Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου, 7 Μαΐου, καθώς και στις 18 και 25 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας (Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων), του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, καθώς και η πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου [Ν.158(Ι)/1999], έτσι ώστε να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση δημοσιοποίησης των πρακτικών των συνεδριάσεων ορισμένων διοικητικών συλλογικών οργάνων και της αιτιολογίας των αποφάσεών τους, που εκδίδουν κατά την άσκηση της διακριτικής τους εξουσίας, στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου διοικητικού οργάνου. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο προνοεί επίσης εξαιρέσεις στην προαναφερόμενη υποχρέωση δημοσιοποίησης αναφορικά με πρακτικά και αποφάσεις που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή/και εμπιστευτικής φύσεως ζητήματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας ή διεθνών σχέσεων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου αυτό εντάσσεται στη δεύτερη δέσμη μέτρων που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και του κράτους και ειδικότερα στην ενότητα της εισαγωγής κανόνων χρηστής διοίκησης και πάταξης της διαφθοράς. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει στην εμπέδωση της διαφάνειας στις πράξεις της διοίκησης και στην παροχή της δυνατότητας ελέγχου από τους πολίτες.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι το νομοσχέδιο θεσμοθετεί διαδικασίες διαφάνειας αναφορικά με πράξεις που αφορούν την κατακύρωση δημόσιων συμβάσεων και την έκδοση πολεοδομικών αποφάσεων με σκοπό την παροχή της δυνατότητας ελέγχου από τους πολίτες. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα συμβάλει, σε περίπτωση που ψηφιστεί σε νόμο, στην ενίσχυση των κανόνων της χρηστής διοίκησης και στην πάταξη της διαφθοράς μέσα από τη διαφάνεια, αφού η δημοσίευση των πρακτικών δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να πληροφορηθούν τόσο σε ποιον κατακυρώθηκε η προσφορά και τις λεπτομέρειες αυτής όσο και τις αξιολογήσεις και τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνεδρίες του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου. Με τον τρόπο αυτό, όπως πρόσθεσε ο ίδιος, το όργανο ελέγχεται από τους ίδιους τους πολίτες και όχι μόνο μέσω της δικαστικής οδού.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εξέφρασε την άποψη ότι το αρμόδιο όργανο είναι ικανό να κρίνει κατά πόσο συγκεκριμένες πληροφορίες ή στοιχεία έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν εμπορική χρήση.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ήδη η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων κατακύρωσης, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση απαιτείται στη βάση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αφού οι εν λόγω αποφάσεις απλά αναφέρονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε επίσης την ανησυχία του σε σχέση με την πιθανή υποχρέωση δημοσίευσης θεμάτων εμπορικής χρήσης που δεν πρέπει να δημοσιεύονται, όπως π.χ. κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων εταιρειών. Για το λόγο αυτό εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι τα πιο πάνω θέματα εμπορικής χρήσης περιλαμβάνονται στην εξαίρεση που προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας εισηγήθηκε επίσης όπως προστεθεί αναφορά στο νομοσχέδιο σε σχέση με τη χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να δημοσιεύονται οι σχετικές πληροφορίες και συγκεκριμένα όπως καθορίζεται ρητά ότι η δημοσίευση θα πραγματοποιείται μετά το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι που αφορούν επηρεασμό της αγοράς και που ενδεχομένως να δημιουργηθούν από τη δημοσίευση πληροφοριών πριν το πέρας της διαδικασίας αυτής.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Αρχή έχει ήδη δημιουργήσει για σκοπούς διαφάνειας το δικό της ιστοχώρο, στον οποίο αναρτώνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτή με το πλήρες αιτιολογικό τους για την παροχή δυνατότητας ελέγχου από τους πολίτες, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα πρακτικά της κάθε απόφασης αποτελούνται από την ίδια την απόφαση, αλλά και όλα τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοσή της, όπως τα γεγονότα, τις θέσεις των αιτητών, τις θέσεις της αναθέτουσας αρχής και την κατάληξη. Η Αρχή, συνέχισε η ίδια, λειτουργεί ως οιονεί δικαστικό σώμα και αυτό που έχει σημασία είναι η αιτιολόγηση των αποφάσεών της, όπως ακριβώς προνοεί και η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Η πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών κατέληξε εκφράζοντας την άποψη ότι η δημοσίευση των πρακτικών δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε σκοπό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι τα δικαστήρια δε δημοσιοποιούν οτιδήποτε λεχθεί ενώπιόν τους, παρά μόνο τις αποφάσεις τους. Πρόσθεσε ότι τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων/ακροάσεων της Αρχής παρουσιάζονται πάντοτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε περίπτωση καταχώρισης προσφυγής και ο άμεσα ενδιαφερόμενος μπορεί να τα επιθεωρήσει ανά πάσα στιγμή, για να υποστηρίξει τη θέση του. Για τους πιο πάνω λόγους η πρόεδρος της Αρχής εξέφρασε την κάθετη διαφωνία της με τη συμπερίληψη της Αρχής στις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γιʼ αυτό και εισηγήθηκε την τροποποίηση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αφαιρεθεί η αναφορά στον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν104(Ι)/2010].

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού εξέφρασε την ανησυχία της σε σχέση με την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών που ίσως περιλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης και στα πρακτικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης προσφορών, η οποία ίσως έχει ως αποτέλεσμα πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού, π.χ. μέσω της δημιουργίας σχεδίων (patterns) κατανομής των δημόσιων διαγωνισμών μεταξύ των επιχειρήσεων.

Την επιτροπή απασχόλησε επίσης η δυνατότητα αμφισβήτησης της εγκυρότητας διοικητικής πράξης, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί δημοσίευση, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι να εξασφαλιστεί επιπρόσθετη ενέργεια διαφάνειας, χωρίς να επηρεαστούν οι νομολογημένες και νομοθετημένες υποχρεώσεις κοινοποίησης αποφάσεων διοικητικών οργάνων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών αποφάσισε όπως εισηγηθεί στη Βουλή την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να καταγράφεται ρητά σε αυτό ότι οποιαδήποτε παράλειψη δημοσιοποίησης στη βάση των προνοιών του νομοσχεδίου δεν επηρεάζει το κύρος της σχετικής απόφασης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών αποφάσισε επίσης όπως υιοθετήσει τις ακόλουθες εισηγήσεις:

1. Του εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας για την τροποποίηση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι τα εμπιστευτικά θέματα εμπορικής χρήσης περιλαμβάνονται στην εξαίρεση που προβλέπεται σε αυτό και ότι η δημοσίευση θα πραγματοποιείται μετά το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης.

2. Της προέδρου της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών όπως εξαιρεθεί η Αρχή από την υποχρέωση δημοσιοποίησης που υπάρχει πρόθεση να επιβληθεί με το νομοσχέδιο, για τους λόγους που ανέλυσε η ίδια στην τοποθέτησή της.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με τις πιο πάνω εισηγήσεις της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

1η Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων