Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Oι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Γεώργιος Τάσου Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 26 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ καιΝέα Αγροτική Κίνηση. Ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, η Παγκύπρια Εταιρεία Αιγοτρόφων-Ποιμνιοτρόφων, ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Πάφου, η Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμνιοτρόφων, η Παγκύπρια Οργάνωση Αιγοπροβατοτρόφων, η Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμένων, η Παγκύπρια Ένωση Ποιμένων και οι αγροτικές οργανώσειςΠαναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) Κανονισμών για την εφαρμογή στη Δημοκρατία της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους».

Ειδικότερα, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα από τα σφαγεία ερυθρού και λευκού κρέατος που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να αποτρέπεται ο πόνος και να περιορίζεται η αγωνία και η ταλαιπωρία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στον τομέα και τις επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία μεθόδους.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 καταργεί την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους», αφήνοντας όμως σε ισχύ ορισμένες από τις πρόνοιες αυτής, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2019 μόνο σε σφαγεία τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και σε σφαγεία που δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε νέα διαρρύθμιση, κατασκευή ή εξοπλισμό που καλύπτονται από τους κανόνες του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού αυτού μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Όπως είναι γνωστό, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί έχουν άμεση ισχύ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργούν άμεσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους πολίτες των κρατών μελών, αντικαθιστώντας άμεσα το εθνικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ως εκ τούτου, οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 έχουν άμεση ισχύ στη Δημοκρατία, χωρίς να απαιτείται μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, παρά μόνο η κατάργηση ή η τροποποίηση οποιωνδήποτε εθνικών νομοθεσιών που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα για σκοπούς ασφάλειας δικαίου.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποσκοπούν στην τροποποίηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) Κανονισμών, έτσι ώστε να παραμείνουν σε ισχύ οι πρόνοιες των βασικών κανονισμών που εναρμονίζουν το εθνικό δίκαιο με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.

Σημειώνεται έτι περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Δημοκρατία έπρεπε να είχε προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 12 Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς:

1. με τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν προστίθενται νέες πρόνοιες, αλλά εξασφαλίζεται η συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο,

2. οι προτεινόμενοι κανονισμοί αφορούν σφαγεία ερυθρού και λευκού κρέατος,

3. ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις πρόνοιες των κανονισμών αυτών,

4. από την εφαρμογή των κανονισμών αυτών δεν αναμένεται οποιοσδήποτε αντίκτυπος, αφού δεν απαιτείται διαφοροποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής επισημάνθηκε ότι οι κανονισμοί όπως κατατέθηκαν δε συνάδουν πλήρως με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, αφού δεν καθορίζουν ότι οι πρόνοιες των βασικών κανονισμών, όπως τροποποιούνται από αυτούς, θα έχουν ισχύ μόνο μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2019 και θα εφαρμόζονται μόνο σε σφαγεία τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και σε σφαγεία που δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε νέα διαρρύθμιση, κατασκευή ή εξοπλισμό που καλύπτονται από τους κανόνες του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού αυτού μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Υπό το φως της πιο πάνω επισήμανσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε να περιλαμβάνεται πρόνοια για μεταβατική περίοδο σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένες πρόνοιες των βασικών κανονισμών που αντιστοιχούν στις πρόνοιες της Οδηγίας που παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 θα συνεχίσουν να έχουν ισχύ μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2019 και θα εφαρμόζονται σε σφαγεία τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και σε σφαγεία που δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε νέα διαρρύθμιση, κατασκευή ή εξοπλισμό που καλύπτονται από τους κανόνες του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού αυτού μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών αυτών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις αποφάσισαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων