Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου 2013, στις 26 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εταιρειών Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) Λτδˮ, “Εταιρεία Μεταφορών Επαρχίας Λεμεσού (ΕΜΕΛ) Λτδ”, “Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνωνας Λτδˮ, “Οργανισμός Συγκοινωνών Πάφου Λτδ (ΟΣΥΠΑ)”, “Μ.Ε. Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδˮ και ΛΛΛΑ Υπεραστικά Λευκωσίας Λτδ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, της Ομοσπονδίας Τουριστικών Λεωφορείων Κύπρου, της ΠΕΑΛ Τηλλυρίας Λτδ, της Εταιρείας Αστικών Λεωφορείων Λεμεσού (ΕΑΛ Λεμεσού), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Προσφυγικών Λεωφορείων, της ΠΟΒΕΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Να αρθεί ο περιορισμός στον επιτρεπόμενο αριθμό στάσεων σε διαστικά δρομολόγια.

2. Να εισαχθεί ο όρος “τακτικές γραμμές ειδικής διαδρομήςˮ και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τέτοιου είδους γραμμές, ούτως ώστε να μπορεί να καλύπτονται μεταφορικές ανάγκες, όπως η μεταφορά επιβατών προς και από τα αεροδρόμια.

3. Να παραχωρηθεί η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή για απευθείας ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας που εμπίπτουν στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής εκφράστηκαν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για την πλειοψηφία των προτεινόμενων διατάξεων, καθώς και αντιδράσεις αυτών για έλλειψη προηγούμενης διαβούλευσης. Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να διαβουλευθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς προς επίτευξη των καλύτερων κατά το δυνατόν συναινετικών λύσεων και ακολούθως να επανέλθει στην επιτροπή για συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής, προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση επί των διατάξεων του νομοσχεδίου και ως αποτέλεσμα αυτής κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, χωρίς όμως να επιτευχθεί η πλήρης σύγκλιση απόψεων επί όλων των αμφισβητούμενων σημείων.

Το αναθεωρημένο κείμενο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με την άρση του περιορισμού στον επιτρεπόμενο αριθμό στάσεων σε διαστικά δρομολόγια, τη διευκρίνιση ότι οι στάσεις θα καθορίζονται από την αρμόδια αρχή με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ότι η διαδρομή δε θα περιλαμβάνει στάση σε χώρο ο οποίος εξυπηρετείται με τακτική γραμμή ειδικής διαδρομής.

2. Αναφορικά με την εισαγωγή του όρου “τακτικές γραμμές ειδικής διαδρομήςˮ, τη διευκρίνιση ότι η διαδρομή αυτή αφορά μόνο τη μεταφορά επιβατών προς και από τα αεροδρόμια και τον καθορισμό σχετικών κριτηρίων για παραχώρηση σχετικής άδειας.

3. Αναφορικά με την απευθείας ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, την τροποποίηση των προϋποθέσεων της εν λόγω παραχώρησης και τη διευκρίνιση ότι η ανάθεση αυτή αφορά αποκλειστικά τη γεωγραφική περιοχή Τηλλυρίας.

Στο στάδιο της συζήτησης του αναθεωρημένου κειμένου από την επιτροπή διαπιστώθηκε ότι όντως δεν είχαν ξεπεραστεί οι αντίθετες απόψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως όσον αφορά τη χορήγηση σχετικής άδειας για τη μεταφορά επιβατών προς και από τα αεροδρόμια. Για τα υπόλοιπα θέματα δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις από τους παρευρισκομένους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και κυρίως τις αντικρουόμενες απόψεις επί συγκεκριμένων διατάξεων του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, αποφάσισε ομόφωνα να προωθήσει προς ψήφιση στη Βουλή μόνο τις διατάξεις εκείνες για τις οποίες δεν υπήρξαν ουσιαστικές αντίθετες απόψεις, αφήνοντας τις υπόλοιπες διατάξεις να εκκρεμούν, για να τύχουν εκτενέστερης εξέτασης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και τη γραμματεία της Βουλής απομόνωσαν για ψήφιση τις διατάξεις του αναθεωρημένου νομοσχεδίου που αφορούν την απευθείας ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας και την ερμηνεία του όρου “διαστική διαδρομή”, διαμορφώνοντάς τις περαιτέρω ως ακολούθως:

1. Η απευθείας ανάθεση από την αναθέτουσα αρχή να γίνεται υπό προϋποθέσεις και αφού προηγουμένως η αρμόδια αρχή καθορίσει τη σχετική διαδικασία για την ανάθεση αυτή. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται πρόνοια, ώστε η δυνατότητα αυτή να ισχύει μόνο για καθορισμένη περιοχή για την οποία την ημέρα έναρξης της ισχύος του υπό συζήτηση νόμου δεν υπάρχει σε ισχύ σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας.

2. Η ερμηνεία του όρου “διαστική διαδρομή” να παραμείνει όπως ακριβώς περιλαμβάνεται στην ισχύουσα νομοθεσία, τροποποιώντας μόνο τον αριθμό των προκαθορισμένων στάσεων αυξάνοντάς τον από δύο σε πέντε.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή τη μερική ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε από την ίδια, σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, αφήνοντας τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου σε εκκρεμότητα ενώπιόν της για ενδελεχέστερη μελέτη σε ευθετότερο χρόνο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».

 

 

 

 

8 Ιουλίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων