλή, δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με στόχο να υποβοηθηθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν παραχωρηθεί από ΑΠΙ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πιο πάνω σκοπός επιτυγχάνεται μέσω της ανάθεσης της αρμοδιότητας στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο να επιλαμβάνεται παραπόνων καταναλωτών εναντίον τράπεζας, όταν αυτή δεν εφαρμόζει τον κώδικα συμπεριφοράς που εξέδωσε η ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις δανείων ή όταν τον εφαρμόζει σε μη ικανοποιητικό βαθμό.

Όπως είναι γνωστό, με βάση τον εν λόγω κώδικα, τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να εφαρμόζουν συγκεκριμένη μεθοδολογία, όταν προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις δανείων.

Συναφώς, με την πρόταση νόμου ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα επιλαμβάνεται παραπόνων καταναλωτών εναντίον τραπεζών, τα οποία υποβάλλονται προς τον ίδιο, στην περίπτωση που η τράπεζα αμελεί, καθυστερεί ή δεν εφαρμόζει τον πιο πάνω αναφερόμενο κώδικα συμπεριφοράς. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι οι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, υπό το βάρος των συνθηκών που δημιουργεί η οικονομική κρίση, θα διευκολύνονται στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης των δανείων τους.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων σχεδίων νόμου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες να υποβάλουν αίτηση προς το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για διορισμό διαμεσολαβητή, προκειμένου να υποβοηθηθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης των πιστωτικών διευκολύνσεών τους μέχρι του ποσού των €350.000 το οποίο εξασφαλίζεται με υποθήκη την κύρια κατοικία τους, όπως και σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου αξίας μέχρι €350.000 το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με το νομοσχέδιο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα διορίζει διαμεσολαβητή ο οποίος θα λειτουργεί ως το ενδιάμεσο μέρος μεταξύ οφειλετών και ΑΠΙ, με στόχο την επίτευξη κοινά αποδεκτής συμφωνίας μεταξύ τους ως προς την αναδιάρθρωση πιστωτικών διευκολύνσεων στα πλαίσια της εφαρμογής σχετικής οδηγίας της ΚΤΚ.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως ανέφερε, προωθεί τους σκοπούς της τρόικας και συνάδει με τις εισηγήσεις της τεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής αυτής.

Οι εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου του φορέα επίσης συμφώνησαν με το νομοσχέδιο και προέβησαν σε εισηγήσεις για διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου, οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας διαμεσολάβησης που θα τυγχάνουν οι οφειλέτες κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων τους, καθώς και για εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων για την εφαρμογή του νόμου.

Περαιτέρω, οι ίδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή σε σχέση με τη στελέχωση του φορέα, η οποία σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί με αποσπάσεις από τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων οφείλεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του συνεργατισμού.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του ΚΕΒΕ και του ΕΤΕΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγήθηκαν μικρής έκτασης βελτιώσεις σε αυτό, ώστε να διευκρινιστούν θέματα που αφορούν τα προσόντα και τις αρμοδιότητες των διαμεσολαβητών.

Σημειώνεται ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος κατέθεσε υπόμνημα, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, στο οποίο ενσωματώνονται οι παρατηρήσεις του σε σχέση με το νομοσχέδιο.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, χωρίς να διαφωνεί με τον προτεινόμενο νόμο, εξέφρασε τη θέση ότι το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή που καλείται να καταβάλλει το ΑΠΙ δεν πρέπει να μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, στο οποίο περιέλαβε μεταξύ άλλων πρόνοιες για τη στελέχωση του φορέα, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις περιπτώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων με υποθήκη, αλλά και τις περιπτώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων με σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης που κατατέθηκε στο Κτηματολόγιο, τα προσόντα των διαμεσολαβητών, τον τρόπο υπολογισμού του κόστους χρήσης των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή, την επιβολή τέλους υποβολής παραπόνου ή αίτησης προς το φορέα και τη μετάθεση της έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου σε μεταγενέστερο στάδιο, πρόνοιες οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

Σε σχέση με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, οι θέσεις των παρευρεθέντων έχουν ως ακολούθως:

1. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι αυτή χρήζει ενδελεχούς μελέτης από το υπουργείο και ότι στο παρόν στάδιο πρέπει να προωθηθεί το νομοσχέδιο, ώστε να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις της Δημοκρατίας έναντι της τρόικας.

2. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής, δήλωσε ότι πριν από την προώθησή της στην ολομέλεια του σώματος απαιτείται η οικονομοτεχνική και νομοτεχνική ολοκλήρωσή της, ώστε αυτή να είναι πλήρως συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την προώθηση σχημάτων εξώδικης διευθέτησης διαφορών.

3. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εξέφρασε τις επιφυλάξεις της ως προς το περιεχόμενο αυτής και ειδικότερα όσον αφορά πρόνοιες, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάζουν το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στη δικαιοσύνη.

4. Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ δήλωσε ότι αυτή περιλαμβάνει πρόνοιες οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάζουν αρνητικά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, καθώς και τις επιχειρηματικές αποφάσεις αυτών. Περαιτέρω, τόνισε ότι η πρόταση νόμου πρέπει να τύχει εξέτασης από την τρόικα, όπως έγινε και με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

5. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δήλωσε ότι εκ πρώτης όψεως οι προτεινόμενες με την πρόταση νόμου ρυθμίσεις δε συμβάλλουν στην προώθηση των αναδιαρθρώσεων πιστωτικών διευκολύνσεων, αφού σε κάθε ίδρυμα υπάρχει αρμόδια αρχή για την τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς, και τόνισε ότι απαιτείται χρόνος για τη μελέτη της.

6. Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ως προς τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Όσον αφορά το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η επιτροπή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισής του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

2. Όσον αφορά την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισής της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί από ουσιαστικής πλευράς σύμφωνα με τον εισηγητή της. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων