Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και στις 26 Ιουνίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Ο Πολιτικός Διοικητής των βρετανικών βάσεων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή και απέστειλε γραπτώς στην επιτροπή τις θέσεις των βρετανικών βάσεων αναφορικά με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Επίσης, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διαμήνυσε στην επιτροπή ότι της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή προηγήθηκε η απαιτούμενη νομοπαρασκευαστική εργασία και ως εκ τούτου δεν έχει οποιαδήποτε πρόσθετη παρατήρηση επί των προνοιών του.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου τροποποιείται η βασική νομοθεσία ως ακολούθως:

1. Εισάγεται ο νέος όρος “κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου με παραπληγία”, που σημαίνει τον κάτοχο ανανεωμένης άδειας κυνηγιού ο οποίος παρουσιάζει μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο κάτω άκρα ή σοβαρή διαταραχή της αισθητικότητας και των δύο κάτω άκρων, λόγω εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, η οποία καθιστά αναγκαία τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του. Εισάγεται επίσης σχετική πρόνοια, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις και αποκλειστικά για τα εν λόγω πρόσωπα, το κυνήγι σε ορισμένες περιοχές.

2. Διαμορφώνονται οι σχετικές διατάξεις της, σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να επιτρέψει, για ειδικούς λόγους, παρέκκλιση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων σε σχέση με την προστασία των άγριων πτηνών, έτσι ώστε να επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση, η θήρα και η μεταφορά όπλων σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, με την εξασφάλιση γραπτής άδειας του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, σε πρόσωπα που δεν είναι θηροφύλακες ή μέλη της αστυνομίας.

3. Εισάγονται σχετικές πρόνοιες, σύμφωνα με τις οποίες ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας θα καθορίζει τέλος ανά κυνηγό για τις επιπρόσθετες κυνηγετικές εξορμήσεις του, πέραν αυτών που προβλέπονται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει, καθώς και τις ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι σκύλοι ως συνοδοί και το τέλος για τη χρησιμοποίησή τους στο κυνήγι.

3. Διαμορφώνεται η διάταξή της που προβλέπει ότι σε καταδικασθέντες για αδικήματα δυνάμει του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου χορηγείται ή ανανεώνεται η άδεια κυνηγιού μόνο έπειτα από παρακολούθηση επιμορφωτικών μαθημάτων και επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις, ώστε και πρόσωπα που καταδικάζονται από δικαστήριο των βρετανικών βάσεων για ανάλογα αδικήματα να πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις για σκοπούς χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας κυνηγιού τους.

4. Εισάγεται σχετική πρόνοια, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα επιβολής εξώδικου προστίμου, σε περίπτωση χρήσης προβολέων, καθρεφτών και άλλων εκτυφλωτικών μέσων, η οποία απαγορεύεται για σκοπούς θήρας και συνιστά αδίκημα.

5. Διαμορφώνονται οι διατάξεις της που προβλέπουν τη δυνατότητα έκδοσης ειδοποιήσεων εξώδικων προστίμων σε σχέση με ορισμένα αδικήματα από θηροφύλακες, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα αυτή και μέλη της αστυνομίας.

6. Διαμορφώνεται η διάταξή της που προβλέπει ότι το ύψος του εξώδικου προστίμου που αφορά αδίκημα το οποίο τυγχάνει εξώδικης ρύθμισης και καθορίζεται στη σχετική ειδοποίηση που επιδίδεται σε αδικοπραγούντες αυξάνεται κατά το ήμισυ, όταν δεν καταβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, έτσι ώστε η εν λόγω προθεσμία να αυξηθεί στις τριάντα ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων στη Δημοκρατία και τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγετικού αθλήματος, με απώτερο στόχο την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και προστασία της πανίδας του τόπου μας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εισαγωγή πρόνοιας στο νομοσχέδιο η οποία προβλέπει τη χορήγηση άδειας θήρας και μεταφοράς όπλων, κατά παρέκκλιση, σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, έπειτα από γραπτή άδεια του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, σε πρόσωπα που δεν είναι θηροφύλακες ή μέλη της αστυνομίας κρίνεται σκόπιμη για τη διεξαγωγή κυνηγιού στην περιοχή πλησίον του αεροδρομίου Λάρνακας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων. Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, τα πρόσωπα αυτά θα καθορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών με διάταγμά του το οποίο θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα θέματα, για τα οποία ζητήθηκαν από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις. Ειδικότερα, τέθηκαν ερωτήματα σε σχέση με τα πρόσωπα που θα δύναται να συνοδεύουν τους παραπληγικούς στο κυνήγι και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα επιτρέπεται κατά παρέκκλιση το κυνήγι σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού για σκοπούς ασφάλειας των πτήσεων.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, ο οποίος διατύπωσε στην επιτροπή τη διαφωνία της ομοσπονδίας με την προτεινόμενη πρόνοιά του για σκοπούς ασφάλειας των πτήσεων.

Σημειώνεται ότι αντίγραφο του νομοσχεδίου στάλθηκε και στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, ώστε να τεθούν υπόψη της επιτροπής οι θέσεις της συνομοσπονδίας αναφορικά με τις πρόνοιές του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του προτεινόμενου νόμου με την προσθήκη σε αυτό πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία οι συνοδοί των κατόχων άδειας κυνηγιού με παραπληγία θα είναι πρόσωπα στα οποία ουδέποτε χορηγήθηκε άδεια κυνηγιού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω κατά πλειοψηφία απόφασή της.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του διαμορφωμένου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

1η Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων