Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Μιχαηλίδης
Μαρία Κυριακού Κώστας Κώστα
Νίκος Νικολαΐδης Γιαννάκης Γαβριήλ
Γιώργος Περδίκης Χρίστος Μέσης
  Άγγελος Βότσης
  Νικόλας Παπαδόπουλος
  Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2014. Στη συνεδρία αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ).

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2014 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 37.999.565 και συνολικά έσοδα ύψους €23.160.516.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ταμείου θα προέλθουν από τα ακόλουθα:

1. Τις εισπράξεις του τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (€20.250.000).

2. Εισπράξεις από τα αντισταθμιστικά μέτρα της περιόδου 2009-2013 προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες, οι οποίες ήταν κατατεθειμένες σε ειδικό λογαριασμό της ΑΗΚ (€2.850.000).

3. Τη λειτουργία των πρώτων φωτοβολταϊκών πάρκων του μειοδοτικού διαγωνισμού το 2014 (€55.506).

4. Επενδύσεις του ταμείου (€5.010).

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου για το έτος 2014 αφορούν τα εξής:

1. Δεσμεύσεις του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) (€26.869.778).

2. Δεσμεύσεις του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ για θέρμανση/ψύξη (€6.347.766).

3. Νέες αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο net-metering για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (€1.000.000).

4. Αντισταθμιστικά μέτρα προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες (€2.850.000).

5. Λειτουργικές δαπάνες (€905.020).

Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναμένεται να είναι €7.805.237.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, το τέλος ΑΠΕ που επιβάλλεται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού ανέρχεται σήμερα στα 0,005 ανά κιλοβατώρα (δηλαδή περίπου 2% του κόστους ηλεκτροδότησης των νοικοκυριών) και είναι ένα από τα χαμηλότερα της Ευρώπης. Από το τρέχον έτος το ταμείο αναμένεται να έχει έσοδα και από τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων που επιλέχθηκαν μέσω του μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2013. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από το γεγονός ότι η συνολική τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας που προσφέρθηκε από τους αιτητές είναι χαμηλότερη από τη σημερινή τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (κόστος αποφυγής) που υποχρεούται να καταβάλλει η ΑΗΚ.

Σημειώνεται ότι η δραστική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάστηκε την τελευταία διετία επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του ταμείου. Σημειώνεται πρόσθετα ότι η μείωση που προέκυψε στο κόστος αποφυγής της ΑΗΚ αυξάνει τα έξοδα που καλείται να εκταμιεύσει το ταμείο για τις αιτήσεις που λαμβάνουν επιδότηση.

Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ΥΕΕΒΤ, σε μια προσπάθεια μείωσης των εξόδων του ταμείου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του, ζήτησε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ) την παροχή κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με σκοπό να διατεθούν κυρίως για προγράμματα που θα βοηθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία στην επίτευξη των στόχων της για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της χρήσης ΑΠΕ, καθώς και την υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση του 3% των υφιστάμενων ιδιόκτητων κυβερνητικών κτιρίων κάθε έτος. Το ζητούμενο ποσό ήταν της τάξης των 63 εκατομ., όμως, σύμφωνα με πληροφόρηση που λήφθηκε από τη ΓΔΕΠΣΑ, το κονδύλι που κατανεμήθηκε για τα εν λόγω προγράμματα του υπουργείου είναι τελικά της τάξης των 47 εκατομ., ποσό που με τα σημερινά δεδομένα κρίνεται ως ανεπαρκές για την επίτευξη των υποχρεωτικών ποσοτικών στόχων της Δημοκρατίας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Με βάση τα πιο πάνω ετοιμάστηκε από τις αρμόδιες αρχές σχετική μελέτη βιωσιμότητας, στην οποία διαφαίνεται ότι, εάν ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες δεσμεύσεις του ταμείου, το κόστος επιχορήγησης για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα πλαίσια των σχεδίων χορηγιών του 2013 οι οποίες εκκρεμούν για έγκριση, καθώς και οι νέες αιτήσεις για επιχορήγηση καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με net-metering το 2014, με μέγιστη δαπάνη το 1 εκατομ., ο προϋπολογισμός του ταμείου δεν αναμένεται να παρουσιάσει έλλειμμα την περίοδο 2014-2017, εκτός και εάν το κόστος αποφυγής παρουσιάσει απότομη πτώση το Μάιο του 2014 και διατηρηθεί στα 10,5 σεντ/kWh κατά μέσο όρο σε σχέση με τα 11,3 σεντ/kWh που είναι σήμερα.

Σημειώνεται ότι με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει όπως για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του ταμείου προωθηθούν τα ακόλουθα:

1. Η προκήρυξη νέων προγραμμάτων για θέρμανση/ψύξη από ΑΠΕ και για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των σχεδίων που προγραμματίζεται να συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η επανεξέταση της απόφασης για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο του net-metering, καθότι η συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου αυτού ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα και να εντείνει τις ανισότητες. Όπως σχετικά αναφέρεται, οι πιο πάνω δικαιούχοι επωφελούνται και από άλλα σχέδια που εφαρμόζουν άλλοι φορείς. Συνεπώς, αν τελικά αποφασιστεί η συνέχιση της εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, τότε προτείνεται η υλοποίησή του σε βάθος χρόνου και πιο συγκεκριμένα η διάθεση 1 εκατομ. το 2014, ενώ για τα έτη 2015 και μετέπειτα πρέπει να γίνει επανεξέταση του όλου θέματος βάσει των δυνατοτήτων του ταμείου.

3. Η επανεξέταση των διάφορων άλλων σχεδίων που εφαρμόζει το ΥΕΕΒΤ με στόχο την ανακατανομή των πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι ΑΠΕ.

4. Η εξέταση του ενδεχομένου κατάργησης ή/και μείωσης του ύψους της παρεχόμενης χορηγίας/επιδότησης αναφορικά με τις αιτήσεις που εκκρεμούν και για τις οποίες ακόμη δεν έχει δοθεί η αρχική έγκριση, πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας και σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού ενώπιον των δύο επιτροπών ο εκπρόσωπος του ΥΕΕΒΤ δήλωσε ότι οι λόγοι της καθυστέρησης της κατάθεσης του προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για εξέταση και έγκριση ήταν κυρίως οι μεγάλες αλλαγές που προέκυψαν κατά τον καταρτισμό του λόγω των στρατηγικών σχεδιασμών για την έλευση του φυσικού αερίου, οι οποίοι επηρέαζαν και τον προγραμματισμό για τις ΑΠΕ, καθώς και η ανάγκη ολοκλήρωσης της διεξαγόμενης μελέτης βιωσιμότητας του ταμείου καθ’ υπόδειξιν του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα μέλη των δύο επιτροπών ζήτησαν συναφώς όπως η εν λόγω μελέτη κατατεθεί ενώπιόν τους, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά τους για την αλόγιστη στρατηγική και πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη διαχείριση του ταμείου, η οποία έχει δημιουργήσει πολύ υψηλές σταθερές δαπάνες, χωρίς να αναμένονται τα ανάλογα έσοδα, για να τις καλύψουν, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός του ταμείου να παρουσιάζεται ανισοσκελής.

Ο εκπρόσωπος του ΥΕΕΒΤ τοποθετούμενος σχετικά δήλωσε ότι, με βάση τη μελέτη που διεξήχθη, χωρίς την ανάληψη στο παρόν στάδιο οποιωνδήποτε νέων υποχρεώσεων και με προσανατολισμό προς τη συνέχιση των προγραμμάτων για net-metering και αυτοπαραγωγή, η βιωσιμότητα του ταμείου διασφαλίζεται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους αρμοδίους, η μελέτη, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 6 Ιουνίου 2014, καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα/εισηγήσεις:

1. Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των δεδομένων, έστω και αν επαληθευτεί το “χαμηλό σενάριο” (χειρότερο σενάριο από αυτά που αξιολογήθηκαν), το ταμείο θα παραμείνει βιώσιμο.

2. Προτείνεται όπως πριν την ετοιμασία οποιωνδήποτε νέων σχεδίων η κατάσταση επαναξιολογηθεί έχοντας υπόψη:

α. την πραγματική πορεία του κόστους αποφυγής του 2014,

β. τη νέα πρόβλεψη της διακύμανσης του κόστους αποφυγής που ετοιμάζεται από την ΑΗΚ,

γ. τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν αρχική έγκριση, που θα υλοποιηθούν τελικά το 2014,

δ. τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για ενδιάμεση λύση με βάση τα οποία θα μπορέσει να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση για το κόστος ηλεκτρισμού το 2017 και

δ. τον αριθμό των έργων του μειοδοτικού διαγωνισμού που τελικά θα υλοποιηθούν.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, με βάση το νέο προτεινόμενο σενάριο διείσδυσης των ΑΠΕ στην αγορά πρόθεση του ΥΕΕΒΤ είναι η συνέχιση των προγραμμάτων για net-metering και αυτοπαραγωγή και τα επόμενα χρόνια με ανάλογο αριθμό συστημάτων, όπως το 2014.

Όσον αφορά τα εμπορικά συστήματα, το ΥΕΕΒΤ προτίθεται να προωθήσει άμεσα τις απαιτούμενες διαδικασίες για σταδιακή εξάλειψη των επιδοτήσεων συστημάτων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή σε εμπορική βάση και την ένταξή τους στην ανταγωνιστική αγορά. Η εν λόγω πολιτική συνάδει και με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα καθεστώτα στήριξης των ΑΠΕ. Με τον τρόπο αυτό, πέραν της βιωσιμότητας του ταμείου ΑΠΕ, διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός και η συνεπακόλουθη μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους και αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων