Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καθορισμός Τελών Αίτησης, Ετήσιου Τέλους Χρήσης και Τέλους Επιθεώρησης, του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωγίου
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και 28 Μαΐου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του ΕΤΕΚ και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου. Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6 του περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 782/2013 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel), ώστε να καθοριστούν τέλη για απόκτηση του οικολογικού σήματος.

Ειδικότερα, οι κανονισμοί, όπως αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Τον καθορισμό τελών για την υποβολή αιτήσεων, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

α. Καταχώριση στο μητρώο του οικολογικού σήματος ΕΕ (€200).

β. Τροποποίηση ή επέκταση της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος ΕΕ (€100).

γ. Ανανέωση της πρότυπης σύμβασης σχετικά με τους όρους χρήσης του οικολογικού σήματος ΕΕ (€200).

2. Τον καθορισμό ετήσιου τέλους χρήσης του οικολογικού σήματος ΕΕ, το οποίο:

α. αντιστοιχεί στο 0,15% της αξίας των ετήσιων πωλήσεων του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχει λάβει το οικολογικό σήμα ΕΕ εντός της ΕΕ και

β. μειώνεται κατά 25% τουλάχιστον στις περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3. Τον καθορισμό ελάχιστου και μέγιστου ορίου του ετήσιου τέλους χρήσης του οικολογικού σήματος ΕΕ, το οποίο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από €300 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €25.000 ανά ομάδα προϊόντων ανά αιτητή.

4. Την υποχρέωση του αιτητή για καταβολή τελών επιθεώρησης στον αρμόδιο φορέα για σκοπούς κάλυψης των εξόδων στις περιπτώσεις διενέργειας επιθεωρήσεων, ελέγχων και δοκιμών στα προϊόντα και υπηρεσίες που λαμβάνουν το οικολογικό σήμα ΕΕ.

5. Την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στον αρμόδιο υπουργό από τα πρόσωπα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα ΕΕ αναφορικά με τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουν, για τα οποία έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

Ας σημειωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό 782/2013 μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2013, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο εν λόγω κανονισμός, ωστόσο οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27 Φεβρουαρίου 2014.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, η συμμετοχή στο οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι εθελοντική και μέχρι σήμερα το σήμα έχει απονεμηθεί σε τέσσερα προϊόντα καθαρισμού και σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα. Επιπρόσθετα, όπως η ίδια δήλωσε ενημερωτικά, το Τμήμα Περιβάλλοντος προχωρεί με την απονομή του σήματος σε δύο ακόμα προϊόντα.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με την εφαρμογή των κανονισμών κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει θα γνωρίζει εκ των προτέρων τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απονομή του σήματος, καθώς και το κόστος το οποίο θα καλείται να καταβάλλει ο αιτητής τόσο κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης όσο και κατά τη χρήση του σήματος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ορισμένοι από αυτούς υπέβαλαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους επί συγκεκριμένων προνοιών τους.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ εισηγήθηκε όπως το μειωμένο κατά 25% ετήσιο τέλος χρήσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών για τις οποίες εξέφρασε τις επιφυλάξεις της ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 782/2013. Ειδικότερα, η επιτροπή επισήμανε στους κυβερνητικούς αρμοδίους τα ακόλουθα:

1. Η μείωση κατά 25% τουλάχιστον του ετήσιου τέλους χρήσης πρέπει να εφαρμόζεται, εκτός από τις περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και στις περιπτώσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και στις περιπτώσεις αιτητών από αναπτυσσόμενες χώρες.

2. Το ετήσιο τέλος χρήσης, όταν υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των ετήσιων πωλήσεων και δεν υπερβαίνει το 0,15% της εν λόγω αξίας, τότε το τέλος αυτό πρέπει να βασίζεται στις τιμές εργοστασίου, όταν πρόκειται για προϊόντα, και στην τιμή παράδοσης, όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής όπως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας μελετήσουν εκ νέου το κείμενο των κανονισμών και προβούν στην απαραίτητη διαμόρφωσή τους, ώστε να συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, υλοποιώντας την πιο πάνω δέσμευση, προχώρησε στη διαμόρφωση του κειμένου των κανονισμών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το οποίο τέθηκε ενώπιον της επιτροπής για τη λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

3 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων