Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου και στις 15 Οκτωβρίου 2013, καθώς και στις 3 και 10 Ιουνίου 2014. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων, του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία, του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Παιδιών με Απώλεια Ακοής, του Συνδέσμου Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων Κύπρου, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ) και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, έτσι ώστε να επέλθουν σ’ αυτόν οι ακόλουθες βελτιωτικές αλλαγές:

1. Η τροποποίηση του υφιστάμενου άρθρου 3, ώστε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που για λόγους υγείας δεν μπορούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να παρακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο να έχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης εκπαίδευσης κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτήρια.

2. Η τροποποίηση του υφιστάμενου άρθρου 9, ώστε, κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης των αναγκών ενός παιδιού από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης να μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τις ειδικότητες οι οποίες απαιτούνται για την κάθε περίπτωση, με βάση τις οδηγίες σχετικής εγκυκλίου του αρμόδιου υπουργείου.

3. Η τροποποίηση του εδαφίου (4) του υφιστάμενου άρθρου 15, ώστε οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου να διευρύνουν την εφαρμογή του ισχύοντος νόμου και να μη συγκρούονται με τις διατάξεις του υφιστάμενου άρθρου 2(1), το οποίο καθορίζει ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση σημαίνει την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές ανάγκες για τη συνολική ανάπτυξή του, συμπεριλαμβανομένων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (προδημοτικής, δημοτικής, μέσης, ανώτερης και ανώτατης).

Σημειώνεται ότι μαζί με το νομοσχέδιο αυτό είχαν κατατεθεί στη Βουλή και σχετικοί τροποποιητικοί κανονισμοί, οι οποίοι έτυχαν κοινής μελέτης με το νομοσχέδιο και οι οποίοι, επειδή δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα και δεν είχαν σχέση με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, προωθήθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής, όπου και εγκρίθηκαν το Νοέμβριο του 2013.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Η ανάγκη για τροποποίηση των συγκεκριμένων άρθρων στον υφιστάμενο νόμο δημιουργήθηκε μετά από σχετικές αποφάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και μετά από σχετικές γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

2. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του νομοσχεδίου συζητήθηκαν σε συνεδρίες του Συμβούλιου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι των επαγγελματικών συνδέσμων ιατρών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΔ, ΠΟΕΔ, καθώς και οι οργανωμένοι γονείς. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων μερών συμφώνησε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου, ορισμένα από τα εμπλεκόμενα μέρη εξέφρασαν τη διαφωνία ή και τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με τη διατύπωση της τροποποίησης του άρθρου 9 του υφιστάμενου νόμου.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία τόσο γραπτώς, μέσω σημειωμάτων που κατέθεσαν στην επιτροπή, όσο και προφορικά ενώπιον της επιτροπής ζήτησαν όπως διαφοροποιηθεί η πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σύνθεση της πολυθεματικής ομάδας. Συγκεκριμένα, όπως επεξήγησαν ενώπιον της επιτροπής οι πιο πάνω εκπρόσωποι, η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση όπως είναι διατυπωμένη παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών με ειδική μαθησιακή δυσκολία, διότι η αξιολόγησή τους πρέπει να βασίζεται στην πολυθεματικότητα. Γι’ αυτό πρέπει η προωθούμενη τροποποίηση του άρθρου 9 να διασφαλίζει αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Περαιτέρω, σύμφωνα επίσης με τους ίδιους, στην πολυθεματική επιτροπή πρέπει να συμμετέχει και εκπαιδευτικός ψυχολόγος. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι κατέθεσαν στην επιτροπή αριθμό εισηγήσεων για επιπρόσθετες βελτιωτικές αλλαγές που χρήζει συνολικά η υφιστάμενη νομοθεσία για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Οι εκπρόσωποι του Συμβούλιου Εγγραφής Ψυχολόγων τόσο μέσω γραπτού υπομνήματος που κατέθεσαν στην επιτροπή όσο και προφορικά επισήμαναν ότι η αναφορά στον τίτλο του παιδοψυχολόγουστη συγκεκριμένη πιο πάνω τροποποίηση είναι λανθασμένη, διότι αυτός δεν αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα εφαρμοσμένης ψυχολογίας και η προβολή και η χρήση του αποτελεί ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμο. Ως εκ τούτου, όπως επισήμαναν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι πιο πάνω συμβούλιου, πρέπει η αναφορά στον τίτλο “παιδοψυχολόγος” να απαληφθεί και να αντικατασταθεί με άλλο.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού τόσο σε γραπτό υπόμνημά της προς την επιτροπή όσο και προφορικά δήλωσε ότι δε διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αλλά διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις ως προς τη συγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 9 και δη σε ό,τι αφορά τον τρόπο συγκρότησης της πολυθεματικής ομάδας και συγκεκριμένα πώς διασφαλίζεται κάθε φορά η συμμετοχή των κατά περίπτωση απαραίτητων ειδικών στην πολυθεματική αυτή ομάδα.

Επιπρόσθετα, η πιο πάνω επίτροπος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι, πέρα από τη σύνθεση της ομάδας αυτής, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι διάφοροι επιστήμονες που θα μελετήσουν την περίπτωση ενός παιδιού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν όντως ως πολυθεματική ομάδα, διότι αυτό προϋποθέτει συνεργασία και σωστό συντονισμό.

Τέλος, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού τόνισε την ανάγκη εξέτασης του ενδεχομένου μιας συνολικής αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο, αφού διαβουλευτεί με τα εμπλεκόμενα μέρη που εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 9, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να επιφέρει σ’ αυτή όλες τις αναγκαίες βελτιώσεις και να αποστείλει το διαμορφωμένο κείμενό της στην επιτροπή.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, απέστειλε στην επιτροπή το πιο πάνω διαμορφωμένο κείμενο της επίμαχης τροποποίησης, το οποίο προέκυψε μετά από σχετική διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών.

Ειδικότερα, στο εν λόγω διαμορφωμένο κείμενο βελτιώθηκε η σύνθεση της πολυθεματικής ομάδας, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να ρυθμίζονται και οι περιπτώσεις παιδιών με σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή δυσκολία με την προσθήκη πρόνοιας που να διασφαλίζει ως απαραίτητη συμμετοχή σ’ αυτήν και εκπαιδευτικού ψυχολόγου. Επίσης, αντικαταστάθηκε η αναφορά στον τίτλο “παιδοψυχολόγος” με τον τίτλο “εγγεγραμμένος ψυχολόγος”.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, ενσωμάτωσε στο κείμενο του νομοσχεδίου τη διαμορφωμένη διατύπωση της τροποποίησης του άρθρου 9.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

17 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων