Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 201

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ). Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων [Νόμος αρ. 22(Ι) του 1999, όπως τροποποιήθηκε], ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω σύγκλιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, διασαφήνιση και βελτίωση του τρόπου εφαρμογής των διαδικασιών που ακολουθούνται από την ΕΠΑ και ενίσχυση των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αυξάνονται τα ελάχιστα προαπαιτούμενα επίπεδα του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις από €3.417.203 σε €3.500.000.

2. Το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας αλλάζει μερικώς, αφού τίθεται ως προϋπόθεση τουλάχιστον δύο, αντί μία, από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην Κύπρο.

3. Ο αρμόδιος υπουργός δύναται, έστω και αν συγκεκριμένη συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, να κηρύξει με διάταγμα, βάση του αντίκτυπου που δυνατόν να έχει η συγκέντρωση αυτή στη δημόσια ασφάλεια, στην πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στους κανόνες χρηστής διαχείρισης, τη συγκεκριμένη συγκέντρωση ως συγκέντρωση μείζονος σημασίας, και σε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις του νόμου να εφαρμόζονται σε αυτή.

4. Η κατάργηση και η αντικατάσταση της υποχρέωσης για κοινοποίηση στην υπηρεσία της ΕΠΑ πράξης συγκέντρωσης εντός μίας εβδομάδας, με υποχρέωση για κοινοποίηση της πράξης πριν από την πραγματοποίησή της.

5. Εισάγονται πρόνοιες για καταβολή τέλους ύψους χιλίων ευρώ (€1.000) με την υποβολή κοινοποίησης μιας συγκέντρωσης και έξι χιλιάδων ευρώ (€6.000) πριν από την έναρξη της διαδικασίας πλήρους διερεύνησής της.

6. Εισάγονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες το κριτήριο συμβατότητας μιας συγκέντρωσης επιχειρήσεων στην αγορά καθορίζεται μέσω της ευρύτερης έννοιας της παρακώλυσης του ανταγωνισμού.

7. Τα κριτήρια για την κήρυξη μιας συγκέντρωσης ως συγκέντρωσης μείζονος δημόσιου συμφέροντος τροποποιούνται, έτσι ώστε ο υπουργός να δύναται, πριν από την απόφαση της ΕΠΑ, να κηρύξει με αιτιολογημένο διάταγμά του ότι η συγκέντρωση θεωρείται μείζονος δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά τα αποτελέσματα που δυνατόν αυτή να έχει για τη δημόσια ασφάλεια, την πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τους κανόνες χρηστής διαχείρισης.

8. Οι συγκεντρώσεις μείζονος δημόσιου συμφέροντος οι οποίες κρίνονται με απόφαση της ΕΠΑ ως συμβατές με τη λειτουργία του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν κοινοποιηθεί γραπτή δήλωση του αρμόδιου υπουργού ότι δεν ενίσταται στην απόφαση της ΕΠΑ ή, σε περίπτωση διαφωνίας του υπουργού, εάν κοινοποιηθεί αιτιολογημένο διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο εγκρίνεται η συγκέντρωση.

9. Οι συγκεντρώσεις μείζονος δημόσιου συμφέροντος οι οποίες κρίνονται με απόφαση της ΕΠΑ ως ασυμβίβαστες με τη λειτουργία του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται.

10. Καθορίζονται διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου.

11. Εισάγονται πρόνοιες για λήψη δικαστικών και άλλων μέτρων για είσπραξη των ανείσπρακτων διοικητικών προστίμων.

12. Καθορίζεται το πλαίσιο συλλογής πληροφοριών και πραγματοποίησης ελέγχων από την ΕΠΑ.

13. Επιβάλλεται υποχρέωση προς εχεμύθεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προτεινόμενος νόμος κρίνεται απαραίτητος για τη σημαντική βελτίωση του παρόντος νομικού πλαισίου σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το νομοσχέδιο η σύγκλιση του εθνικού νομικού πλαισίου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό αναμένεται ότι θα συνεισφέρει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των νομικών κανόνων περί συγκεντρώσεων επιχειρήσεων με πρότυπο τον Κανονισμό αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα καθίσταται ευχερέστερη η άντληση καθοδήγησης από τις αντίστοιχες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο προτεινόμενος νόμος αποσκοπεί στην υλοποίηση του μέτρου 5.2 του αναθεωρημένου Μνημονίου Συναντίληψης σχετικά με την ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της ΕΠΑ.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, ενώ αρχικά ορίστηκε ως προθεσμία ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο το τέλος Ιουνίου, στη συνέχεια αποφασίστηκε όπως οριστεί ως προθεσμία η περίοδος πριν από την επόμενη συνεδρία του Eurogroup, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2014.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΕΠΑ και του ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών λειτουργίας της, της ξεκάθαρης ερμηνείας όρων και προϋποθέσεων, της μείωσης των εργατοωρών που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών της και της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.

Τέλος, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται αύξηση των δημόσιων εσόδων λόγω της εισαγωγής πρόνοιας για καταβολή τέλους κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης, καθώς επίσης και τέλους για την έναρξη διαδικασίας πλήρους διερεύνησης μιας συγκέντρωσης.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε πρόνοια του κειμένου σύμφωνα με την οποία ο υπουργός δύναται, έστω και αν συγκεκριμένη συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, να κηρύξει με σχετικό διάταγμά του τη συγκεκριμένη συγκέντρωση ως συγκέντρωση μείζονος σημασίας και ως εκ τούτου οι διατάξεις του νόμου να εφαρμόζονται και σε αυτή.

Διευκρινίζοντας την πιο πάνω θέση, η πρόεδρος της ΕΠΑ διευκρίνησε ότι η εξουσία αυτή παρέχεται στον υπουργό στην περίπτωση που μία συγκέντρωση μπορεί να επηρεάζει θέματα δημόσιας ασφάλειας, πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και κανόνων χρηστής διοίκησης. Συναφώς, όπως η ίδια πρόσθεσε, η εκχώρηση της εν λόγω εξουσίας αποτελεί μια επιπρόσθετη ασφαλιστική δικλίδα για τον έλεγχο συγκεντρώσεων που πιθανόν να βλάπτουν τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

10 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων