Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία είχε κατατεθεί στη Βουλή το 2004 από τον πρώην βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και υιοθετήθηκε το 2011 από τα μέλη της επιτροπής κ. Αθηνά Κυριακίδου και κ. Γεώργιο Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. Σημειώνεται ότι το 2004, με διαφορετική σύνθεση της επιτροπής, ετοιμάστηκε και σχετική έκθεση για την πρόταση νόμου, αλλά τελικά δεν προωθήθηκε η ψήφισή της από την ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, η πρόταση νόμου εξετάστηκε από την επιτροπή σε τέσσερεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουλίου 2013, στις 25 Φεβρουαρίου 2014, στις 26 Μαρτίου 2014 και στις 26 Μαΐου 2014. Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).

Σκοπός της πρότασης νόμου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να διαγραφεί από τις διατάξεις του η προϋπόθεση του ορίου ηλικίας που απαιτείται να μην έχει συμπληρωθεί, για να διοριστεί άτομο ως μέλος της ΕΕΥ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υφιστάμενη πρόνοια στον υπό αναφορά νόμο, άρθρο 4(4)(δ), προβλέπεται ότι κάθε μέλος της ΕΕΥ πρέπει απαραίτητα να μην έχει συμπληρώσει κατά την ημερομηνία διορισμού του το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας του.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο υπό τροποποίηση νόμος, μετά τη θέσπιση του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου του 1965, παρέχει αρμοδιότητες στην ΕΕΥ, σύμφωνα με το δίκαιο της ανάγκης. Το ανώτατο όριο ηλικίας μέχρι το εξηκοστό (60ο) έτος, που προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού για τα μέλη της εν λόγω επιτροπής, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), όπου τέτοια προϋπόθεση δεν απαιτείται, δε δικαιολογείται από οποιαδήποτε ανάγκη. Συναφώς, ως θέμα ίσης και ανάλογης μεταχείρισης με τα ισχύοντα για την ΕΔΥ και δεδομένων της εμπειρίας και του σφρίγους που διαθέτουν και τα άτομα ηλικίας πέραν των εξήντα ετών, προτείνεται η πιο πάνω ρύθμιση.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο αρχικό στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου, ενημέρωσε την επιτροπή ότι προγραμματίζεται η ετοιμασία κυβερνητικού νομοσχεδίου το οποίο θα επιφέρει αρκετές βελτιωτικές αλλαγές στο σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. Συγκεκριμένα, μεταξύ των εν λόγω βελτιωτικών αλλαγών συμπεριλαμβάνεται και η επίμαχη προτεινόμενη αλλαγή και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αρμόδιου υπουργείου, θα ήταν καλύτερα να προωθηθούν συνολικά όλες οι αλλαγές, αντί να προωθηθεί η προτεινόμενη αλλαγή μεμονωμένα.

Όπως επισήμανε συμπληρωματικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η θητεία των υφιστάμενων μελών της ΕΕΥ λήγει σε τρία χρόνια περίπου.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δε διαπιστώνεται νομικό κώλυμα όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης νόμου.

Η εκπρόσωπος της ΕΕΥ δήλωσε ότι δε φέρουν οποιαδήποτε ένσταση όσον αφορά την προώθηση της εν λόγω πρότασης νόμου.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε τότε ενώπιόν της ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, δήλωσε ότι αναμένει από το αρμόδιο υπουργείο όπως η ετοιμασία και η προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, διαφορετικά η πρόταση νόμου θα προωθηθεί προς ψήφιση.

Στη συνέχεια, επειδή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθυστέρησε την ετοιμασία και την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επαναφέρει ξανά ενώπιόν της προς συζήτηση την πρόταση νόμου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης της πρότασης νόμου, η επιτροπή, μετά από αίτημα των εισηγητών της, διαμόρφωσε το επίμαχο σημείο της προτεινόμενης τροποποίησης, έτσι ώστε, αντί να προβλέπεται η διαγραφή της προϋπόθεσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, να προβλέπεται ότι τα μέλη της ΕΕΥ θα πρέπει κατά την ημερομηνία διορισμού τους να μην έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφού μελέτησε την πιο πάνω αλλαγή που επέφερε η επιτροπή στο κείμενο της πρότασης νόμου, απέστειλε γραπτώς τη θέση του με επιστολή του, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2014.

Ειδικότερα, στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν ενίσταται στη σκοπούμενη τροποποίηση, όπως αυτή διατυπώθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2014, ότι δηλαδή κάθε μέλος της ΕΕΥ πρέπει απαραίτητα να μην έχει συμπληρώσει κατά την ημερομηνία διορισμού του σε αυτή το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, ώστε να καθοριστεί ως ανώτατο όριο ηλικίας για το διορισμό ατόμου ως μέλους της ΕΕΥ η ηλικία των εξήντα πέντε ετών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι δε συμφωνούν με την προτεινόμενη τροποποίηση.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, στα πλαίσια της συζήτησής της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

3 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων