Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Αριστοτέλης Μισός Μάριος Καρογιάν
Πάμπος Παπαγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Ειρήνη Χαραλαμπίδου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω απόφαση της Βουλής τίθεται προς έγκριση ο τελικός απολογισμός για το έτος 2013, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2013.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία η οποία είναι σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπό ενεργητικό της Δημοκρατίας και επίσης αποδέχεται και διενεργεί κάθε πληρωμή χρημάτων που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του άρθρου 81 του συντάγματος, η δημοσιονομική έκθεση, που αποτελεί τον τελικό απολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, κατατίθεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους αυτού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ανέφερε ενημερωτικά μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής ότι η δημοσιονομική έκθεση έχει ως στόχο να υποβοηθήσει το κοινοβούλιο και τους πολίτες να εξετάσουν πώς δαπανούνται τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη και από πού αντλείται ο δανεισμός, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια των δημόσιων λογαριασμών.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κυριότερες οικονομικές εξελίξεις για το 2013, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι ως απόρροια μεταξύ άλλων της διεθνούς οικονομικής κρίσης, των δημοσιονομικών προβλημάτων και της έκθεσης των κυπριακών τραπεζών στην ελληνική οικονομία, η Κυπριακή Δημοκρατία αποκλείστηκε από τις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να μην έχει πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, τον Ιούνιο του 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία προσέφυγε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Περαιτέρω, τον Απρίλιο του 2013 η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης που συνομολογήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος αυτού, το κράτος προνοείται ότι θα λαμβάνει οικονομική στήριξη υπό μορφή δανεισμού ύψους μέχρι €10 δις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημοσιονομική προσαρμογή, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Οι πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και την εξυγίανση των δύο μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων της Κύπρου, με αποτέλεσμα την απώλεια καταθέσεων και τη μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο για ένα μεγάλο αριθμό καταθετών.

Παρ’ όλο που τα τραπεζικά υπόλοιπα του κράτους δεν επηρεάστηκαν από την εξυγίανση των τραπεζικών ιδρυμάτων, το πλήγμα στην κυπριακή οικονομία ήταν τεράστιο. Το ποσοστό ανεργίας για το 2013 ανήλθε στο 15,9%, ενώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) (2013: €16,5 δις σε τρέχουσες τιμές) μειώθηκε κατά 5,4% κατά το 2013. Επίσης, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο 111,7% από 86,5% το 2012. Οι αρνητικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης αντικατοπτρίζονται στη δημοσιονομική έκθεση για το 2013 τόσο όσον αφορά στα κρατικά έσοδα και στις δαπάνες όσο και στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις του κράτους.

Η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2013, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφορά τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το έτος 2013 και ετοιμάστηκε στη βάση των εισπράξεων και των πληρωμών, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα ποσά τα οποία εισπράχθηκαν και πληρώθηκαν κατά το υπό εξέταση έτος. Περαιτέρω, σύμφωνα και με τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιονομική έκθεση για το 2013, αυτή αποτελείται από το μέρος Α´, που αφορά τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους, και από το μέρος Β´, που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού και επίσης καλύπτει τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους. Ειδικότερα, σε αυτήν περιλαμβάνονται ο λογαριασμός εισπράξεων και πληρωμών, η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού, οι σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι πίνακες που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται επίσης καταστάσεις για το δανεισμό, τα μεταβιβάσιμα γραμμάτια, τα δάνεια για συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις εγγυήσεις που παρέχει το κράτος, τα δάνεια που παραχωρήθηκαν από το δημόσιο ταμείο και τα γραμμάτια του δημοσίου. Επιπρόσθετα, αναλύονται σε άλλες καταστάσεις της δημοσιονομικής έκθεσης τα χρηματικά διαθέσιμα, οι εκτός προϋπολογισμού λογαριασμοί, όπως προκαταβολές και καταθέσεις, τα καθυστερημένα έσοδα και οι εκκρεμείς οφειλές και άλλα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, παρουσιάζονται οι συνδρομές ή η συμμετοχή του κράτους σε διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσιονομική έκθεση, καθώς και με τα συμπληρωματικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το έλλειμμα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες που προέκυψε από τις οικονομικές πράξεις που έγιναν το 2013 ανήλθε σε €309,8 εκατομ., σε σύγκριση με €500 εκατομ. το 2012, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €1.031,1 εκατομ. Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών πληρωμών για εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους, το έλλειμμα για το 2013 ανήλθε σε €897,8 εκατομ., σε σύγκριση με €1.146,9 εκατομ. το 2012. Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2013, προέκυψε πλεόνασμα €843,3 εκατομ., σε σύγκριση με έλλειμμα €288 εκατομ. το 2012, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €2.755,3 εκατομ. Συνεπώς, το έλλειμμα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεματικών σε ποσό ύψους €23.150 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με ποσό ύψους €20.311 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2012. Τα αποθεματικά επηρεάστηκαν επίσης από την κίνηση σε επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Η μείωση του ελλείμματος από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες του 2013, σε σύγκριση με το έλλειμμα για το έτος 2012 οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:

α. Τη μείωση των κοινωνικών παροχών σε €884,3 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με €1.039,1 εκατομ. το 2012.

β. Τη μείωση των δαπανών προσωπικού σε €1.898 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με €2.036 εκατομ. το 2012.

γ. Την αύξηση άλλων εσόδων σε €1.040,8 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με €899,3 εκατομ. το 2012.

Σημειώνεται επίσης ότι η μείωση του ελλείμματος από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες για το έτος 2013 σε σύγκριση με το έτος 2012 επηρεάζεται αντίστροφα από τους πιο κάτω λόγους:

α. Τη μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους σε €2.570,3 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με €2.720,9 εκατομ. το 2012, κυρίως λόγω μείωσης στα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

β. Την αύξηση αποζημιώσεων και των εξόδων αγωγών σε €334,2 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με €8,8 εκατομ. το 2012, που αφορούν κυρίως την αποζημίωση ύψους €299 εκατομ. προς τα ταμεία προνοίας που υπέστησαν απομείωση των τραπεζικών τους καταθέσεων.

2. Τα έσοδα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν στα €5.785,2 εκατομ. (2012: €5.723,3 εκατομ.), ενώ τα προϋπολογισθέντα ήταν €5.839,7 εκατομ. (2012: €6.202,2 εκατομ.), δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης 99% (2012: 92%). Τα έσοδα παρέμειναν συνολικά στα ίδια επίπεδα με το 2012, παρʼ όλη τη μείωση στα έσοδα από έμμεσους φόρους και στα έσοδα από φόρο εισοδήματος, κυρίως λόγω των νέων εσόδων που προέκυψαν από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας (2013: €101 εκατομ., €2012: €23,5 εκατομ.) και τις έκτακτες και μόνιμες εισφορές που επιβλήθηκαν στους εργοδοτούμενους του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (2013: €259,2 εκατομ., 2012: €98,5 εκατομ.) στα πλαίσια υλοποίησης του Μνημονίου Συναντίληψης, καθώς και δικαιώματα που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες (2013: €179,7 εκατομ., 2012: €10,8 εκατομ.). Επίσης, κατά το έτος 2013 λήφθηκαν αυξημένες χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήλθαν σε ποσό ύψους €156 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με €98 εκατομ. το 2012, αυξημένα έσοδα από την Κεντρική Τράπεζα (2013: €89,3 εκατομ., 2012: €13,2 εκατομ.), που προέρχονται από τα αυξημένα κέρδη που παρουσίασε για το 2012, ενώ δε λήφθηκε κανένα μέρισμα από οργανισμούς δημόσιου δικαίου (2012: CYTA €36,6 εκατομ. και Αρχή Λιμένων Κύπρου €34 εκατομ.).

3. Οι δαπάνες για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν στα €6.095 εκατομ. (2012: €6.223,3 εκατομ.), ενώ οι προϋπολογισθείσες ήταν €6.870,9 εκατομ. (2012: €6.959,8 εκατομ.), δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης 89% (2012: 89%). Οι δαπάνες ήταν χαμηλότερες κατά 2% κυρίως λόγω μείωσης στις δαπάνες προσωπικού (2013: €1.898 εκατομ., 2012: €2.036 εκατομ.), που οφείλεται στο μεγάλο αριθμό αφυπηρετήσεων και στην παγοποίηση των προσλήψεων και προαγωγών. Λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που λήφθηκαν για μείωση των απολαβών των εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας, οι καθαρές δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα €1.737,5 εκατομ. για το 2013, σε σύγκριση με €1.972,9 εκατομ. το 2012. Η μείωση στις δαπάνες οφείλεται επίσης και στις χαμηλότερες κοινωνικές παροχές (2013: €884,3 εκατομ., 2012: €1.039,1 εκατομ.), λόγω των μέτρων καλύτερης στόχευσης που έχουν ληφθεί.

4. Τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε ποσό ύψους €10.216,4 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με ποσό ύψους €7.969,9 εκατομ. το 2012, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ τα προϋπολογισθέντα ανήλθαν στο ποσό των €7.624,3 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με το ποσό των €7.740,3 εκατομ. το 2012, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό υλοποίησης των εσόδων ύψους 134% το 2013, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 103% το 2012. Ειδικότερα, τα έσοδα/οι εισπράξεις του έτους 2013 προέρχονταν κυρίως από αναλήψεις δανείων εξωτερικού κατά 33%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 26% το 2012, από έμμεσους φόρους κατά 25%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 34% το 2012, και από άμεσους φόρους κατά 21%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 26% το 2012.

5. Οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας, τις τακτικές και τις αναπτυξιακές δαπάνες, ανήλθαν σε ποσό ύψους €9.373,2 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με ποσό ύψους €8.257,8 εκατομ. το 2012, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 13,5%, ενώ οι προϋπολογισθείσες δαπάνες ανήλθαν στα €10.379,6 εκατομ. το 2013, σε σύγκριση με το ποσό των €9.109,1 εκατομ. το 2012, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό υλοποίησης των δαπανών ύψους 90% το 2013, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 91% το 2012. Ειδικότερα, οι δαπάνες/πληρωμές του έτους 2013 προέρχονταν κυρίως από αποπληρωμές δανείων κατά 29%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 17% το 2012, από μεταβιβάσεις κατά 24%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 26% το 2012, από δαπάνες προσωπικού κατά 20%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 25% το 2012, από λειτουργικές δαπάνες κατά 10%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 11% το 2012, από συντάξεις και φιλοδωρήματα κατά 7%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 8% το 2012, από εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους κατά 6%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 8% το 2012, και από κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 4%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 6% το 2012.

6. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2013 προνοούσε δαπάνες συνολικού ύψους €9.487,8 εκατομ. Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €891,7 εκατομ., που προήλθαν από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ύψους €347,8 εκατομ. και πρόσθετες πιστώσεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ύψους €543,9 εκατομ., οι οποίες δεν απαιτούν κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Κατά συνέπεια, οι συνολικές εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν για το 2013 στο ποσό των €10.379,5 εκατομ., σε σύγκριση με το ποσό των €9.109,1 το 2012.

7. Τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €1.690,2 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2012 σε €1.969,9 εκατομ. στο τέλος του 2013, δηλαδή αύξηση κατά 17%, και αφορούσαν κυρίως ποσό €1.121 εκατομ. στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, σε σύγκριση με το ποσό των €967,5 εκατομ. το 2012, ποσό €430,3 εκατομ. στο Τμήμα Τελωνείων και Υπηρεσία ΦΠΑ, σε σύγκριση με το ποσό των €345,6 εκατομ. το 2012, και ποσό ύψους €183,8 εκατομ. στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε σύγκριση με το ποσό των €190,1 εκατομ. το 2012.

8. Η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που οφείλονται από το κράτος την 31η Δεκεμβρίου 2013. Στην κατάσταση αυτή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του κράτους περιλαμβάνουν €2,4 δις (2012: €2,8 δις) σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν €1,6 δις σε επενδύσεις, που αφορούν επενδύσεις σε μετοχές αναφορικά με το ομόλογο που μεταβιβάστηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία ως μέρος της χρηματοδότησης που έλαβε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης του συνεργατικού πιστωτικού τομέα ύψους €1,5 δις και τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Κυπριακών Αερογραμμών (συμμετοχή του κράτους σε ποσοστό ύψους 93,67%, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους €100,9 εκατομ.) και άλλων εταιρειών συνολικού ύψους €37,1 εκατομ. Επίσης περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1,2 δις (2012: €580 εκατομ.) σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, που αφορούν κυρίως τραπεζικά υπόλοιπα. Οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης την 31η Δεκεμβρίου 2013 ύψους €26,7 δις (2012: €23,7 δις) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α. €17,5 δις (2012: €14,1 δις) δάνεια, από τα οποία τα €4,4 δις (2012: €4,3 δις) αφορά χρεόγραφα αναπτύξεως, τα €2,7 δις (2012: €4,1 δις) αφορούν ευρωπαϊκά μεσοπρόθεσμα γραμμάτια, τα €2,5 δις (2012: €2,5 δις) αφορούν το δάνειο από τη Ρωσική Ομοσπονδία, το €1,35 δις (2012: €1,40 δις) αφορούν το δάνειο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τα €4,6 δις και €248,9 εκατομ. αφορά τα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αντίστοιχα.

β. €934 εκατομ. (2012: €1,2 δις) δανεισμό υπό τη μορφή γραμματίων του δημοσίου.

γ. €7,6 δις (2012: €7,6 δις) επενδύσεις ειδικών ταμείων, όπως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.

δ. €0,7 δις άλλες υποχρεώσεις, όπως δάνεια για συγχρηματοδοτούμενα έργα, υπόλοιπα ειδικών ταμείων, καταθέσεις/πιστωτικά υπόλοιπα κ.λπ.

Το κράτος έχει συνεπώς καθαρό παθητικό των χρηματοοικονομικών στοιχείων και υποχρεώσεων ύψους €23,1 δις (2012: €20,3 δις).

Επιπρόσθετα, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας δήλωσε μεταξύ άλλων, ειδικότερα για το θέμα που αφορά τις επενδύσεις, ότι αυτές περιλαμβάνουν το κόστος κτήσης μετοχών που κατέχει το κράτος σε διάφορους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου. Το σύνολο των επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν €1.638,6 εκατομ., σε σύγκριση με €1.992,5 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2012. Κατά το 2013 η μεγαλύτερη επένδυση ύψους €1.796,1 εκατομ. στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd υπέστη ολοκληρωτική απομείωση της αξίας της, αφού η τράπεζα εισήλθε σε καθεστώς εξυγίανσης, και δεν αναμένεται να ανακτηθεί οποιοδήποτε μέρος της επένδυσης του κράτους στο μετοχικό της κεφάλαιο. Επίσης διαγράφηκε ολόκληρη η λογιστική αξία της Eurocypria Airlines Ltd (€57,9 εκατομ.), η οποία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Το 2013 προστέθηκε στις επενδύσεις το ομόλογο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ύψους €1,5 δις, που λήφθηκε για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης του συνεργατικού πιστωτικού τομέα.

Τέλος, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, από το 2014 και εντεύθεν θα υποβάλλονται δύο έγγραφα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρώτον, η Δημοσιονομική Έκθεση/Τελικός Απολογισμός του Προϋπολογισμού εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους και, δεύτερον, οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης μαζί με έκθεση ελέγχου από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της για εκπλήρωση της συνταγματικής υποχρέωσής της που πηγάζει από το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση της απόφασης για τον τελικό απολογισμό όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2013.

 

 

7 Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων