Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Ιουνίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας και ειδικότερα των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών με την Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Συγκεκριμένα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται η τροποποίηση των περί Εγγραφής Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου, έτσι ώστε να προστεθούν στο Πρώτο και στο Δεύτερο Παράρτημα των κανονισμών αυτών οι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που αποκτούνται στη Δημοκρατία της Κροατίας, προκειμένου οι τίτλοι αυτοί να αναγνωρίζονται από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και οι κάτοχοί τους να μπορούν να ασκούν τις αντίστοιχες ειδικότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της προαναφερθείσας Οδηγίας, τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πράξεις για τη συμμόρφωσή τους με την εν λόγω Οδηγία το αργότερο κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η 1η Ιουλίου 2013. Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία στις 8 Μαΐου 2014.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, που δεν παρέστη στην επιτροπή, ενημερώθηκε για τις προτεινόμενες με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιήσεις και εξέφρασε τη συμφωνία του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

 

17 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων