Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 18 και 26 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη λειτουργία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προωθείται η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την οργανωτική δομή, τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας και τη στελέχωση (θέσεις, μισθολογικές κλίμακες, διαδικασίες πρόσληψης, προαγωγής) του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, καθώς και θέματα που αφορούν τους όρους υπηρεσίας, την αξιολόγηση, την αφυπηρέτηση και τα καθήκοντα του προσωπικού του συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η ίδρυση ανεξάρτητου δημοσιονομικού συμβουλίου, κατόπιν απαίτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει από τις νέες νομοθετικές πράξεις, που είναι γνωστές ως “πακέτο των δύο” (two-pack). Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου θα είναι μεταξύ άλλων η παροχή αξιολόγησης των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, καθώς και η παροχή εκτιμήσεων για τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της εκ των προτέρων αξιολόγησης των δημοσιονομικών προβλέψεων και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η έγκρισή τους αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια για την εκταμίευση της επόμενης δόσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, καθώς και για τον καταρτισμό του προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2015. Δήλωσε επίσης ότι η άμεση σύσταση και λειτουργία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να είχε συμμορφωθεί με την εν λόγω απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του Ιανουαρίου του 2014. Ως εκ τούτου, με την έγκριση των κανονισμών, που κατατέθηκαν στη Βουλή στις 10 Απριλίου 2014, παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του το ταχύτερο δυνατό.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων ο τρόπος στελέχωσης και οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται για το διορισμό του προσωπικού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Συναφώς, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι στους κανονισμούς έχουν περιληφθεί πρόνοιες κατ’ αναλογία της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα γίνει στη βάση των διαδικασιών που ακολουθούνται για την πρόσληψη προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία.

Περαιτέρω, ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος δήλωσε ότι μετά την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών, θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το τρέχον έτος. Δήλωσε επίσης ότι σε πρώτο στάδιο η στελέχωσή του θα γίνει με απόσπαση προσωπικού από τη δημόσια υπηρεσία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του θέματος ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι κατόπιν υποδείξεων του ΤΔΔΠ θα πρέπει να γίνουν ορισμένες νομοτεχνικές διορθώσεις και άλλης φύσεως βελτιώσεις στους προτεινόμενους κανονισμούς, γι’ αυτό και το αρχικό κείμενό τους θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του ΤΔΔΠ δήλωσε ότι οι παρατηρήσεις του τμήματος αφορούν κυρίως τεχνικά θέματα σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που θα δημιουργηθούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, τα οποία θα πρέπει να διασαφηνιστούν καλύτερα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως υποβάλει αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2014, διαβίβασε στην επιτροπή νέο διαμορφωμένο κείμενο κανονισμών για λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και του μέλους της βουλευτή κ. Νίκου Κουτσού, εκπροσωπούντος τη Συμμαχία Πολιτών, να υποβάλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης επί του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με βάση τα πιο πάνω.

 

 

 

 

3 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων