Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου και στις 10 και 17 Ιουνίου 2014. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, Νέα Αγροτική Κίνηση και Παναγροτικός Σύνδεσμος”. H Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) και ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 44 του περί Αναπτύξεως του Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι η ανανέωση της ισχύος και η τροποποίηση των περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Κανονισμών για τη στοχευμένη συνέχιση του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και την ΑΗΚ, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Πολιτικής Ανάπτυξης 2007-2013, έθεσαν σε εφαρμογή το 2008 το Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ, με κύριο στόχο την ενίσχυση της γεωργικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εν λόγω σχέδιο, καθώς και οι σχετικοί περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Κανονισμοί έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2013 και ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο από τους εμπλεκόμενους φορείς όπως επανατεθούν σε εφαρμογή για το έτος 2014 πάνω σε μια πιο στοχευμένη βάση, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ηλεκτροδότησης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς το εν λόγω σχέδιο θα επεκταθεί και θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, οι στόχοι του νέου σχεδίου αφορούν κυρίως την ουσιαστική αναβάθμιση, την αναδιάταξη, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να αντεπεξέρχονται επιτυχώς στο διεθνή ανταγωνισμό, σε περιβάλλον πλήρους ελευθεροποίησης του εμπορίου, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό προς την αειφορία των φυσικών πόρων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σκοπείται η διαφοροποίηση της απασχόλησης σημαντικού μέρους του γεωργικού δυναμικού σε παραγεωργικά επαγγέλματα και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης υποδομής για την αναβάθμιση της ντόπιας παραγωγής μέσω μικρής κλίμακας μεταποιήσεων, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της πρωτογενούς παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η κυριότερη τροποποίηση που επιφέρουν οι προτεινόμενοι κανονισμοί στο νέο σχέδιο σε σχέση με το προηγούμενο αφορά τους δικαιούχους που περιλαμβάνονται σε αυτό και οι οποίοι πλέον περιορίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που ενεγράφησαν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Τους νέους γεωργούς που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

3. Τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι μέτοχοι ενεγράφησαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2011 στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί.

Σημειώνεται ότι στο νέο σχέδιο έχουν συμπεριληφθεί επίσης αρκετές διευκρινίσεις που προέκυψαν μετά από επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή και αφορούν τη διαδικασία εφαρμογής του.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, η ΑΗΚ, με αριθμό επιστολών της προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ζήτησε όπως τερματιστεί η επιχορήγηση της Αγροτικής Πολιτικής λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Αρχή. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια διυπουργικής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2013 μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αποφασίστηκε όπως το Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ συνεχιστεί σε μια πιο στοχευμένη βάση για το 2014, ούτως ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής προϊόντων, αλλά και μείωση των εξόδων της ΑΗΚ.

Σημειώνεται ότι ο υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή του σχεδίου είναι η ΑΗΚ και οι απαιτούμενες δαπάνες λειτουργίας του θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι αρμόδια αρχή για την έκδοση βεβαιώσεων στους δικαιούχους του σχεδίου είναι το Τμήμα Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή ο εκπρόσωπος της ΑΗΚ δήλωσε ότι με την υλοποίηση του νέου Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση των εσόδων της ΑΗΚ κατά €200.000, ποσό μικρότερο από αυτό που δαπανήθηκε στα πλαίσια του προηγούμενου σχεδίου από την Αρχή.

Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, το προτεινόμενο νομοθέτημα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή ή δευτερογενή γεωργοκτηνοτροφικό τομέα και επηρεάζουν ευμενώς νέες επιχειρήσεις, καθώς βοηθά στη μείωση του υπολογιζόμενου κόστους δημιουργίας τους.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών.

 

17 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων