Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Οργάνωσης και Εκτέλεσης Υδρογραφικών Δραστηριοτήτων και Έκδοσης Ναυτικών Χαρτών Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Κατσουρίδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, της Εθνικής Επιτροπής Υδρογραφίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διοικητής Ναυτικού-ΓΕΕΦ, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νόμου για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη δομή και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών ως αρμόδιου φορέα για την οργάνωση και εκτέλεση υδρογραφικών δραστηριοτήτων, τη σχεδίαση και παραγωγή ναυτικών χαρτών και τη μελέτη των παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Δημοκρατίας που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υδρογραφίας και της ναυτικής χαρτογραφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την εισηγητική έκθεση, καθώς και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου, που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του το 2007, ενέκρινε τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Υδρογραφίας για την κάλυψη των αναγκών της Δημοκρατίας σε σχέση με υδρογραφικά θέματα και την ανάληψη από την επιτροπή υποχρεώσεων ως πλήρες μέλος του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, της Υδρογραφικής Επιτροπής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον προτεινόμενο νόμο δημιουργείται Υπηρεσία Υδρογραφίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντική αναβάθμιση της ρύθμισης των υδρογραφικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι η Δημοκρατία αξιοποίησε τις υφιστάμενες δομές του εν λόγω τμήματος, προκειμένου να μειώσει το διοικητικό κόστος που προκύπτει από τη δημιουργία νέας υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το τμήμα του θα είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και την αξιοποίηση των πληροφοριών και των δεδομένων στους τομείς της υδρογραφίας και της ναυτικής χαρτογραφίας, με σκοπό τη συμβολή στην ασφάλεια των ναυτιλλομένων, την εφαρμογή, την αξιοποίηση, την προαγωγή και την εξέλιξη των συναφών επιστημών της θαλάσσιας χαρτογραφίας και τη συνδρομή και υποστήριξη του έργου του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των νομικών ή φυσικών προσώπων και των ιδιωτικών φορέων.

Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, με την ανάπτυξη της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και παραγωγής ναυτικών χαρτών και βοηθημάτων θα δημιουργηθεί το αναγκαίο υπόβαθρο για την ανάπτυξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο [παράκτια ζώνη, χωρική θάλασσα, αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ)].

Συγκεκριμένα, στον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία για πιστοποίηση και έκδοση των επίσημων ναυτικών χαρτών της Δημοκρατίας, των επικολλημάτων, των ναυτιλιακών εκδόσεων και εν γένει των ναυτιλιακών βοηθημάτων, καθώς και άλλες αρμοδιότητες προς υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών της Δημοκρατίας και των ναυτιλλομένων.

2. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στο Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό και σε οποιουσδήποτε άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς σε σχέση με θέματα της αρμοδιότητάς του.

3. Όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην κατασκευή έργων στη θάλασσα, στην παράκτια ζώνη ή στο θαλάσσιο βυθό υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων σχετικά το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οποίο στη συνέχεια ενημερώνει τους ναυτιλλομένους και απεικονίζει τα έργα στους ναυτικούς χάρτες.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

1η Ιουλίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων