Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Γεώργιος Τάσου Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19, 24 και 26 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός. Η ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών), η Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων και ο Σύνδεσμος Δασοπόνων Αποφοίτων Δασικού Κολλεγίου Κύπρου, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 65 του περί Δασών Νόμου, είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 6 των περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμών, έτσι ώστε τα κριτήρια που τίθενται στον κανονισμό αυτό να συνάδουν με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο για τη Διάθεση Κρατικής και Δασικής Γης σε Ανέργους, το οποίο έτυχε έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της εξαγγελθείσας πολιτικής της κυβέρνησης για ανάκαμψη της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στόχος του πιο πάνω σχεδίου είναι η ορθολογιστική και καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία ανήκει στο κράτος, καθώς επίσης και η ανάπτυξη των προοπτικών για ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της γεωργικής γης και της ενασχόλησης του άνεργου εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το σχέδιο αυτό δίνεται, εντός καθορισμένης και περιορισμένης χρονικής περιόδου, η δυνατότητα σε ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία να εκμισθώσουν κατά προτεραιότητα κρατική και δασική γη.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, την τελευταία απασχόλησε η δυνατότητα συμπερίληψης στα πρόσωπα που δικαιούνται να αιτηθούν την εκμίσθωση δασικής γης και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο της γεωπονίας, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης.

Τοποθετούμενοι σχετικά, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής και για την υλοποίησή της κατέθεσαν στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη ορθολογιστικής εφαρμογής των κανονισμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει αντικειμενική και επαληθεύσιμη αιτιολογία για την προτεραιότητα που δίνεται σε συγκεκριμένες ομάδες αιτητών και να επιβεβαιώνεται ότι η εφαρμογή των κανονισμών αυτών δε θέτει σε κίνδυνο τους σκοπούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε με πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

30 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων