Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, ανάπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 16 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να ορισθεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Αρχή Εξυγίανσης των επηρεαζόμενων ιδρυμάτων και παράλληλα να συσταθεί Επιτροπή Εξυγίανσης ως αποφασίζον εκτελεστικό όργανο της Αρχής Εξυγίανσης, με κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή των προνοιών της βασικής νομοθεσίας, τη λήψη αποφάσεων και την έκδοση διαταγμάτων ή οδηγιών.

Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στα θέματα που επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά ή είναι συστημικής σημασίας, για τα οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, και παράλληλα προστίθενται νέες διατάξεις στη βασική νομοθεσία που αφορούν την εξουσία της Αρχής Εξυγίανσης για συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα, επιβολή διοικητικών προστίμων, καθώς και ειδικές ποινικές διατάξεις.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Τον ορισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως Αρχής Εξυγίανσης.

2. Τη σύσταση Επιτροπής Εξυγίανσης, που αποτελείται από το/τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και τους δύο εκτελεστικούς συμβούλους του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας.

3. Τον ορισμό της Επιτροπής Εξυγίανσης ως αποφασίζοντος εκτελεστικού οργάνου της Αρχής Εξυγίανσης, με κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, τη λήψη αποφάσεων και την έκδοση διαταγμάτων και οδηγιών.

4. Τον καθορισμό του τρόπου λήψης αποφάσεων, της έγκυρης διεξαγωγής των συνεδριών, του τρόπου σύγκλησης τακτικών και έκτακτων συνεδριών και της τήρησης πρακτικών.

5. Την παροχή της δυνατότητας στην Κεντρική Τράπεζα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων της εποπτείας και της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης, της λειτουργικής ανεξαρτησίας μεταξύ των αρμοδιοτήτων της εποπτείας και της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης, καθώς και της επάρκειας της εμπειρογνωμοσύνης, των πόρων και της επιχειρησιακής ικανότητας για την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης, για επίτευξη γρήγορης και ευέλικτης άσκησης των εξουσιών της.

6. Τη σύσταση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Μονάδας Εξυγίανσης με κύρια αρμοδιότητα την παροχή στήριξης στην Αρχή Εξυγίανσης και στην Επιτροπή Εξυγίανσης, σε σχέση με την εκτέλεση των σκοπών, των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της.

7. Πρόνοια για τα θέματα για τα οποία απαιτείται και η σύμφωνος γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και τα οποία επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά ή είναι συστημικής σημασίας, όπως είναι μεταξύ άλλων:

α. η απόφαση για λήψη μέτρων εξυγίανσης (σε πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα),

β. τα συγκεκριμένα μέτρα εξυγίανσης,

γ. η μη τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών κατά την εφαρμογή του μέτρου πώλησης εργασιών (πιστωτικού ή άλλου ιδρύματος), όταν διαπιστώνεται ότι η συμμόρφωση με τις εν λόγω διαδικασίες ενδέχεται να υπονομεύσει τους στόχους της εξυγίανσης,

δ. η έκδοση διατάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του υπό εξυγίανση ιδρύματος σε ενδιάμεση τράπεζα,

ε. η έκδοση διατάγματος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων σε εταιρεία διαχείρισης που συστήνεται από την Αρχή Εξυγίανσης,

στ. η έκδοση διατάγματος για την αναδιάρθρωση των χρεών και των υποχρεώσεων του υπό εξυγίανση ιδρύματος.

8. Εισάγονται πρόνοιες που αφορούν την εξουσία της Αρχής Εξυγίανσης για συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα, επιβολή διοικητικών προστίμων, καθώς και ειδικές ποινικές διατάξεις.

Όπως είναι γνωστό, το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα προνοεί όπως οι αρμόδιες αρχές, μετά από διαβούλευση με την τρόικα και αφού πληροφορήσουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, αναθεωρήσουν την αποτελεσματικότητα της Αρχής Εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων της σύστασης και της διακυβέρνησής της, με σκοπό την υιοθέτηση των νομοθετικών αλλαγών μέχρι το Μάρτιο του 2014. Στο αναθεωρημένο προσχέδιο μνημονίου, μετά την τέταρτη αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας, αναφέρεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα πρέπει να υιοθετηθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2014.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ άλλων ότι με το νομοσχέδιο σκοπείται η ενδυνάμωση και η βελτίωση της Αρχής Εξυγίανσης, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη στον τρόπο λειτουργίας της. Σημείωσε περαιτέρω ότι η βασικότερη τροποποίηση που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι η αλλαγή στη σύνθεση της Αρχής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας, με τη νέα σύνθεση που προτείνεται, η Αρχή Εξυγίανσης καθίσταται πιο ευέλικτη και λειτουργική και όπως ο ίδιος σημείωσε, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της εποπτείας και της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση για αλλαγή της σύστασης της Αρχής Εξυγίανσης. Όπως η ίδια δήλωσε, ενόψει νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) θα μπορούν να τελούν υπό καθεστώς εξυγίανσης και συναφώς ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κρίνεται σημαντικός.

Σε σχέση με τις πιο πάνω θέσεις της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι με την εφαρμογή της νέας αυτής ευρωπαϊκής Οδηγίας οι ΕΠΕΥ θα τίθενται υπό καθεστώς εξυγίανσης μόνο κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

3. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

17 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων