Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο  «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)  Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου, στις 20 Μαρτίου και στις 5 και 12 Ιουνίου 2014. Στις τρεις πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees) και του Future Worlds Center.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011. Παράλληλα, σκοπείται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, με στόχο την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας από πλευράς της Δημοκρατίας, η οποία της χορηγείται από το άρθρο 11.4 της υπό αναφορά Οδηγίας, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν στα βασικά ωφελήματα το δικαίωμα των προσώπων που κατέχουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην επικράτειά τους για κοινωνική αρωγή και κοινωνική προστασία.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει ότι τα υπό αναφορά πρόσωπα απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας όσον αφορά τα δικαιώματα που προκύπτουν μεταξύ άλλων για τα ωφελήματα από την κοινωνική προστασία, έτσι ώστε το δικαίωμα για κοινωνική προστασία να περιοριστεί στα βασικά ωφελήματα.

2. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει ότι οι περιορισμοί υπό τους οποίους τα εν λόγω πρόσωπα απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι οι προβλεπόμενοι περιορισμοί, μεταξύ των οποίων και ο προτεινόμενος με το νομοσχέδιο, σε σχέση με την κοινωνική προστασία, τελούν υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και στα μέλη των οικογενειών τους δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες στα πλαίσια της εφαρμογής της πολιτικής της κυβέρνησης για εξοικονόμηση των δαπανών που συνεπάγεται η παροχή ωφελημάτων στους υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία σε σχέση με την κοινωνική προστασία.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα για τα οποία ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους περαιτέρω διευκρινίσεις. Ειδικότερα, τέθηκαν ερωτήματα σε σχέση με τα ωφελήματα της κοινωνικής προστασίας που απολαύουν σήμερα οι κάτοχοι του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία, τα βασικά ωφελήματα της κοινωνικής προστασίας τα οποία θα απολαύουν με τον προτεινόμενο νόμο τα εν λόγω πρόσωπα και το οικονομικό όφελος που αναμένεται ότι θα προκύψει για το κράτος από την εξοικονόμηση δαπανών που θα επιφέρει η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση.

Σε σχέση με τα υπό αναφορά ζητήματα που εγέρθηκαν από την επιτροπή, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δεν κατέστη δυνατό να καταθέσουν πλήρη στοιχεία, επειδή, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, τα εν λόγω στοιχεία δεν τηρούνται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι δε γίνεται κατηγοριοποίηση των ωφελημάτων που παρέχονται σε δικαιούχους σε σχέση με την κοινωνική προστασία κατά τρόπο που να φαίνεται ποια είναι τα ωφελήματα που απολαύουν σήμερα οι κάτοχοι του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, κατά τις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και στις 20 Μαρτίου 2014, εξέτασε παράλληλα με το νομοσχέδιο συναφή με αυτό πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Νεόφυτο Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και αποσκοπούσε στην υιοθέτηση ανάλογων με το νομοσχέδιο ρυθμίσεων. Ως αποτέλεσμα της συζήτησης που διεξήχθη κατά τις εν λόγω συνεδρίες της επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμη από τους εισηγητές της πρότασης νόμου η απόσυρσή της, επειδή με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο επιτυγχάνεται ο σκοπός για τον οποίο την είχαν καταθέσει.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, πλην του εκπροσώπου της ΚΙΣΑ, ο οποίος διατύπωσε τον προβληματισμό της εν λόγω οργάνωσης για την εισαγωγή του πιο πάνω αναφερόμενου περιορισμού σε σχέση με τα ωφελήματα της κοινωνικής προστασίας, δεδομένου του μικρού αριθμού των προσώπων που κατέχουν το υπό αναφορά καθεστώς στη Δημοκρατία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

 

17 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων