Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201και «Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2014. Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του ΚΕΒΕ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κτηματικών Επαγγελμάτων [(Τμήμα Κύπρου), (FIABCI)].

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να ενισχυθούν οι εξουσίες του Εφόρου ΦΠΑ ως φορολογικής αρχής για την εξασφάλιση της καταβολής προς το κράτος των ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να ενισχυθούν οι εξουσίες του διευθυντή του ΤΕΠ ως φορολογικής αρχής για την εξασφάλιση της καταβολής προς το κράτος των ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται μεταξύ άλλων η παροχή εξουσιών στον Έφορο ΦΠΑ, σε περίπτωση που υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο αρνείται ή αμελεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό φόρου, ώστε να προβαίνει στα ακόλουθα:

1. Να ζητά από πιστωτικά ιδρύματα, μετά την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τη δέσμευση χρηματικού ποσού που βρίσκεται σε λογαριασμό ή λογαριασμούς του υποκείμενου στο φόρο προσώπου, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό αρνείται, παραλείπει, καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου, συν τόκους και επιβαρύνσεις, το οποίο υπερβαίνει τα €200.

2. Να προβαίνει στην εγγραφή εμπράγματου βάρους επί ακίνητης ιδιοκτησίας προσώπου το οποίο παραλείπει, καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει οφειλόμενο φόρο πέραν των €5.000, ώστε να καταστήσει αυτήν εγγύηση για την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου.

3. Να δημεύει άλλη κινητή ιδιοκτησία του υποκείμενου στο φόρο προσώπου προς διευθέτηση των φορολογικών του υποχρεώσεων, σε περίπτωση που το πρόσωπο παραλείπει, καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει οφειλόμενο φόρο που υπερβαίνει τα €200.

Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων παρέχεται εξουσία στο διευθυντή του ΤΕΠ να προβαίνει στα ακόλουθα:

1. Να ζητά από πιστωτικά ιδρύματα, μετά την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τη δέσμευση χρηματικού ποσού που βρίσκεται σε λογαριασμό ή λογαριασμούς του υποκείμενου στο φόρο προσώπου, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό αρνείται, παραλείπει, καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου, συν τόκους και επιβαρύνσεις, το οποίο υπερβαίνει τα €200.

2. Να δημεύει άλλη κινητή ιδιοκτησία οποιουδήποτε προσώπου αρνείται, παραλείπει, καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει, προς διευθέτηση των φορολογικών του υποχρεώσεων, οφειλόμενο ποσό φόρου το οποίο υπερβαίνει τα €200.

3. Να προβαίνει στην εγγραφή εμπράγματου βάρους επί ακίνητης ιδιοκτησίας προσώπου το οποίο παραλείπει, καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει οφειλόμενο φόρο πέραν των €2.000, ώστε να καταστήσει αυτήν εγγύηση για την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου.

Περαιτέρω, με τους προτεινόμενους νόμους παρέχεται το δικαίωμα στο φορολογούμενο να υποβάλει ένσταση έναντι της εγγραφής εμπράγματου βάρους, για την οποία η αρμόδια φορολογική αρχή πρέπει να λάβει απόφαση εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προτεινόμενοι νόμοι διασφαλίζουν την καταβολή προς το κράτος των καθυστερημένων μεν οριστικά επιβεβαιωμένων δε φορολογικών υποχρεώσεων, αφού εξαντληθούν προηγουμένως όλες οι άλλες θεραπείες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία μέσω της κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας, της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και της απαγόρευσης αποξένωσης ακινήτων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στο να καταστεί αποτελεσματικότερη η δυνατότητα που παρέχεται στον Έφορο ΦΠΑ και στο διευθυντή του ΤΕΠ κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, όπως κινητής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων ποσών που βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, και ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς είσπραξης οφειλόμενων φόρων. Η ψήφισή τους αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια για την εκταμίευση της πέμπτης δόσης για την οικονομική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στα πλαίσια της συζήτησης των προτεινόμενων νόμων, οι εκπρόσωποι του ΤΕΠ και της Υπηρεσίας ΦΠΑ δήλωσαν ότι με τα δύο νομοσχέδια εναρμονίζονται οι εξουσίες των δύο τμημάτων ως προς την κατάσχεση και δήμευση κινητής ιδιοκτησίας, ώστε αυτές να συνάδουν με την επικείμενη ενοποίησή τους κάτω από το Τμήμα Φορολογίας.

Η εκπρόσωπος του ΤΕΠ, προσθέτοντας στα πιο πάνω, δήλωσε ότι, επιπροσθέτως των προτεινόμενων ρυθμίσεων, πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ο κατάλογος των εμπράγματων βαρών που περιλαμβάνονται στο πρώτο παράρτημα του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο προστίθεται στον κατάλογο των εμπράγματων βαρών που μπορεί να εγγραφούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το εμπράγματο βάρος που θα μπορεί να εγγράψει ο διευθυντής του ΤΕΠ. Προς το σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί σχετικό προσχέδιο διατάγματος. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος κατέθεσε στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των φορολογούμενων προσώπων και τους οφειλόμενους από αυτά φόρους στο ΤΕΠ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το πρώτο νομοσχέδιο πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε στην περίπτωση που ο Έφορος ΦΠΑ δύναται να προβαίνει στην εγγραφή εμπράγματου βάρους επί ακίνητης ιδιοκτησίας προσώπου αυτό να γίνεται για οφειλές πέραν των €2.000 και όχι €5.000 όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο.

Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων νόμων και ότι οι απόψεις τους έχουν ήδη τεθεί ενώπιον του ΤΕΠ. Οι απόψεις αυτές θα ενσωματωθούν σε γνωστοποίηση του ΤΕΠ, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι προέβησαν σε επιμέρους εισηγήσεις για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των προνοιών που προβλέπουν την παροχή δυνατότητας υποβολής ένστασης από τον φορολογούμενο σε περίπτωση δέσμευσης χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, εξέφρασε τις απόψεις της επί συγκεκριμένων προνοιών του δεύτερου νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τη διαδικασία δέσμευσης χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς. Επιπροσθέτως, η ίδια εκπρόσωπος εξέφρασε τη διαφωνία της ως προς τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις οποίες την ευθύνη ενημέρωσης των κοινών κατόχων λογαριασμών στις περιπτώσεις δέσμευσης ποσών από κοινούς λογαριασμούς θα έχει το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και με την απόδοση ποινικής ευθύνης στους συμβούλους, διευθυντές και υπαλλήλους πιστωτικών ιδρυμάτων, σε περίπτωση που αυτοί προβαίνουν σε ενέργειες που επηρεάζουν δυσμενώς τη δυνατότητα είσπραξης οφειλόμενου φόρου από τραπεζικό λογαριασμό. Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου κατέθεσε με γραπτό υπόμνημά του τις απόψεις και επιφυλάξεις του αναφορικά με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εισηγήθηκε όπως στις περιπτώσεις δέσμευσης χρηματικού ποσού από κοινούς λογαριασμούς αυτή διενεργείται για το ποσό του λογαριασμού που αναλογεί στο πρόσωπο το οποίο πρέπει να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό φόρου.

Οι εκπρόσωποι του ΣΚΕΚ, του ΚΣΙΑ, της FIABCI και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, χωρίς να διαφωνούν με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με την επίδραση των φορολογικών μέτρων στον τομέα των ακινήτων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των νομοσχεδίων, την επιτροπή απασχόλησαν ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο ύψος του οφειλόμενου φόρου, κατά περίπτωση, για το οποίο οι αρμόδιες φορολογικές αρχές θα προβαίνουν στη λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων από τους κυβερνητικούς αρμοδίους σε σχέση με τους οφειλόμενους φόρους στην Υπηρεσία ΦΠΑ, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής στις 16 Ιουνίου 2014.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, υπό το φως των πιο πάνω, προέβησαν στη διαμόρφωση των κειμένων των προτεινόμενων νόμων και κατέθεσαν νέα αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίων ενώπιον της επιτροπής για τη λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης, διατηρώντας τις επιφυλάξεις της για την υποβολή τροπολογιών επί των νομοσχεδίων.

 

 

 

 

 

17 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων