Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Πολεοδομικού Συμβουλίου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων και η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Διαμορφώνεται η σχετική διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση τοπικού σχεδίου ή σχεδίου περιοχής ο Υπουργός Εσωτερικών αντί να συμβουλεύεται το Κοινό Συμβούλιο, του οποίου προτείνεται η κατάργηση με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις εισηγήσεις που υποβάλλονται σε αυτόν από τις τοπικές αρχές, καθώς και από οποιοδήποτε πρόσωπο, σώμα ή αρχή.

2. Μειώνεται η προθεσμία για την υποβολή γραπτών ενστάσεων στον Υπουργό Εσωτερικών σε σχέση με την εκπόνηση ή την τροποποίηση Δήλωσης Πολιτικής από οκτώ μήνες, που ισχύει σήμερα, σε τέσσερις από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής γνωστοποίησης, όπως ισχύει για την εκπόνηση ή τροποποίηση τοπικών σχεδίων και σχεδίων περιοχής.

3. Εισάγονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες για τη διεξαγωγή εργασιών σε θαλάσσιο χώρο θα απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, ώστε να εξυπηρετείται καθολικά ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

4. Διασαφηνίζεται ότι, στις περιπτώσεις που η πολεοδομική άδεια θεωρείται δοσμένη με βάση σχετικό διάταγμα αναπτύξεως του Υπουργού Εσωτερικών, δε θα υποβάλλονται πολεοδομικές αιτήσεις.

5. Εισάγεται απλοποιημένη διαδικασία για τις περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση δρόμου για σκοπούς διεύρυνσης ή ευθυγράμμισής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η προτεινόμενη κατάργηση των Κοινών Συμβουλίων ως θεσμοθετημένων οργάνων κρίθηκε αναγκαία, ώστε η λειτουργία τους στα πλαίσια της εκπόνησης ή τροποποίησης τοπικού σχεδίου ή σχεδίου περιοχής να αντικατασταθεί από μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική διαδικασία. Όπως επισημαίνεται, στα εν λόγω στοιχεία, με βάση τη διαδικασία που προτείνεται, οι επηρεαζόμενες τοπικές αρχές, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, σώμα ή αρχή θα δύνανται να συμμετέχουν ουσιαστικά στις διεργασίες που οδηγούν στην εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους στον Υπουργό Εσωτερικών, να καταθέτουν τις παραστάσεις τους σε δημόσια ακρόαση, που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, και να παρουσιάζουν τις θέσεις τους στο Πολεοδομικό Συμβούλιο. Παράλληλα, με την εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση, όπως επίσης αναφέρεται στα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, προάγεται η διαφάνεια, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται σήμερα για την ολοκλήρωση της εκπόνησης ή της τροποποίησης των πολεοδομικών σχεδίων και ενισχύεται η ασφάλεια των διοικητικών διαδικασιών και αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η προτεινόμενη μείωση της προθεσμίας που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σε σχέση με την υποβολή ενστάσεων στον Υπουργό Εσωτερικών μετά τη δημοσίευση γνωστοποίησης εκπόνησης ή τροποποίησης Δήλωσης Πολιτικής κρίθηκε σκόπιμη, για να συνδράμει στη σύντμηση της εν λόγω διαδικασίας, επιφέροντας εξοικονομήσεις χρόνου και δημόσιων δαπανών.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, σήμερα χορηγείται πολεοδομική άδεια μόνο για αναπτύξεις σε ακίνητη ιδιοκτησία στην ξηρά, με αποτέλεσμα αναπτύξεις που βρίσκονται μερικώς σε ξηρά και μερικώς σε θαλάσσιο χώρο ή βρίσκονται σε θαλάσσιο χώρο και συνδέονται με ανάπτυξη στην ξηρά να αδειοδοτούνται μερικώς ή και καθόλου από την πολεοδομική αρχή. Συναφώς, η προτεινόμενη ρύθμιση αναφορικά με τη διεξαγωγή εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε θαλάσσιο χώρο και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ακίνητη ιδιοκτησία στοχεύει στην επίτευξη της εφαρμογής ενός καθολικού πολεοδομικού σχεδιασμού και στην ορθολογική ανάπτυξη.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου αυτού από την επιτροπή διαπιστώθηκε από τα μέλη της ότι οι προτεινόμενες πρόνοιές του σύμφωνα με τις οποίες για τη διεξαγωγή εργασιών σε θαλάσσιο χώρο θα απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, καθώς και οι πρόνοιές του που αφορούν τη διασαφήνιση των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας σε σχέση με τις περιπτώσεις που η πολεοδομική άδεια θεωρείται δοσμένη και την εισαγωγή απλοποιημένης διαδικασίας αναφορικά με τις περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση δρόμου για σκοπούς διεύρυνσης ή ευθυγράμμισής του χρήζουν περαιτέρω μελέτης από αυτήν.

Παράλληλα, σχετικές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για τις πιο πάνω πρόνοιες διατυπώθηκαν και από τους επηρεαζομένους οι οποίοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους.

Υπό το φως των πιο πάνω παρατηρήσεων και επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν, η επιτροπή αποφάσισε στο παρόν στάδιο να περιοριστεί στην εξέταση των υπόλοιπων προνοιών του νομοσχεδίου οι οποίες αφορούν την κατάργηση των Κοινών Συμβουλίων και τη μείωση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων στον Υπουργό Εσωτερικών μετά τη δημοσίευση γνωστοποίησης εκπόνησης ή τροποποίησης Δήλωσης Πολιτικής.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προνοιών του νομοσχεδίου, τις οποίες η επιτροπή αποφάσισε να μελετήσει στο παρόν στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως προωθήσει για ψήφιση μόνο τις συγκεκριμένες προτεινόμενες πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτές εκτέθηκαν πιο πάνω, έτσι ώστε να της παρασχεθεί η δυνατότητα ενδελεχέστερης μελέτης των υπόλοιπων προνοιών του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της και με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνητικών αρμοδίων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

  

 

7 Ιουλίου 2014

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων