Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και τους κανονισμούς «Οι περί της Θέσπισης Διαδικασιών Ενημέρωσης Σχετικά με την Ανταλλαγή Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως που Προορίζονται για Μεταμόσχευση Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γεώργιος Προκοπίου
Αδάμος Αδάμου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/25/33 της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου [Νόμος αρ. 127(Ι) του 2012], προκειμένου να δοθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η εξουσία για την έκδοση κανονισμών που να ρυθμίζουν τις διαδικασίες ενημέρωσης αναφορικά με την ανταλλαγή οργάνων ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται για μεταμόσχευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με τους υπό εξέταση κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 37 του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου, σκοπείται η θέσπιση των διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με τη διασυνοριακή ανταλλαγή οργάνων ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται για μεταμόσχευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται οι διαδικασίες:

1. για τη διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του οργάνου και του δότη,

2. για τη διαβίβαση των αναγκαίων πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των οργάνων και

3. για την αναφορά σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων δήλωσε ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης εναρμονιστικής νομοθεσίας, τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ασφάλεια και στην ποιότητα των μεταμοσχεύσεων, γι’ αυτό και το συμβούλιο συμφωνεί με αυτή.

Στα πλαίσια της συζήτησης και κατόπιν σχετικής υπόδειξης μέλους της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διευκρίνισαν ότι, παρ’ όλο που η υπό εναρμόνιση Οδηγία απαιτεί τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε σκόπιμο να υιοθετηθούν οι προτεινόμενες στην Οδηγία διαδικασίες και για τις ανταλλαγές ανθρώπινων οργάνων σε τρίτες χώρες, αφού η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την επιδιωκόμενη εναρμόνιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

30 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων