Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκκος Σταυριανός  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Το Τμήμα Εργασίας και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 73 και 78 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου [Νόμος αρ. 59(Ι) του 2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί έκτοτε], είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) Κανονισμών, έτσι ώστε ο Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων και ο Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων να πιστώνονται με ποσά που αναλογούν στα αυξημένα ποσοστά των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών, των αυτοτελώς εργαζομένων και των προαιρετικά ασφαλισμένων επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές από αυτούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Mε βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς ο Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων πιστώνεται με το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 10% των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών και των αυτοτελώς εργαζομένων και σε ποσοστό 9% των ασφαλιστέων αποδοχών των προαιρετικά ασφαλισμένων επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές.

2. Mε βάση επίσης τους υφιστάμενους κανονισμούς ο Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων πιστώνεται με το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 5,6% των ασφαλιστέων αποδοχών όλων των ασφαλισμένων επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές.

3. Τα ποσοστά των ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών, των αυτοτελώς εργαζομένων και των προαιρετικά ασφαλισμένων επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού με το οποίο πιστώνονται ο Λογαριασμός Βασικών Συντάξεων και ο Λογαριασμός Συμπληρωματικών Συντάξεων, πρέπει να τροποποιηθούν, λόγω του ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι εισφορές έχουν αυξηθεί με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2012.

4. Λόγω του ότι ο πρωταρχικός στόχος για τον οποίο οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται περιοδικά είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας του ταμείου για την πληρωμή των μακροπρόθεσμων παροχών, κρίθηκε σκόπιμο, με βάση τη σχετική μελέτη του αναλογιστή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να πιστώνεται συνολική αύξηση ύψους 2,3% στους Λογαριασμούς Βασικών και Συμπληρωματικών Συντάξεων. Συγκεκριμένα, ποσοστό ύψους 1,3% πιστώνεται ως αύξηση στο Λογαριασμό Βασικών Συντάξεων και ποσοστό ύψους 1% πιστώνεται ως αύξηση στο Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών από την επιτροπή όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

10 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων