Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Απριλίου και στις 28 Μαΐου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και της εταιρείας Hellenic Copper Mines Ltd”. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, το Τμήμα Περιβάλλοντος, με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2014, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του σε σχέση με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, είναι η τροποποίηση των ομώνυμων βασικών κανονισμών, ώστε από τα δικαιώματα που καταβάλλουν στο κράτος τα μεταλλεία να παραχωρείται στις επηρεαζόμενες κοινότητες ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό που παραχωρείται σήμερα με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση σκοπείται όπως από το ποσοστό των δικαιωμάτων που εισπράττει το κράτος παραχωρείται στις επηρεαζόμενες από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες κοινότητες ποσοστό ύψους 40%, αντί 30% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων δήλωσε ότι στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο το ποσοστό των δικαιωμάτων που παραχωρείται στις επηρεαζόμενες από μεταλλευτικές δραστηριότητες κοινότητες δεν καθορίζεται ρητά, αλλά πηγάζει από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αφενός επιτυγχάνεται ο καθορισμός βάσει νόμου του ποσοστού των δικαιωμάτων που θα επωφελούνται οι κοινότητες και αφετέρου σκοπείται η αύξηση του εν λόγω ποσοστού κατά 10% σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το 75% του ποσού που λαμβάνουν οι κοινότητες από την εν λόγω εκχώρηση δικαιωμάτων δαπανείται σε ενδοκοινοτικά αναπτυξιακά έργα, ενώ το υπόλοιπο 25% αξιοποιείται για σκοπούς περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, τοποθετούμενος επί των προτεινόμενων κανονισμών, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου με τις υπό αναφορά νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι η απώλεια κρατικών εσόδων που εκπίπτουν από αυτές δεν αναμένεται να είναι μεγάλη.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τον τρόπο κατανομής των εισπραττόμενων από το κράτος δικαιωμάτων προς τις επηρεαζόμενες κοινότητες, γι’ αυτό και ζήτησαν όπως κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Η Υπηρεσία Μεταλλείων με επιστολή της, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2014, κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια και το ποσοστό κατανομής των μεταλλευτικών και λατομικών δικαιωμάτων στους δήμους και στις κοινότητες που επηρεάζονται από τις μεταλλεύσεις και τις λατομήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

3 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων