Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Ιουνίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η υποχρέωση υπολογισμού του καταβλητέου φόρου (αυτοφορολογία), η οποία με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας βαρύνει μόνο τις εταιρείες και τους αυτοτελώς εργαζομένους, να επεκταθεί και στους μισθωτούς. Επιπρόσθετα, σκοπείται η εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καθοριστεί συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας το ΤΕΠ θα προβαίνει σε επιστροφή φόρου προς τους μισθωτούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το νομοσχέδιο στοχεύει στην υλοποίηση της υποχρέωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτή απορρέει από την παράγραφο 3.7 του Μνημονίου Συναντίληψης, η οποία προνοεί μεταξύ άλλων τη θέσπιση την αναγκαίας νομοθεσίας για την καθιέρωση της αυτοφορολογίας σε όλους τους φορολογουμένους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία υποχρέωση να υποβάλλουν και καταβάλλουν τον υπολογιζόμενο από αυτούς φόρο έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα και οι αυτοεργοδοτούμενοι, ενώ στην περίπτωση των μισθωτών ο φόρος υπολογίζεται από το διευθυντή του ΤΕΠ.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επεκτείνεται η αυτοφορολογία σε όλους τους φορολογουμένους και συναφώς οι μισθωτοί, στη δήλωση εισοδήματος που θα υποβάλλουν, θα προβαίνουν οι ίδιοι στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλουν τον εν λόγω φόρο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο κυβερνητικό εκπρόσωπο, στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου, αυτή θα τους αποδίδεται εντός δύο μηνών από το τέλος του μήνα εντός του οποίου υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, επισήμανε ότι, για να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου, το κράτος πρέπει να παράσχει κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα στο κοινό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, ομόφωνα αποφάσισε να υποβάλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η ολομέλεια του σώματος αποφασίσει την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος αυτού τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».

 

 

 

17 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων