Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Κατσουρίδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, της Εθνικής Επιτροπής Υδρογραφίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διοικητής Ναυτικού-ΓΕΕΦ, εκπρόσωποι της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμου [Νόμος αριθμός 64(Ι) του 2004], έτσι ώστε:

1. να ενοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή αυτές συμπίπτουν, λόγω των γεωγραφικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών τους, και επειδή τα σχετικά κυριαρχικά δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες του παράκτιου κράτους ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό στις δύο αυτές περιοχές, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982,

2. να διευκρινιστεί και να καθοριστεί ότι, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης, τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μέση γραμμή ή η ίση απόσταση από τις εκατέρωθεν γραμμές βάσης, από τις οποίες μετριέται το πλάτος της χωρικής θάλασσας,

3. να ενσωματωθούν οι διατάξεις του περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας Νόμου -ο οποίος καταργείται με το νομοσχέδιο- οι οποίες τροποποιούνται, ώστε να συνάδουν και να συμβαδίζουν με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982,

4. να ανατεθούν αρμοδιότητες για άδειες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας, αφού θα είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη όλων των συναρμόδιων υπουργών και θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες σχετικοί με την οικονομία, την πολιτική, την εθνική ασφάλεια και την άμυνα, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των υφιστάμενων καλωδίων/αγωγών,

5. να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις δραστηριότητες στις θαλάσσιες ζώνες της Δημοκρατίας, με σκοπό την πιο αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτές, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στον τομέα των υδρογονανθράκων και την αύξηση των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι αρμοδιότητες των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα επεκτείνονται, αφού κατά την ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των δικαιοδοσιών της Δημοκρατίας θα εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι οι οποίοι ισχύουν και στο έδαφός της, εκτός αν ο οικείος νόμος προνοεί διαφορετικά.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος κοινοποίησε στην επιτροπή τις ανησυχίες του σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση που είναι σε θέση να ασκεί η Δημοκρατία στην αποκλειστική της οικονομική ζώνη, με βάση τα μέσα που έχει στη διάθεσή της.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2014, η οποία κοινοποιήθηκε στην επιτροπή, αναφέρει ότι έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου σε θέματα που αφορούν τις αρχαιότητες στη θάλασσα της Κύπρου και παράλληλα προτίθεται να προτείνει τροποποίηση του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, για εναρμόνισή του με τα νέα δεδομένα σχετικά με το όλο θέμα.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

1η Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων