Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιουνίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, καθώς και η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον επιτροπής, με την προτεινόμενη νομοθεσία σκοπείται η τροποποίηση της μεθοδολογίας με την οποία οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιούν στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) τις τιμές και τους όρους πώλησης του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές, τα ισχύοντα συστήματα τιμών και την κατάταξη των καταναλωτών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κατά κατηγορία κατανάλωσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα σε εθνικό επίπεδο των κατηγοριών αυτών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Η αντικατάσταση του Πρώτου και Δεύτερου Παραρτήματος του βασικού νόμου με το Πρώτο και Δεύτερο Παράρτημα της Οδηγίας 2008/92/ΕΚ αναφορικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συλλογή των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας με τις οποίες χρεώνεται ο τελικός βιομηχανικός καταναλωτής.

2. Η αντικατάσταση στα άρθρα 3 και 5 του βασικού νόμου της λέξης επιχειρήσεις με τη λέξηεπιχείρηση, καθότι στην Κύπρο δραστηριοποιείται τώρα μία μόνο επιχείρηση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ) και καμία στον τομέα του φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ οφείλει να γνωστοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες απευθείας στη Eurostat.

3. Η εισαγωγή διατάξεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πέραν της μίας, οι σχετικές προς γνωστοποίηση πληροφορίες να διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις αυτές προς ανεξάρτητο στατιστικό οργανισμό, δηλαδή προς τη Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια θα τις γνωστοποιεί στη Eurostat.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι η μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στην Οδηγία 2008/92/ΕΚ και χρησιμοποιείται για τη συλλογή των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, στη βάση των οποίων θα γίνεται η χρέωση του τελικού βιομηχανικού καταναλωτή, είναι ταυτόσημη με αυτή της Απόφασης 2007/394/ΕΚ, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη εναρμονιστεί το 2008. Συναφώς, ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην τυπική εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γι’ αυτό και δεν περιλαμβάνει πρόνοια για συγκεκριμένη ημερομηνία εναρμόνισης.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

17 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων