Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γεώργιος Προκοπίου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Βαρνάβας
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Κουτσού
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιουνίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 20 και 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για την ίδρυση ερευνητικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να θεσμοθετηθεί η ίδρυση της νέας Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ίδρυση της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας έχει σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικών δικτύων, ανάπτυξης τεχνολογίας και καινοτόμων συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείριση της ζήτησης. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η πιο πάνω διεξαγωγή έρευνας θα αφορά θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης έξυπνης τεχνολογίας και άλλων απαραίτητων βασικών τεχνολογιών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, από την ίδρυση της εν λόγω ερευνητικής μονάδας αναμένεται να προκύψουν τα ακόλουθα οφέλη:

1. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικής και καινοτόμου έρευνας σε θέματα βιωσιμότητας ενεργειακών πόρων και χρηστής διαχείρισής τους, με θετικά αποτελέσματα για τον έγκαιρο εθνικό προγραμματισμό και την αποδοτική αντιμετώπιση επίκαιρων και μελλοντικών ενεργειακών προκλήσεων.

2. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (π.χ. ακαδημαϊκών, ερευνητών, μηχανολόγων και τεχνικών).

3. Θα ενισχυθεί η δυνατότητα προσέλκυσης ουσιαστικής χρηματοδότησης από εξωτερικούς φορείς όπως διεθνή κονδύλια.

4. Θα βοηθήσει την Κύπρο να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους τόσο όσον αφορά στη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα όσο και στους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεισφορά 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020, καθώς και στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.

5. Τα αποτελέσματα των ερευνών της μονάδας αυτής θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη διευκόλυνση μεταφοράς τεχνογνωσίας, στη δημιουργία εταιρειών/βιομηχανιών έρευνας και ανάπτυξης και στη διαχείριση ερευνητικών έργων.

6. Θα υλοποιηθεί η πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με την προώθηση της έρευνας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία συνθηκών για απασχόληση νέων επιστημόνων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού κατέθεσαν αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με την ίδρυση και τη λειτουργία της πιο πάνω ερευνητικής μονάδας, έδωσαν τις αναγκαίες επεξηγήσεις που ζητήθηκαν από την επιτροπή.

Επιπρόσθετα, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από τους αρμοδίους, η πιο πάνω ερευνητική μονάδα θα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους οι οποίοι δε θα προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το πανεπιστήμιο. Γι’ αυτό και στους προτεινόμενους κανονισμούς έχει ήδη εισαχθεί από την εκτελεστική εξουσία σχετική πρόνοια, ώστε ρητά να αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω ερευνητικής μονάδας δε θα προέρχεται από κυβερνητική χορηγία.

Με βάση τα πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των πιο πάνω κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, δήλωσαν ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη διαμόρφωση των τελικών τους θέσεων, θα τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

24 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων