Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου και το βουλευτή κ. Σωτήρη Σαμψών εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και από το μέλος της κ. Νίκο Νικολαΐδη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12, 19 και 26 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Κύπρου (ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, ώστε να παραταθεί για πέντε ακόμα μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, το σημερινό καθεστώς λειτουργίας των συνεργείων ΜΟΤ τα οποία βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη και οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν αποταθεί στην αρμόδια αρχή για την έκδοση πολεοδομικής άδειας, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από την πολιτική περιορισμένων αναπτύξεων σε τουρκοκυπριακές περιουσίες δεν έχουν ακόμη τύχει έγκρισης, με αποτέλεσμα να μην έχουν εξασφαλιστεί οι μόνιμες άδειες λειτουργίας αυτών. Σημειώνεται ότι οι προσωρινές άδειες λειτουργίας των υπό αναφορά υποστατικών έχουν ήδη λήξει την 1η Ιουνίου 2014, γι’ αυτό και ο προτεινόμενος νόμος περιλαμβάνει διάταξη αναδρομικής ισχύος του.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εκ των εισηγητών της βουλευτής κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου δήλωσε ότι η παραχώρηση ολιγόμηνης παράτασης της λειτουργίας των συνεργείων ΜΟΤ θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των έργων που οι ιδιοκτήτες αυτών έχουν ήδη αρχίσει και λόγω των πολλαπλών γραφειοκρατικών εμποδίων δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι την 1η Ιουνίου 2014, ημερομηνία λήξης των προσωρινών αδειών, και σε άλλους θα δοθεί ακόμα λίγος χρόνος, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαπραγμάτευση μίσθωσης των χώρων αυτών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο εισηγητή, με την προτεινόμενη πεντάμηνη παράταση δε θα απολεσθούν θέσεις εργασίας σε μια εποχή κατά την οποία η ανεργία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς μόνιμη άδεια λειτουργίας τρία μόνο υποστατικά που βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη εκ των οποίων ο ιδιοκτήτης του ενός υποστατικού βρίσκεται στο τελικό στάδιο μετακίνησης αυτού σε άλλο χώρο για τον οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης του δεύτερου υποστατικού έχει τις θετικές απόψεις της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και εκκρεμεί η υπογραφή του σχετικού συμβολαίου από μέρους του, ενώ ο ιδιοκτήτης του τρίτου υποστατικού, το οποίο βρίσκεται σε οικιστική ζώνη και χρήζει εξασφάλισης παρέκκλισης, προκειμένου να εκδοθεί η μόνιμη άδεια λειτουργίας του, δεν έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, για να του δοθεί η απαιτούμενη χαλάρωση.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο ιδιοκτήτης του πρώτου υποστατικού βρίσκεται ήδη στη διαδικασία μετακίνησης, ο ιδιοκτήτης του δεύτερου υποστατικού κλήθηκε να υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο, αλλά δεν προσήλθε, ενώ ο ιδιοκτήτης του τρίτου υποστατικού δεν προχώρησε στα σχετικά διαβήματα, ώστε να του παραχωρηθεί έγκριση κατά παρέκκλιση.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα για τέτοια υποστατικά στο τμήμα της.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ εισηγήθηκαν όπως παραχωρηθεί η προτεινόμενη παράταση στους δύο πρώτους ιδιοκτήτες, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες ολοκλήρωσης των διαδικασιών για έκδοση μόνιμης άδειας λειτουργίας των υποστατικών τους.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί της πρότασης νόμου στην επιτροπή μέλη της, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη επανειλημμένες παρατάσεις που δόθηκαν διαχρονικά και το γεγονός ότι κάποιοι εκ των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών δεν ενήργησαν επιμελώς, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες από το νόμο μόνιμες άδειες λειτουργίας,

εισηγήθηκαν όπως τροποποιηθεί η πρόταση νόμου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τύχουν παράτασης της άδειας λειτουργίας των υποστατικών τους μόνο οι ιδιοκτήτες οι οποίοι τροχοδρομούν τις απαιτούμενες από το νόμο διαδικασίες για έκδοση μόνιμης άδειας λειτουργίας.

Στο σημείο αυτό η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η πιο πάνω εισήγηση είναι παρακινδυνευμένη, καθότι ο ορθός κανόνας δικαίου πρέπει να είναι γενικός και να μην εξειδικεύει συγκεκριμένες περιπτώσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα παραβίασης της αρχής της ισότητας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στα πιο κάτω:

1. Κατά πλειοψηφία ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις αποφάσισαν όπως τοποθετηθούν επί των διατάξεων της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

 

1η Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων